موضوعات = کاتالیست، سینتیک و راکتور
تأثیر افزودن آلومینا در عملکرد نانوکاتالیست CuO-ZnO-CeO2 برای استفاده در ریفورمینگ متانول در حضور بخار آب

دوره 36، شماره 4، دی 1396، صفحه 125-136

شهاب مینائی؛ محمد حقیقی؛ حسین عجمین؛ مظفر عبدالهی فر


تخریب فتوکاتالیستی متیلن بلو به کمک نانوکامپوزیت 2ZnO/SnO

دوره 36، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 141-149

صمد صباغی؛ فاطمه دوراقی


مقایسه فعالیت کاتالیست های دو فلزی Fe-Co/NG و Fe-Co/MWCNTبرای واکنش احیای اکسیژن در کاتد پیل های سوختی

دوره 36، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 151-162

حسنا قنبرلو؛ سوسن روشن ضمیر؛ محمدجواد پرنیان


نانوذره های پالادیم تثبیت شده بر روی بستر روی اکسید به عنوان کاتالیستی مؤثر در واکنش جفت شدن هک

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 21-29

مجتبی امینی؛ دینا بهرامی حیدرلو؛ مجتبی باقرزاده


تهیه و شناسایی کاتالیست جدید 4O3/Fe2+/SiO3¯/NH3VO و کاربرد آن در اکسایش سولفیدها

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 31-40

محمدجواد تقی زاده؛ عبدالله جاویدان؛ امید حسینچی


بررسی عملکرد کاتالیست 2/ZrO5O2V برای اکسایش انتخابی ارتوزایلن به انیدرید فتالیک

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 41-52

علی اکبری چوبر؛ سید مهدی علوی املشی


بررسی و مقایسه کاتالیست‌های اصلاح شده پایه زئولیتی ZSM-5 در رفرمینگ خشک متان

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 53-62

غلامرضا مرادی؛ حامد همتی؛ غلامرضا عباسی


حذف فتوکاتالیستی کادمیوم با استفاده از نانوذره های روی اکسید

دوره 35، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-11

محمدرضا سمرقندی؛ سید جواد جعفری؛ محمدتقی صمدی


ارزیابی کارایی مدل سینتیکی گودینز در پیش‌بینی غیرفعال‌شدن کاتالیست هیدروژناسیون انتخابی استیلن

دوره 35، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 83-89

سپیده ولی پور؛ سمانه کمیلی؛ مریم تخت روانچی؛ عباس طائب


تهیه و شناسایی نانومتخلخل V-SBA-16و کاربرد آن به عنوان کاتالیست در فرایند اکسایش مستقیم بنزن به فنل

دوره 34، شماره 3، آبان 1394، صفحه 13-20

میلاد جورشعبانی؛ علیرضا بدیعی؛ نگار لشگری؛ قدسی محمدی زیارانی


بررسی فعالیت کاتالیست نانوذره های CuO در تجزیه گرمایی آمونیوم پرکلرات

دوره 34، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 13-23

سید قربان حسینی؛ اسماعیل ایومن


طراحی و ساخت راکتور زیستی لرزشی یک بار مصرف در مقیاس نیمه صنعتی

دوره 34، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 105-111

هوتن گل دوست؛ قاسم عموعابدینی؛ حمید راشدی؛ ابراهیم عموعابدینی؛ عماد ایمنی پور؛ مهدی پسران حاجی عباس