موضوعات = شیمی فیزیک و شیمی سطح
تعداد مقالات: 43
1. مطالعه سینتیکی واکنشهای حلقه زائی میان نیتریل اکسیدها، نیتریل سولفیدها و تری آزول‌ها با سیکلو آلکین‌های ساده به روش DFT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1398

الهه رجائیان؛ آوات آرمان طاهرپور


2. مدلسازی گرانروی مخلوط‌های خنک کننده و روان کننده به کمک شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398

فخری یوسفی


4. بررسی تغییرات رفتار فازی آب سازندی در اثر ترکیب با آب دریا در فرآیند سیلابزنی بوسیله معادله پی سی سفت الکترولیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1399

ایمان برزی تژاد؛ مهدی عصاره


5. ویسکوزیته‌ی تحت فشار استر‌های اسید چرب و بیو‌دیزل‌ها با استفاده از یک مدل ترمودینامیکی جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

سید مصطفی حسینی؛ محمد مهدی علویان مهر؛ مهسا تقی‌زاده فرد


6. حمله‌ی نوکلئوفیلی به نیکل(II)–وردوهیم چهارکئوردینه توسط NH2‾ با استفاده از روشB3LYP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

همایون بهرامی؛ پروین نریمانی


11. پیش بینی دمای ذوب مایع‌های یونی بر پایه آنیون بیس(تری‌فلورومتیل‌سولفونیل)ایمید با رویکرد QSPR

دوره 39، شماره 1، بهار 1399، صفحه 149-158

شهربانو رحمان ستایش؛ عبدالحلیم طریک؛ رحمان زبیدی


12. میدان ‌نیروی واکنشی ReaxFF در شبیه‌سازی‌ دینامیک مولکولی سامانه‌های واکنشی

دوره 38، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-21

محمدابراهیم ایزدی؛ حسن سبزیان


15. ساخت، بهینه سازی و ارزیابی الکتروکاتالیست آهن ـ کبالت برروی بستر گرافن در واکنش آزادسازی هیدروژن

دوره 38، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 117-125

محمد ژیانی؛ زیبا قاسمی شرودانی؛ سعیده کمالی


20. بهینه سازی حذف کادمیم(II) از محلول آبی توسط نانوذره های کبالت اکسید با استفاده از مدل تاگوچی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 55-62

نیوشا جوادنیا؛ عبدالهادی فرخ نیا؛ زهرا عباسی


21. پیش بینی عدد کئوردیناسیون سطح فلزهای مذاب

دوره 37، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 167-175

انسیه قاسمیان لمراسکی؛ حدیث پرهیز