موضوعات = شیمی محاسباتی
بررسی ویژگی های ساختاری ، الکترونی و اپتیکیHgO با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی اختلالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

حمدا.. صالحی؛ خدیجه غرباوی؛ نرگس السادات موسوی نژاد


بررسی نظری خواص آنتی اکسیدانی ترکیبات شیمیایی مستخرج شده از گیاه بیابانی گل جالیز (Cistanche tubulosa) با محاسبات DFT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

مینا خنجری جاپلقی؛ مرجان جبلی جوان؛ لیلا یوسف تبار میری


بررسی نظری نانوقفس‌های B12As12، Al12As12، و Ga12As12 و اثر کپسوله‌شدن اتم‌های فلزات قلیایی Li و Na در ساختار الکترونی و خواص فوتوکاتالیستی آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

فهیمه علیرضا پور؛ مرضیه محمدی


انکپسوله کردن ویتامین ب6 توسط نانولوله بور نیترید با استفاده از محاسبات DFT

دوره 42، شماره 3، آذر 1402، صفحه 151-167

فروغ جعفری؛ شاداب شهسواری؛ علی اکبر سیف کردی؛ فاطمه آذرخشی


بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و فشارگذار ترکیب GaP در فازهای گوناگون و تحت فشار

دوره 41، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 41-51

حمدا.. صالحی؛ شیوا مخاوات؛ پیمان امیری


مطالعه نظری ماهیت و قدرت برهمکنش نوکلئوبازهای متیله شده DNA با مایع‌های یونی

دوره 41، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 247-271

مهدی شکوریان فرد؛ حمیدرضا قناعتیان؛ مرتضی گل محمدی


طراحی لیگاندهای گازانبری فولرن از روش واکنش حلقه زائی

دوره 41، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 273-281

مریم عنافچه؛ سارا حسین غانمی


ارزیابی اثر استخلاف‌های طبیعی بر قدرت پیوندهای هیدروژنی بین جفت باز آدنین-تیمین

دوره 41، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 283-297

فهیمه اکبری؛ علیرضا نوروزی؛ علی ابراهیمی


بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و نوری ایندیم نیترید

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 131-138

حمدا.. صالحی؛ نادیا نواصر


کاربردMCM-41 اصلاح شده با گروه فورانی در حذف یون مس (II) از آب، بررسی تجربی و شبیه سازی مونت کارلو

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 193-206

گلدسته زارعی؛ فرّخ رؤیا نیکمرام؛ مهدیس مخلصیان


بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و اپتیکی کالکوژنیدهای استرانسیوم با روش شبه‌پتانسیل

دوره 40، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 209-218

حمداله صالحی؛ مژده بهروزی نژاد؛ یاسر حاجتی


مطالعه‌های نظری انتخاب‌گری انانتیومری آلفا و گاما سیکلودکسترین نسبت به انانتیومرهای باکلوفن

دوره 39، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 97-107

طاهره السادات حسینی؛ عفت جمالیزاده؛ لیلا زیدآبادی نژاد


بررسی عملکردویژگی های فیزیکی و ترمودینامیکی پلیمر زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید (PLA )

دوره 39، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 261-273

هما عیسی وند؛ محمود رحمتی؛ داریوش افضلی؛ سینا مدیری