موضوعات = شیمی کوانتمی و شیمی هسته ای
ارزیابی اثر استخلاف‌های طبیعی بر قدرت پیوندهای هیدروژنی بین جفت باز آدنین-تیمین

دوره 41، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 283-297

فهیمه اکبری؛ علیرضا نوروزی؛ علی ابراهیمی


بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و اپتیکی کالکوژنیدهای استرانسیوم با روش شبه‌پتانسیل

دوره 40، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 209-218

حمداله صالحی؛ مژده بهروزی نژاد؛ یاسر حاجتی


مطالعه ی ابتدا به ساکن ویژگی های ساختاری و الکترونی HgTe در فازهای متفاوت

دوره 39، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 53-63

حمدا.. صالحی؛ زینب ایزدی؛ پیمان امیری


بررسی پارامترهای تجربی و نظری در تولید و کنترل کیفی چشمه رادیواکتیو روی-65

دوره 39، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 65-71

سید یوسف فضائلی حسینی نژاد؛ فائزه آبادی نیا


برهم کنش DNA با رنگ زرد دایرکت ۴۲ توسط روش های طیف سنجی

دوره 38، شماره 3، آبان 1398، صفحه 201-209

مهین گلوی ثانی؛ موسی بهلولی؛ منصور غفاری مقدم؛ خاطره خرسندی؛ سمیه شهرکی


اندازه‌گیری گلوتامات با استفاده از حسگر زیستی بر پایه نانولوله‌های کربنی عمودی

دوره 32، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 33-36

اعظم قلیزاده؛ سعید شاهرخیان؛ اعظم ایرجی زاد؛ شمس الدین مهاجرزاده؛ منوچهر وثوقی


مطالعه برهمکنش کمپلکس های نیکل (II) دارای لیگاندهای آروماتیک مسطح با DNA غده تیموس

دوره 32، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 1-13

زهره اسمعیل زایی؛ علی اکبر صبوری؛ حسن منصوری ترشیزی؛ مریم سعیدی فر؛ عادله دیوسالار