بررسی اثر سینتیکی مبرد 22R در غلظت‏های کم بر روی تشکیل هیدرات متان

نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

2 اسکاتلند، دانشگاه هریوت وات، انستیتو مهندسی نفت، مرکز تحقیقات هیدرات گازی

چکیده

در این پژوهش اثر مبرد 22R برسرعت تشکیل هیدرات متان، هنگامی که مخلوطی از گازهای 22R و متان به عنوان فاز گازی هستند، بررسی می ‏شود. افزودن 22R به فاز گازی،سبب افزایش سرعت تشکیل هیدرات متان  می‌ شود. آزمایش‌ها در غلظت‌های0، 162، 5550، 16000 و 29500 از22R (برحسب ppm) انجام شده ‌اند. نتیجه‌ ها نشان می‌ دهد که در این غلظت‌ها سرعت اولیه تشکیل هیدرات متان(ازکمترین تا بیشترین غلظت) از36% تا 64% افزایش می‌ یابد و زمان لازم برای رسیدن به فشار تعادلی از 65% به 39% کاهش می ‌یابد. هم‌چنین زمان القا به مقدار چشمگیری کاهش می‌ یابد که نشان‏ دهنده ‏یحضور 22Rبه همراه متان در فاز هیدرات است، زیرا با حضور 22R در فاز هیدرات، فشار تعادلی کاهش می‏ یابد و نیروی محرکه تشکیل هیدرات افزایش می‏ یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 [1] Sloan E.D., "Clathrate Hydrates of Natural Gases", 3 rd ed., Taylor & Francis, New York, (2008).
[2] کرم الدین، مریم؛ ورامینیان، فرشاد؛ مقایسه کارایی قانون‏های اختلاط در پیش بینی تعادل فازی هیدرات گازی با استفاده از معادله حالت SW، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (4)29، ص. 77 (1389).
[3] ملک علایی، مهدی؛ ورامینیان، فرشاد؛ تحلیل پایداری هیدرات گازی و محاسبه تبخیر ناگهانی چند جزیی ـ چند فازی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (1)28، ص. 139 (1388).
[4] Makogon Y.F., "Hydrates of Hydrocarbons", Pennwell Publishing Co. Oklahoma, (1997).
[5] Carroll J., “Natural Gas Hydrate A Guide for Engineers", 1th ed., Elsevier Science and Technology Books, New York, (2002).
[6] Okutani K., Kuwabara Y., Mori Y.H., Surfactant Effects on Hydrateformation in an Unstirred Gas/Liquid System: An Experimental Study Using Methane Andsodium Alkyl Sulfates, Chemical Engineering Science, 63, p. 183 (2008).
[7] Profio P.Di, Arca S., Germani R., Savelli G., “Surfactant Promoting Effects on Clathratehydrate Formation: Are Micelles Really Involved?, Chemical Engineering Science, 60, p. 4141 (2005).
[8] Roosta H., “The Effect of Additives on S I and S II Hydrate Formation Kinetic”, MS. Thesis, Semnan University, (2012).
[9] Zhang C.S., Fan S.S., Liang D.Q., Guo K.H., Effect of Additives on Formation of Natural Gas Hydrate, Fuel, 83, p. 2115 (2004).
[10] Watanabe K., Imai S., Mori Y.H., Surfactant Effects on Hydrateformation in an Unstirred Gas/Liquid System: An Experimental Study Using HFC-32 Andsodium Dodecyl Sulfate, Chemical Engineering Science 60, p. 4846 (2005).
[11] Mooijer-van den Heuvel M.M., Witteman R., Peters C.J., Phase Behaviour of Gas Hydratesof Carbon Dioxide in the Presence of Tetrahydropyran, Cyclobutanone, Cyclohexane Andmethylcyclohexane, Fluid Phase Equilibria, 182, p. 97 (2001).
[12] Ganji H., Manteghian M., Rahimi Mofrad H., Effect of Mixed Compounds on Methane Hydrate Formation and Dissociation Rates and Storage Capacity, Fuel Processing Technology, 88, p. 891 (2007).
[13] Max M.D., "Economic Geology of Natural Gas Hydrate", MDS Research & Hydrate Energy International. St. Petersburg, FL, U.S.A., Springer, (2003).
[14] Mafakheri K., "An Experimental Study on Thermodynamics and Formation Kinetics of Hydrates of Refrigerants", MS Thesis, Semnan University, (2010).
[15] Parsamehr S., "The Use of Tracer to Predict Formation of the Gas Hydrate in Pipelines", MS Thesis, Semnan University, (2012).