دوره و شماره: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 66، اسفند 1391، صفحه 93-1 (مجله شماره 3 و 4 دوره 31 سال 1391 ) 
سنتز سلولز میکروبی از سویه بومی و بررسی شبکه نانو الیافی به دست آمده از ساکاریدهای گوناگون

صفحه 79-93

رامین خواجوی؛ امین مفتاحی؛ ابراهیم جهانگیریان اصفهانی؛ مرتضی ستاری