دوره و شماره: دوره 30، شماره 3 - شماره پیاپی 62، آذر 1390، صفحه 1-105 
ارزیابی رابطه صدیقی ـ لوکاس و اصلاح آن برای تخمین ضریب نفوذ در سیستم های الکلی

صفحه 39-43

طاهر یوسفی امیری؛ اسماعیل فاتحی فر؛ کامران قاسم زاده؛ سهراب خشنود


بهبود فرایند تهیة خمیر کاغذ شیمیایی ـ مکانیکی اکالیپتوس با استفاده از سورفکتانت‌ها

صفحه 77-83

یحیی همزه؛ مسعود کمره ئی؛ سعید مهدوی؛ محمد آزاد فلاح؛ سحاب حجازی؛ سید محمد هاشمی نجفی


رابطه ساختار و فعالیت در فسفرآمیدها

صفحه 91-105

سعید قدیمی؛ محمدامین رشنو طائی؛ علی اصغر ابراهیمی ولموزویی؛ کیوان اسعد سامانی؛ زهرا جوانی؛ کیوان نصرت زادگان؛ مهرداد پورایوبی