دوره و شماره: دوره 33، شماره 3 - شماره پیاپی 73، پاییز 1393، صفحه 1-111 
3. بررسی تولید استر استئاریک اسید سوربیتن

صفحه 19-24

علیرضا امین محلاتی؛ ایران عالم زاده