دوره و شماره: دوره 39، شماره 3 - شماره پیاپی 97، پاییز 1399، صفحه 281-1 
11. بررسی محاسباتی شیمی فضایی افزایش هالوژن‌ها به آلکن ها

صفحه 111-117

راضیه رضوی؛ محبوبه زاهدی فر؛ سید علی احمدی


22. مدل‌سازی هوش مصنوعی جداسازی ترکیب های گوگردی از دیزل توسط فرایند تراوش تبخیری

صفحه 237-246

مجتبی راجی؛ امیر دشتی؛ ماشاءالله رضاکاظمی؛ نسیبه حاجیلری


24. مطالعه تجربی اثر دوران بدنه سیکلون بر روی ‌بازده سیکلون‌ها

صفحه 259-266

سید سامان صالح یار؛ منصور شیروانی؛ احد قائمی


25. بررسی تولید پلیمرزیستی بتاکاروتن از جلبک دونالیلا سالینا در آب شور دریاچه ارومیه

صفحه 267-272

حمیدرضا عظیمی؛ عزت اله اسفندیاری؛ اسماعیل کریمی؛ سیما سروش؛ سیما ناظمی