دوره و شماره: دوره 35، شماره 3 - شماره پیاپی 81، پاییز 1395، صفحه 1-135 
1. تهیه نانو ذره های ژرمانیوم با استفاده از روش کلوئیدی و مشخصه یابی آنها

صفحه 1-8

صنم ترخورانی؛ مرتضی ساسانی قمصری؛ امیرحسین ساسانی قمصری


5. تهیه 4-آریلیدین-2-آلکیل‌تیو-H4-تیازول-5-اون‌ها با استفاده از آمینواسیدهای بر پایه دی‌تیوکاربامات و آلدهیدها

صفحه 43-55

عظیم ضیایی حلیمه جانی؛ پریچهر آقابزرگ نانوا؛ یزدانبخش لطفی نوسود؛ بهزاد خلیلی