دوره و شماره: دوره 36، شماره 4 - شماره پیاپی 86، زمستان 1396، صفحه 1-259 
8. سنتز نانو کامپوزیت‌ کیتوسان/آهن اکسید: ساختارشناسی سطح و مطالعه‌ی ویژگی‌های جذبی در حذف رنگ آزو از محلول‌های آبی

صفحه 105-115

مینا کشوردوست چوکامی؛ فرزانه اسلامی؛ عباسعلی زمانی؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ فریده پیری


12. بررسی جذب فنل از محلول‌های آبی با استفاده از کربن هسته انار

صفحه 145-159

حسین قنادزاده گیلانی؛ علی قنادزاده گیلانی؛ پریسا آزمون