دوره و شماره: دوره 37، شماره 1 - شماره پیاپی 87، بهار 1397، صفحه 1-284 
17. مطالعه سینتیکی فلوتاسیون گیلسونیت های استان کرمانشاه

صفحه 197-206

فاطمه کاظمی؛ عطااله بهرامی؛ جعفر عبداللهی شریف


21. محافظت از گرفتگی زیستی حسگرها در محیط دریایی

صفحه 251-265

مجتبی خانی؛ علی بهرامی؛ وحید مومنی


23. طراحی و ساخت سامانه اندازه‌گیر ذره‌ها به روش پویش تحرک برای تعیین توزیع اندازه ذره‌های آئروسل

صفحه 277-284

ابراهیم عابدینی؛ کرامت بهمنی قائد؛ مهدی تاراسی؛ سیدمحمد ابطحی؛ حسین شادمان