دوره و شماره: دوره 38، شماره 4 - شماره پیاپی 94، بهمن 1398، صفحه 1-308 
کاربرد غشای پلیمری در نمک زدایی از آب

صفحه 199-216

سمانه خدامی؛ شهرام مهدی پور عطائی؛ سامال بابان زاده


بازیابی و جداسازی کلسیم و منیزیم از شورابه پتاس خور- بیابانک اصفهان

صفحه 225-232

مریم کارگر راضی؛ هادی محمد قربانی؛ بزرگمهر مداح؛ ون تری لانگ