اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

میر علی اصغر زینالی دانالو

مهندسی شیمی مربی پژوهشی، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران، کرج، ایران

www.irdci.ac.ir/dir/viewpage.php?page_id=50
aa.zeinaligmail.com
+98 26 34764050

سردبیر

فتح اله پورفیاض

مهندسی شیمی استاد، گروه انرژی های نو و محیط زیست-دانشکده علوم و فنون نوین – دانشگاه تهران، تهران، ایران

fnst.ut.ac.ir/en/~pourfayaz
pourfayazut.ac.ir
02186093263
/0000-0001-6297-9603

h-index: 28  

اعضای هیات تحریریه

جعفر توفیقی داریان

کاتالیست، نفت و کاز استاد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران

www.modares.ac.ir/en/Schools/chemE/academic-staff/~towfighi
towfighimodares.ac.ir
+98 21 82883311

h-index: 34  

محمد رضا جعفری نصر

مهندسی شیمی استاد/ پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

www.ripi.ir
mrnasrripi.ir
+98 21 48250000

h-index: 23  

داوود رشتچیان

مهندسی شیمی استاد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

che.sharif.ir/index.html/index.php?Service=profile&Task=SHOW&Item=rashtchian
rashtchiansharif.edu
+98 21 66165401

h-index: 29  

سید عباس شجاع الساداتی

مهندسی شیمی استاد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

modares.ac.ir/en/Schools/chemE/academic-staff/~SHOJA_SA
shoja_samodares.ac.ir
+98 21 82883341

h-index: 54  

امیر حسین محمدی

مهندسی نفت استاد، دیسیپلین مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه KwaZulu-Natal، دوربان، افریقای جنو.بی

engineering.ukzn.ac.za/amir-mohammadi/
mohammadiukzn.ac.za
0000-0002-2947-1135

h-index: 64  

پرویز رشیدی رنجبر

شیمی آلی استاد، گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

science.ut.ac.ir/en/~parvizrashidi2
parvizrashidi2ut.ac.ir
+98 21 61112726

h-index: 22  

علی اکبر صبوری

شیمی فیزیک استاد، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

www.ibb.ut.ac.ir/~saboury/
sabourychamran.ut.ac.ir
+98 21 66956984

h-index: 63  

علی خلج

شیمی دارویی استاد، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهرن، تهران، ایران

pharmacy.tums.ac.ir/fa/profile/48
khalajams.ac.ir
+98 21 66461178

h-index: 20  

نادر علیزاده مطلق

شیمی تجزیه استاد، بخش شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/alizaden
alizadenmodares.ac.ir
+98 21 82883409

h-index: 40  

ابراهیم واشقانی فراهانی

مهندسی بافت، سامانه های نوین دارورسانی استاد، دانشگده مهنذسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

tech.modares.ac.ir/pro/academic_staff/evf
evfmodares.ac.ir
09126444076

h-index: 39