نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آئروژل هیبریدی گرافن بررسی ویژگی های مکانیکی و گرمایی آئروژل های هیبریدی گرافن اکسید / اکتا(آمینوفنیل) پلی هدرال الیگومریک سیلسس کویی اکسان [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 25-42]
 • آب مغناطیسی مطالعه تأثیر محلول های مغناطیسی پلیمری بر روی پارامترهای مؤثر در ازدیاد برداشت نفت [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 353-360]
 • آب همراه سنتز مونت موریلونیت اصلاح شده با هگزادسیل تری متیل آمونیوم بروماید (HDTMA-Br) به عنوان یک جاذب کارآمد به منظور حذف آلاینده های آب همراه چاه نفتی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 205-223]
 • آب هوشمند بررسی تزریق آب هوشمند به مخازن آب دوست کربناته [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 287-299]
 • آزومتین ایلید طراحی لیگاندهای گازانبری فولرن از روش واکنش حلقه زائی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 273-281]
 • آسیاب سیاره ای گلوله ای بهبود پارامترهای سنتز نانو ذره دو بعدی مکسین Ti3C2TX با استفاده از تلفیق آسیاب مکانیکی و شیمیایی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 263-271]
 • آلاینده آلی بررسی کارایی نانوکامپوزیت Sr-Ce-ZnO/Hap در تخریب کاتالیستی نوری آلاینده رودامین B در حضور نور مرئی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 85-96]
 • آلودگی بررسی فرایند پیرولیز مخلوط پلی اتیلن ترفتالات و چوب صنوبر در حضور کاتالیست زئولیت برای تبدیل آن به سوخت مایع [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 81-97]
 • آلومینا به کارگیری و مقایسه عملکرد گرمایی و هیدرودینامیکی نانوسیال‌های گرافن اکسید و آلومینا در مبدل گرمایی صفحه‌ای [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 349-363]
 • آلیاژ منیزیم اثر pH و عملیات گرمایی بر مشخصه‌های پوشش کامپوزیتی نانوساختار Ni-P-GO روی آلیاژ AZ31D [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 25-40]
 • آنتول مدل‌سازی بازده استخراج آنتول رازیانه در ستون RSDC با روش‌ RSM و ANN [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 285-293]
 • آنتی‌اکسیدان طبیعی تأثیر فرمولاسیون‌های ترکیب از آنتی اکسیدان‌های سنتزی و طبیعی به دست آمده از پساب کارخانه‌های روغن زیتون به منظور افزایش پایداری روغن آفتابگردان در تولید بیودیزل [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 295-302]
 • آنیون سانید جذب سطحی یون سیانید با نانوجاذب زئولیت کلینوپتیلولیت [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 121-130]
 • آهسته رهش بررسی ویژگی دارورسانی چارچوب فلزی-آلی UMCM-150 بر پایه آهن و مس: انتقال و رهایش داروی استامینوفن [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 13-25]
 • آهن اکسید ارزیابی ویژگی ضدمیکروبی نانوکامپوزیت نقره/ آهن اکسید تولید شده با نشاسته [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]

ا

 • اتیل (آریل متیل‌تیو) استات تهیه و شناسایی نانومزوپور دی اکسید منگنز/زئولیت- Y و کاربرد آن به ‌عنوان یک نانو کاتالیزگر مؤثر در سنتز اتیل بنزایمیدازولیل-۲- آمینو تیو استات ها به وسیله یک واکنش سه‌جزئی در شرایط سبز [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 27-37]
 • اتیل استات ارزیابی عملکرد کاتالیست‌های اکسید مختلط CeO2-MnOx بارگذاری شده بر ZSM-5 در اکسایش اتیل استات [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 207-214]
 • اتیلن مطالعه آزمایشگاهی ضریب نفوذ مولکولی اتیلن در حلال نرمال متیل پیرولیدون [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 181-193]
 • احتراق متان مدل‌سازی و شبیه‌سازی احتراق غیرکاتالیستی متان با شعله آرام برای تولید گاز سنتز [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 401-423]
 • ارزش خالص فعلی امکان‌سنجی فنی و برنامه‌ریزی بهینه فرایند بازگردانی گاز در یک مخزن گاز میعانی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 313-325]
 • ارزیابی و مدل‌سازی حوادث مدل سازی پیامد و ارزیابی ریسک مخازن کروی LPG پالایشگاه نفت اصفهان [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 305-311]
 • ازدیاد برداشت پدیده ترشوندگی و برهم‌کنش‌های سطح سنگ و سیّال تزریقی هنگام سیلاب‌زنی شیمیایی در فرایند ازدیاد برداشت نفت [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 457-481]
 • ازدیاد برداشت نفت مطالعه تأثیر محلول های مغناطیسی پلیمری بر روی پارامترهای مؤثر در ازدیاد برداشت نفت [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 353-360]
 • استات مس طراحی و ساخت کمپلکس حلقوی تیوکربوهیدرازید/مس بر پایه نانوذره های مغناطیسی و به کارگیری آن به عنوان یک نانوکاتالیزگر کارآمد و قابل بازیافت نوین برای سنتز چندجزئی 2-آمینو - H۴- کرومن ها در محیط آبی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 57-72]
 • استامینوفن بررسی ویژگی دارورسانی چارچوب فلزی-آلی UMCM-150 بر پایه آهن و مس: انتقال و رهایش داروی استامینوفن [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 13-25]
 • استخراج مدل‌سازی بازده استخراج آنتول رازیانه در ستون RSDC با روش‌ RSM و ANN [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 285-293]
 • استخراج مایع- مایع تعیین پارامترهای برهم‌کنش مدل‌های ضریب‌فعالیت در استخراج مایع ـ مایع با بهینه‌سازی توده ذره ها [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 167-180]
 • استر اسیدچرب گرانرو‌ی تحت فشار استر‌های اسید چرب و بیو‌دیزل‌ها با استفاده از یک مدل ترمودینامیکی نوین [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 205-220]
 • استری شدن سنتز برخی چارچوب‌های فلز-آلی MIL-100(Fe)، V-BTC، Sr-BTC و Cr-BTC با لیگاند بنزن 1،3،5- تری کربوکسیلیک اسید و مطالعه نقش کاتالیستی آن‌ها در فرایند استری شدن اولئیک اسید در تولید بیودیزل [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 61-72]
 • اسمز معکوس ارزیابی آیتم‌های گوناگون فرایند اسمز معکوس به‌وسیله غشای پلی دی اگزانون و با استفاده از نرم‌افزار کامسول [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 253-267]
 • اسید آمینه جذب دی‌اکسیدکربن با استفاده از محلول آبی مایع یونی پروتیک [MEA][Gly]: مطالعه آزمایشگاهی و برازش مدل [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 165-178]
 • اسید چرب تأثیر فرمولاسیون‌های ترکیب از آنتی اکسیدان‌های سنتزی و طبیعی به دست آمده از پساب کارخانه‌های روغن زیتون به منظور افزایش پایداری روغن آفتابگردان در تولید بیودیزل [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 295-302]
 • اسیدهای کربوکسیلیک تعیین پارامترهای برهم‌کنش مدل‌های ضریب‌فعالیت در استخراج مایع ـ مایع با بهینه‌سازی توده ذره ها [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 167-180]
 • اصلاح ساختاری بررسی اثر تقویت کننده مولیبدن در نانوبلورهای ZIF-8 به منظور کاربرد در جذب سطحی گازهای CO2 و CH4 [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 121-137]
 • اصلاح سطح افزایش تخریب آلاینده‌ رنگی رودامین ب در آب با فوتوکاتالیست-جاذب تیتانیا-سیلیکای فلوئوردار شده تحت تابش نور فرابنفش [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 197-204]
 • افت فشار مطالعه آزمایشگاهی ضریب نفوذ مولکولی اتیلن در حلال نرمال متیل پیرولیدون [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 181-193]
 • اکسایش بنزیل الکل سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیستی نانو چند سازه های اصلاح پذیر نقره [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 13-24]
 • اکسایش ترجیحی کربن مونوکسید کاتالیست‌های پوشش دهی طلا بر روی مس-سریا برای فرایند اکسایش ترجیحی کربن مونوکسید در جریان غنی از هیدروژن [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 215-224]
 • اکسایش کاتالیستی ارزیابی عملکرد کاتالیست‌های اکسید مختلط CeO2-MnOx بارگذاری شده بر ZSM-5 در اکسایش اتیل استات [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 207-214]
 • اکسایش متان بررسی واکنش کاتالیستی اکسایش متان در حضور کاتالیست NiO و CuO در راکتور پلاسمای DBD: فراورده‌ها و مصرف انرژی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 85-99]
 • اکسید مختلط فلزی ارزیابی عملکرد کاتالیست‌های اکسید مختلط CeO2-MnOx بارگذاری شده بر ZSM-5 در اکسایش اتیل استات [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 207-214]
 • الکترود خمیرکربن اندازه‌گیری و مطالعه پروپرانولول بر سطح الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانوذرات مغناطیسی کیتوسان پیوند زده شده با گلوتار آلدهید [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 157-171]
 • الکتروریسی ارزیابی اثر دو پارامتر ولتاژ و فاصله کاری بر ریخت‌شناسی داربست پلی کاپرولاکتون- KIT-6 ساخته شده به روش الکتروریسی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 299-309]
 • الکتروشیمیایی حذف گاز هیدروژن سولفید به وسیله تولید درجای فرآت (VI) در محلول قلیایی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 357-364]
 • الکتروکاتالیز نانوهیبرید گرافن-مس/پالادیوم به‌عنوان یک الکتروکاتالیست مؤثر برای اکسایش هیدرازین [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 97-112]
 • الکترولس اثر pH و عملیات گرمایی بر مشخصه‌های پوشش کامپوزیتی نانوساختار Ni-P-GO روی آلیاژ AZ31D [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 25-40]
 • الگوریتم ازدحام ذره‌ها شبیه‌سازی و بهینه‌سازی تولید هیدروژن به کمک فرایند گازسازی زغال‌سنگ [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 367-381]
 • الگوریتم ژنتیک موازی بهینه‌سازی مکان چاه‌های تولید و تزریق با استفاده از الگوریتم ژنتیک موازی در یک مورد مطالعاتی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 377-387]
 • الگوریتم کولونی مورچگان توسعه مدل‌های رابطه های کمی ساختار-ویژگی برای پیش‌بینی حد اشتعال‌پذیری بالای ترکیب‌های آلی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 139-151]
 • الیاف آلجینات تأثیر شرایط تولید بر ویژگی‌های الیاف آلجینات خالص و دارای دارو به روش ترریسی اتوماتیک [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 303-312]
 • الیاف توخالی بررسی تأثیر تغییر فشار در تکمیل ترزیقی سدیم هیپوکلریت بر ویژگی‌های مکانیکی و تراوایی غشای الیاف توخالی پلی سولفون [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 173-182]
 • الیگونوکلئوتید مطالعات آزمایشگاهی و محاسباتی تیول‏دار کردن الیگونوکلئوتید به منظور نشاندن آن روی سطح نانوذره های نقره [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 1-11]
 • انتقال توریم (IV) سازوکار انتقال یون های توریم (IV) از طریق غشای درون گیره در پلیمر دارای دی- (2- اتیل‌هگزیل) فسفریک اسید به‌عنوان حامل [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 183-196]
 • انتقال فاز بررسی نمودار فاز و تابع‌های اضافی در مخلوط دوجزئی بلورهای مایع نماتیک [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 321-325]
 • انتقال گرما به‌کارگیری نانوسیال مس-آب به منظور بهبود عملکرد سامانه های خنک کننده با مکانیسم انتقال گرما جابه جایی آزاد [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 71-84]
 • انتقال گرما تأثیر پارامترهای عملیاتی بر تشکیل رسوب تبلوری کلسیم سولفات بر روی سطوح انتقال گرما [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 327-339]
 • اندازه‌گیری اندازه گیری میزان متیلن بلو به عنوان آلاینده سمی در محیط های آبی با استفاده از روش ریزاستخراج الکتروغشایی: بهینه سازی با طراحی آزمایش [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 145-156]
 • انرژی بررسی واکنش کاتالیستی اکسایش متان در حضور کاتالیست NiO و CuO در راکتور پلاسمای DBD: فراورده‌ها و مصرف انرژی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 85-99]
 • انرژی آزاد گیبس ارزیابی ترمودینامیکی تولید هیدروژن با واکنش ریفورمینگ متانول با بخار آب به کمک روش کمینه‌سازی انرژی آزاد گیبس [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 221-229]
 • انرژی اتصال یک کمپلکس Zn(II) با لیگاند باز شیف درشت حلقه تتراآزا. تهیه، شناسایی و مطالعه تجربی و نظری برهمکنش آن با CT-DNA و BSA [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 101-115]
 • انرژی سطحی نانوخوشه بررسی انرژی سطحی، پایداری و ویژگی‌های ساختاری نانوخوشه‌های Au-Ag تشکیل شده در فرایند تراکم بخار با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]
 • انعقاد و لخته‎سازی بهینه‏ سازی فرایند انعقاد ذره‌های میکرونی کک برای سامانه‏ های تصفیه و جداسازی ثقلی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 425-443]
 • اورانیوم جذب اورانیوم از محلول‌های آبی توسط خاک اره لایه اندود با پلی پیرول [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 207-217]
 • اورانیوم بررسی جذب زیستی اورانیوم با استفاده از جلبک قهوه ای پادینا در یک سامانه جذب پیوسته [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 155-164]
 • اوره آز بررسی تجربی و محاسبه‌ای برهمکنش مشتق‌های گوناگونی از سیستم هتروسیکلی ایمیدازوآکریدین با آنزیم اوره آز [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 67-79]
 • اولئیک اسید ارزیابی عملکرد غشای نانو تصفیه پلی اتر سولفون/ تیتانیوم اکسید اصلاح شده به منظور تصفیه پساب دارای کروم سولفات [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 113-126]
 • ایزومریزاسیون نرمال‌هپتان اثر زئولیت‌ها بر عملکرد کاتالیستی کامپوزیت‌های میکرو/مزوپور Pt/(13X, HY & HZSM-5)-HMS در فرایند ایزومریزاسیون گزینشی نرمال‌هپتان [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 49-60]
 • ایمنی صنایع فرایندی مدل سازی پیامد و ارزیابی ریسک مخازن کروی LPG پالایشگاه نفت اصفهان [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 305-311]
 • ایمیدازوآکریدین بررسی تجربی و محاسبه‌ای برهمکنش مشتق‌های گوناگونی از سیستم هتروسیکلی ایمیدازوآکریدین با آنزیم اوره آز [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 67-79]
 • ایندیم نیترید بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و نوری ایندیم نیترید [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 131-138]

ب

 • بازدارندگی بررسی عصاره ترخون به عنوان بازدارنده مؤثر برای جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محیط اسیدی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 341-348]
 • بازدارندگی بررسی تجربی و محاسبه‌ای برهمکنش مشتق‌های گوناگونی از سیستم هتروسیکلی ایمیدازوآکریدین با آنزیم اوره آز [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 67-79]
 • بازدارنده خوردگی واکنش پلی (متیل متاکریلات/مالئیک انیدرید) با فنیل هیدازین و 4-آمینو بنزوئیک اسید و استفاده از آن‌ها به‌عنوان بازدارنده خوردگی فولاد کم کربنه(ST-37) [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 97-110]
 • بازده گرمایی بررسی تجربی اثر نانوذره روی‌اکسید و پارامترهای فرایندی بر عملکرد گرمای کلکتور خورشیدی صفحه تخت [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 85-95]
 • بازگردانی گاز امکان‌سنجی فنی و برنامه‌ریزی بهینه فرایند بازگردانی گاز در یک مخزن گاز میعانی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 313-325]
 • بازیابی انرژی مطالعه آزمایشگاهی شیرین‌سازی آب شور به روش تقطیر غشایی با نیرو محرکه ترموالکتریک [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 237-251]
 • بازیابی گاز فلر بررسی روش های بازیابی و مدیریت گازهای دورریز واحدهای صنعتی به منظور بازگشت به چرخه انرژی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 327-354]
 • بایندر سنتز، بهینه‌سازی و بررسی ویژگی‌های کوپلیمر سه دسته‌ای پلی‌پروپیلن گلیکول- پلی‌گلیسیدیل آزید - پلی‌پروپیلن گلیکول [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 73-84]
 • برازش خطی چند متغیره توسعه مدل‌های رابطه های کمی ساختار-ویژگی برای پیش‌بینی حد اشتعال‌پذیری بالای ترکیب‌های آلی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 139-151]
 • برج پرشده بررسی عملکرد حلال ترکیبی پتاسیم هیدروکسید – گلیسرول در جذب گاز کربن‌دی‌اکسید [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 139-148]
 • بررسی سازوکاری بررسی سازوکاری واکنش هیدروژن‌دار کردن آلکن‌ها به وسیله کاتالیست گالیم؛ یک مطالعه DFT [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 39-47]
 • برهمکنش با BSA یک کمپلکس Zn(II) با لیگاند باز شیف درشت حلقه تتراآزا. تهیه، شناسایی و مطالعه تجربی و نظری برهمکنش آن با CT-DNA و BSA [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 101-115]
 • برهمکنش با DNA یک کمپلکس Zn(II) با لیگاند باز شیف درشت حلقه تتراآزا. تهیه، شناسایی و مطالعه تجربی و نظری برهمکنش آن با CT-DNA و BSA [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 101-115]
 • برهمکنش های غیرکووالانسی کاربرد روش های مکانیک کوانتومی نیمه تجربی در تخمین برهمکنش های مولکول های زیستی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 323-344]
 • بلور مایع بررسی نمودار فاز و تابع‌های اضافی در مخلوط دوجزئی بلورهای مایع نماتیک [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 321-325]
 • بنزن مطالعه آزمایشگاهی حذف زیستی بنزن و تولوئن با استفاده از دو قارچ Aspergillus terreus و Exophiala xenobiotica [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 235-246]
 • بهره ی هیدروژن مدل سازی و بهینه سازی راکتور تری ریفورمینگ متان در شرایط گوناگون خوراک دهی جانبی با هدف بیشینه کردن بهره ی هیدروژن [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 243-262]
 • بهینه‌سازی اندازه گیری میزان متیلن بلو به عنوان آلاینده سمی در محیط های آبی با استفاده از روش ریزاستخراج الکتروغشایی: بهینه سازی با طراحی آزمایش [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 145-156]
 • بهینه‌سازی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی تولید هیدروژن به کمک فرایند گازسازی زغال‌سنگ [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 367-381]
 • بهینه‌سازی امکان‌سنجی فنی و برنامه‌ریزی بهینه فرایند بازگردانی گاز در یک مخزن گاز میعانی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 313-325]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی مکان چاه‌های تولید و تزریق با استفاده از الگوریتم ژنتیک موازی در یک مورد مطالعاتی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 377-387]
 • بهینه سازی مدل سازی و بهینه سازی راکتور تری ریفورمینگ متان در شرایط گوناگون خوراک دهی جانبی با هدف بیشینه کردن بهره ی هیدروژن [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 243-262]
 • بهینه‌سازی توده ذره ها تعیین پارامترهای برهم‌کنش مدل‌های ضریب‌فعالیت در استخراج مایع ـ مایع با بهینه‌سازی توده ذره ها [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 167-180]
 • بوتیل هیدروکسی تولوئن(BHT) تأثیر فرمولاسیون‌های ترکیب از آنتی اکسیدان‌های سنتزی و طبیعی به دست آمده از پساب کارخانه‌های روغن زیتون به منظور افزایش پایداری روغن آفتابگردان در تولید بیودیزل [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 295-302]
 • بیوچار بررسی اثر کاتالیست بیوچار در فرایند پیرولیز تایر فرسوده برای تولید سوخت [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 117-130]
 • بیوچار بررسی اثر کاتالیست بیوچار در فرایند پیرولیز چوب صنوبر برای تولید سوخت [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 225-237]
 • بیودیزل سنتز برخی چارچوب‌های فلز-آلی MIL-100(Fe)، V-BTC، Sr-BTC و Cr-BTC با لیگاند بنزن 1،3،5- تری کربوکسیلیک اسید و مطالعه نقش کاتالیستی آن‌ها در فرایند استری شدن اولئیک اسید در تولید بیودیزل [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 61-72]
 • بیودیزل تأثیر فرمولاسیون‌های ترکیب از آنتی اکسیدان‌های سنتزی و طبیعی به دست آمده از پساب کارخانه‌های روغن زیتون به منظور افزایش پایداری روغن آفتابگردان در تولید بیودیزل [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 295-302]
 • بیودیزل گرانرو‌ی تحت فشار استر‌های اسید چرب و بیو‌دیزل‌ها با استفاده از یک مدل ترمودینامیکی نوین [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 205-220]

پ

 • پارامتر برهم‌کنش دوتایی تعیین پارامترهای برهم‌کنش مدل‌های ضریب‌فعالیت در استخراج مایع ـ مایع با بهینه‌سازی توده ذره ها [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 167-180]
 • پالایش آب تثبیت نانوذره‌های کاتالیستی نوری TiO2 بر روی جاذب متخلخل مزوروزنه MCM-41 به منظور پالایش آب آلوده به آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 219-233]
 • پایداری گرمایی بررسی ویژگی های مکانیکی و گرمایی آئروژل های هیبریدی گرافن اکسید / اکتا(آمینوفنیل) پلی هدرال الیگومریک سیلسس کویی اکسان [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 25-42]
 • پایداری نانوخوشه بررسی انرژی سطحی، پایداری و ویژگی‌های ساختاری نانوخوشه‌های Au-Ag تشکیل شده در فرایند تراکم بخار با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]
 • پایه ZSM-5 ارزیابی عملکرد کاتالیست‌های اکسید مختلط CeO2-MnOx بارگذاری شده بر ZSM-5 در اکسایش اتیل استات [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 207-214]
 • پتاسیم هیدروکسید بررسی عملکرد حلال ترکیبی پتاسیم هیدروکسید – گلیسرول در جذب گاز کربن‌دی‌اکسید [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 139-148]
 • پتانسیل زتا بررسی آزمایشگاهی تزریق نانوسیال گرافن اکساید- هگزا متیل دی سیلازان به مغزه در راستای بهبود بازیافت نفت [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 301-311]
 • پراش پرتو ایکس تأثیر شرایط تولید بر ویژگی‌های الیاف آلجینات خالص و دارای دارو به روش ترریسی اتوماتیک [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 303-312]
 • پرسپترون چند لایه پیش‌بینی دمای تخریب پلی آمید توسط سوخت های زیست سازگار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 313-323]
 • پروپیلن سنتز کاتالیست نیکل/UIO-66 برای به‌کارگیری در فرایند ODH پروپان در دمای پایین [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 43-56]
 • پروپیلن سنتز کاتالیست CeLa/HAPSO-34 و بررسی عملکرد آن در فرایند تبدیل متانول به پروپیلن [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 197-205]
 • پساب بررسی عملکرد هیدروسیکلون در فرایند جداسازی ذره‌های جامد در پساب صنعت سنگ‌بری [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 445-456]
 • پساب زیتون تأثیر فرمولاسیون‌های ترکیب از آنتی اکسیدان‌های سنتزی و طبیعی به دست آمده از پساب کارخانه‌های روغن زیتون به منظور افزایش پایداری روغن آفتابگردان در تولید بیودیزل [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 295-302]
 • پلاسمای کاتالیستی بررسی واکنش کاتالیستی اکسایش متان در حضور کاتالیست NiO و CuO در راکتور پلاسمای DBD: فراورده‌ها و مصرف انرژی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 85-99]
 • پلی‌آمید پیش‌بینی دمای تخریب پلی آمید توسط سوخت های زیست سازگار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 313-323]
 • پلی اتر بلاک آمید بررسی ویژگی های عبوردهی غشای نانو کامپوزیتی PEBA/PVA با کاربرد نانو لوله کربنی برای جداسازی CO2 و CH4 [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 195-203]
 • پلی اتیلن ترفتالات بررسی فرایند پیرولیز کاتالیستی پلی اتیلن ترفتالات در حضور کاتالیست زئولیتی برای تبدیل آن به سوخت مایع [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 231-241]
 • پلی اتیلن ترفتالات بررسی تاثیرهای گازهای حامل گوناگون در پیرولیز پلی اتیلن ترفتالات در حضورکاتالیست زئولیت A4 [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 99-110]
 • پلی اتیلن ترفتالات بررسی فرایند پیرولیز مخلوط پلی اتیلن ترفتالات و چوب صنوبر در حضور کاتالیست زئولیت برای تبدیل آن به سوخت مایع [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 81-97]
 • پلی اکسومتالات های ساندویجی سنتز، شناسایی و کاربرد کاتالیزگری نانوکامپوزیت هیدروکسیدهای دوتایی لایه ای شامل یک پلی اکسومتالات ساندویچی در تخریب رنگ های شیمیایی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 73-84]
 • پلی‌پروپیلن گلیکول سنتز، بهینه‌سازی و بررسی ویژگی‌های کوپلیمر سه دسته‌ای پلی‌پروپیلن گلیکول- پلی‌گلیسیدیل آزید - پلی‌پروپیلن گلیکول [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 73-84]
 • پلی‌پیرول جذب اورانیوم از محلول‌های آبی توسط خاک اره لایه اندود با پلی پیرول [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 207-217]
 • پلی دی اگزانون ارزیابی آیتم‌های گوناگون فرایند اسمز معکوس به‌وسیله غشای پلی دی اگزانون و با استفاده از نرم‌افزار کامسول [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 253-267]
 • پلی سولفون بررسی تأثیر تغییر فشار در تکمیل ترزیقی سدیم هیپوکلریت بر ویژگی‌های مکانیکی و تراوایی غشای الیاف توخالی پلی سولفون [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 173-182]
 • پلی فنلی بررسی ویژگی های فیزیکی نانوفیتوزم تهیه شده از عصاره غنی از ترکیبات فنلی مرزه خوزستانی به روش خشک کن انجمادی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 13-23]
 • پلی‌کاپرولاکتون ارزیابی اثر دو پارامتر ولتاژ و فاصله کاری بر ریخت‌شناسی داربست پلی کاپرولاکتون- KIT-6 ساخته شده به روش الکتروریسی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 299-309]
 • پلی کاپرولاکتون فیلم های کامپوزیت پلی کاپرولاکتون/ چارچوب فلز ـ آلی روی(II): تهیه، شناسایی و بررسی ویژگی‌های جذب روغن و ضدباکتریایی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 273-281]
 • پلی‌گلیسیدیل آزید سنتز، بهینه‌سازی و بررسی ویژگی‌های کوپلیمر سه دسته‌ای پلی‌پروپیلن گلیکول- پلی‌گلیسیدیل آزید - پلی‌پروپیلن گلیکول [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 73-84]
 • پلی (متیل متاکریلات) واکنش پلی (متیل متاکریلات/مالئیک انیدرید) با فنیل هیدازین و 4-آمینو بنزوئیک اسید و استفاده از آن‌ها به‌عنوان بازدارنده خوردگی فولاد کم کربنه(ST-37) [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 97-110]
 • پلیمر قالب‌ مولکولی سنتز پلیمر قالب مولکولی گزینش‌پذیر و کاربرد آن در استخراج فولیک‌اسید [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 111-119]
 • پلیمرهای نیمه هادی جذب اورانیوم از محلول‌های آبی توسط خاک اره لایه اندود با پلی پیرول [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 207-217]
 • پلی‌وینیل‌الکل بررسی اثر افزودن نانوذره های کیتوسان و داروی سدیم دیکلوفناک در پوشش تسکین درد ژلاتین/ پلی‌وینیل‌الکل [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 313-322]
 • پلی وینیل الکل بررسی ویژگی های عبوردهی غشای نانو کامپوزیتی PEBA/PVA با کاربرد نانو لوله کربنی برای جداسازی CO2 و CH4 [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 195-203]
 • پودر سنگ بررسی عملکرد هیدروسیکلون در فرایند جداسازی ذره‌های جامد در پساب صنعت سنگ‌بری [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 445-456]
 • پوست گردو بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوسیال دارای نانوذره‌های کربن فعال در جذب کربن دی‌اکسید [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 153-163]
 • پوست موز بررسی جذب سطحی فسفریک اسید از محیط آبی توسط سبوس گندم و پوست موز [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 175-192]
 • پوشش‌تسکین‌دهنده بررسی اثر افزودن نانوذره های کیتوسان و داروی سدیم دیکلوفناک در پوشش تسکین درد ژلاتین/ پلی‌وینیل‌الکل [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 313-322]
 • پیرانو[3 روش سبز اصلاح شده برای تهیه نانوپودرهای MgO به عنوان یک کاتالیست کارآمد برای سنتز مشتق‌های پیرانو[3،4d-]تیازولو[2،3a-]پیریمیدین [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 27-36]
 • پیرولیز بررسی اثر کاتالیست بیوچار در فرایند پیرولیز تایر فرسوده برای تولید سوخت [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 117-130]
 • پیرولیز بررسی اثر کاتالیست بیوچار در فرایند پیرولیز چوب صنوبر برای تولید سوخت [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 225-237]
 • پیرولیز بررسی فرایند پیرولیز کاتالیستی پلی اتیلن ترفتالات در حضور کاتالیست زئولیتی برای تبدیل آن به سوخت مایع [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 231-241]
 • پیرولیز بررسی تاثیرهای گازهای حامل گوناگون در پیرولیز پلی اتیلن ترفتالات در حضورکاتالیست زئولیت A4 [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 99-110]
 • پیرولیز بررسی فرایند پیرولیز مخلوط پلی اتیلن ترفتالات و چوب صنوبر در حضور کاتالیست زئولیت برای تبدیل آن به سوخت مایع [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 81-97]
 • پیریمیدو پیریمیدین نانو زئولیت-Y عامل دار شده با سولفونیک اسید و یون کلسیم: ساخت و بررسی عملکرد کاتالیستی آن در سنتز چهارجزئی بنزایمیدازولو پیریمیدو پیریمیدین‌ها [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 1-12]
 • پیریمیدین ها روش سبز اصلاح شده برای تهیه نانوپودرهای MgO به عنوان یک کاتالیست کارآمد برای سنتز مشتق‌های پیرانو[3،4d-]تیازولو[2،3a-]پیریمیدین [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 27-36]
 • پیل سوختی کاتالیست‌های پوشش دهی طلا بر روی مس-سریا برای فرایند اکسایش ترجیحی کربن مونوکسید در جریان غنی از هیدروژن [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 215-224]
 • پیوند هیدروژنی مطالعه نظری ماهیت و قدرت برهمکنش نوکلئوبازهای متیله شده DNA با مایع‌های یونی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 247-271]
 • پیوند هیدروژنی منفرد ارزیابی اثر استخلاف‌های طبیعی بر قدرت پیوندهای هیدروژنی بین جفت باز آدنین-تیمین [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 283-297]

ت

 • تئوری اتم ها در مولکول ها مطالعه نظری ماهیت و قدرت برهمکنش نوکلئوبازهای متیله شده DNA با مایع‌های یونی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 247-271]
 • تابع اتلاف بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و نوری ایندیم نیترید [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 131-138]
 • تابع شبه پتانسیل بررسی دقت و پایداری یک مدل بهبودیافته اعمال نیروی بین مولکولی در روش شان و چن برای شبیه‌سازی حباب ساکن واقع در یک میدان دوفازی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 365-384]
 • تایر فرسوده بررسی اثر کاتالیست بیوچار در فرایند پیرولیز تایر فرسوده برای تولید سوخت [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 117-130]
 • تبادلگر گرمایی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر تشکیل رسوب تبلوری کلسیم سولفات بر روی سطوح انتقال گرما [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 327-339]
 • تبدیل ارتو-پارا شبیه سازی یک طرح ابتکاری مایع سازی هیدروژن برای استفاده از انرژی اتلافی نیروگاه های گازی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 383-399]
 • تبدیل متغیر توسعه مدل‌های رابطه های کمی ساختار-ویژگی برای پیش‌بینی حد اشتعال‌پذیری بالای ترکیب‌های آلی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 139-151]
 • تتراسایکلین تثبیت نانوذره‌های کاتالیستی نوری TiO2 بر روی جاذب متخلخل مزوروزنه MCM-41 به منظور پالایش آب آلوده به آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 219-233]
 • تحلیل سلسله مراتبی بازیابی گازهای همراه نفت و فلر به منظور تولید سوخت و انرژی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 293-304]
 • تخریب رنگ های شیمیایی سنتز، شناسایی و کاربرد کاتالیزگری نانوکامپوزیت هیدروکسیدهای دوتایی لایه ای شامل یک پلی اکسومتالات ساندویچی در تخریب رنگ های شیمیایی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 73-84]
 • تراوایی هیدرولیکی بررسی تأثیر تغییر فشار در تکمیل ترزیقی سدیم هیپوکلریت بر ویژگی‌های مکانیکی و تراوایی غشای الیاف توخالی پلی سولفون [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 173-182]
 • ترریسی تأثیر شرایط تولید بر ویژگی‌های الیاف آلجینات خالص و دارای دارو به روش ترریسی اتوماتیک [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 303-312]
 • ترشوندگی پدیده ترشوندگی و برهم‌کنش‌های سطح سنگ و سیّال تزریقی هنگام سیلاب‌زنی شیمیایی در فرایند ازدیاد برداشت نفت [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 457-481]
 • ترشوندگی تاثیر تغییرهای ترشوندگی یک سطح جامد بر روی جریان سیال داخل قطره چسبان حامل میکروذره‌های آبگریز [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 269-285]
 • ترشوندگی بررسی آزمایشگاهی تزریق نانوسیال گرافن اکساید- هگزا متیل دی سیلازان به مغزه در راستای بهبود بازیافت نفت [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 301-311]
 • ترموالکتریک مطالعه آزمایشگاهی شیرین‌سازی آب شور به روش تقطیر غشایی با نیرو محرکه ترموالکتریک [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 237-251]
 • ترمودینامیک ارزیابی ترمودینامیکی تولید هیدروژن با واکنش ریفورمینگ متانول با بخار آب به کمک روش کمینه‌سازی انرژی آزاد گیبس [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 221-229]
 • تری ریفورمینگ متان مدل سازی و بهینه سازی راکتور تری ریفورمینگ متان در شرایط گوناگون خوراک دهی جانبی با هدف بیشینه کردن بهره ی هیدروژن [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 243-262]
 • تریس(هیدروکسی متیل)آمینو متان تهیه تک ظرف 2-پیرازول‌های گوناگون با استفاده از نانوذره‌های مغناطیسی آهن اکسید عامل‌دار شده با تریس(هیدروکسی متیل)آمینو متان سولفونه شده/ مس(II) نیترات به روش اکسایش درجا [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 53-65]
 • تصفیه‌ پساب افزایش تخریب آلاینده‌ رنگی رودامین ب در آب با فوتوکاتالیست-جاذب تیتانیا-سیلیکای فلوئوردار شده تحت تابش نور فرابنفش [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 197-204]
 • تعلیق آب در نفت مدل‌سازی فرایند جداسازی قطره‌های نفت خام امولسیونی از پساب واحد نمک‌زدایی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 361-375]
 • تقطیر غشایی مطالعه آزمایشگاهی شیرین‌سازی آب شور به روش تقطیر غشایی با نیرو محرکه ترموالکتریک [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 237-251]
 • تقویت کننده مولیبدن بررسی اثر تقویت کننده مولیبدن در نانوبلورهای ZIF-8 به منظور کاربرد در جذب سطحی گازهای CO2 و CH4 [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 121-137]
 • تکمیل هیپوکلریت بررسی تأثیر تغییر فشار در تکمیل ترزیقی سدیم هیپوکلریت بر ویژگی‌های مکانیکی و تراوایی غشای الیاف توخالی پلی سولفون [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 173-182]
 • تلوریم بهینه‌سازی جذب‌زیستی تلوریم توسط باکتری سودوموناس پوتیدا به روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 247-258]
 • توریم بررسی استخراج و جداسازی توریم با استفاده از روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 275-283]
 • توسعه میادین نفتی بهینه‌سازی مکان چاه‌های تولید و تزریق با استفاده از الگوریتم ژنتیک موازی در یک مورد مطالعاتی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 377-387]
 • تولوئن مطالعه آزمایشگاهی حذف زیستی بنزن و تولوئن با استفاده از دو قارچ Aspergillus terreus و Exophiala xenobiotica [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 235-246]
 • تولید سوخت و انرژی بازیابی گازهای همراه نفت و فلر به منظور تولید سوخت و انرژی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 293-304]
 • تیتانیا-سیلیکا افزایش تخریب آلاینده‌ رنگی رودامین ب در آب با فوتوکاتالیست-جاذب تیتانیا-سیلیکای فلوئوردار شده تحت تابش نور فرابنفش [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 197-204]
 • تیوکربوهیدرازید طراحی و ساخت کمپلکس حلقوی تیوکربوهیدرازید/مس بر پایه نانوذره های مغناطیسی و به کارگیری آن به عنوان یک نانوکاتالیزگر کارآمد و قابل بازیافت نوین برای سنتز چندجزئی 2-آمینو - H۴- کرومن ها در محیط آبی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 57-72]
 • تیول مطالعات آزمایشگاهی و محاسباتی تیول‏دار کردن الیگونوکلئوتید به منظور نشاندن آن روی سطح نانوذره های نقره [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 1-11]

ج

 • جابه جایی آزاد به‌کارگیری نانوسیال مس-آب به منظور بهبود عملکرد سامانه های خنک کننده با مکانیسم انتقال گرما جابه جایی آزاد [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 71-84]
 • جاذب مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی جذب یون کروم ) (III از فاز آبی توسط نانولوله های کربنی عامل‌دار شده [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 37-55]
 • جاذب دوستدار محیط زیست حذف آلاینده های سرب و کادمیم توسط جاذب گیاهی Suaeda aegyptiaca از محیط زیست [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 149-154]
 • جداسازی بررسی استخراج و جداسازی توریم با استفاده از روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 275-283]
 • جداسازی مدل‌سازی فرایند جداسازی قطره‌های نفت خام امولسیونی از پساب واحد نمک‌زدایی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 361-375]
 • جداسازی بررسی عملکرد هیدروسیکلون در فرایند جداسازی ذره‌های جامد در پساب صنعت سنگ‌بری [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 445-456]
 • جداسازی پروپان و پروپیلن بررسی فرایند جداسازی مخلوط پروپان و پروپیلن با استفاده از جاذب آلی – فلزی Cu-MOF-74 [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 155-166]
 • جداسازی ثقلی ناپیوسته مدل‌سازی فرایند جداسازی قطره‌های نفت خام امولسیونی از پساب واحد نمک‌زدایی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 361-375]
 • جداسازی گاز بررسی ویژگی های عبوردهی غشای نانو کامپوزیتی PEBA/PVA با کاربرد نانو لوله کربنی برای جداسازی CO2 و CH4 [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 195-203]
 • جذب بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوسیال دارای نانوذره‌های کربن فعال در جذب کربن دی‌اکسید [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 153-163]
 • جذب جذب اورانیوم از محلول‌های آبی توسط خاک اره لایه اندود با پلی پیرول [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 207-217]
 • جذب بهبود ضریب انتقال جرم کربن دی اکسید در آب توسط به کارگیری موج فراصوت [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 165-173]
 • جذب حذف آلاینده های سرب و کادمیم توسط جاذب گیاهی Suaeda aegyptiaca از محیط زیست [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 149-154]
 • جذب بررسی عملکرد حلال ترکیبی پتاسیم هیدروکسید – گلیسرول در جذب گاز کربن‌دی‌اکسید [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 139-148]
 • جذب جذب دی‌اکسیدکربن با استفاده از محلول آبی مایع یونی پروتیک [MEA][Gly]: مطالعه آزمایشگاهی و برازش مدل [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 165-178]
 • جذب حذف بنزن، تولوئن و متازایلن از محلول های آبی توسط نانو زئولیت Fe-ZSM-5 سنتز شده از خاکستر زغال‌سنگ [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 179-196]
 • جذب روغن فیلم های کامپوزیت پلی کاپرولاکتون/ چارچوب فلز ـ آلی روی(II): تهیه، شناسایی و بررسی ویژگی‌های جذب روغن و ضدباکتریایی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 273-281]
 • جذب‌زیستی بهینه‌سازی جذب‌زیستی تلوریم توسط باکتری سودوموناس پوتیدا به روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 247-258]
 • جذب زیستی بررسی جذب زیستی اورانیوم با استفاده از جلبک قهوه ای پادینا در یک سامانه جذب پیوسته [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 155-164]
 • جذب سطحی بررسی جذب سطحی فسفریک اسید از محیط آبی توسط سبوس گندم و پوست موز [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 175-192]
 • جذب سطحی کاربردMCM-41 اصلاح شده با گروه فورانی در حذف یون مس (II) از آب، بررسی تجربی و شبیه سازی مونت کارلو [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 193-206]
 • جذب سطحی مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی جذب یون کروم ) (III از فاز آبی توسط نانولوله های کربنی عامل‌دار شده [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 37-55]
 • جذب سطحی مطالعه مقایسه حذف فلز روی با استفاده از ریزجلبک اسپیرولینا خام و اصلاح شده با نانو جاذب مغناطیسی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 57-70]
 • جذب سطحی بررسی اثر تقویت کننده مولیبدن در نانوبلورهای ZIF-8 به منظور کاربرد در جذب سطحی گازهای CO2 و CH4 [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 121-137]
 • جذب سطحی جذب سطحی یون سیانید با نانوجاذب زئولیت کلینوپتیلولیت [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 121-130]
 • جذب سطحی سنتز مونت موریلونیت اصلاح شده با هگزادسیل تری متیل آمونیوم بروماید (HDTMA-Br) به عنوان یک جاذب کارآمد به منظور حذف آلاینده های آب همراه چاه نفتی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 205-223]
 • جذب‌شونده مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی جذب یون کروم ) (III از فاز آبی توسط نانولوله های کربنی عامل‌دار شده [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 37-55]
 • جذب واکنش‌دار CO2 مدل سازی شار انتقال جرم در فرایند جذب واکنش دار گاز کربن ‏دی اکسید توسط محلول‌های آمینی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 325-340]
 • جفت باز آدنین-تیمین ارزیابی اثر استخلاف‌های طبیعی بر قدرت پیوندهای هیدروژنی بین جفت باز آدنین-تیمین [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 283-297]
 • جلبک قهوه ای گونه پادینا بررسی جذب زیستی اورانیوم با استفاده از جلبک قهوه ای پادینا در یک سامانه جذب پیوسته [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 155-164]

چ

 • چارچوب الی فلزی UIO-66 سنتز کاتالیست نیکل/UIO-66 برای به‌کارگیری در فرایند ODH پروپان در دمای پایین [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 43-56]
 • چارچوب فلز-آلی سنتز برخی چارچوب‌های فلز-آلی MIL-100(Fe)، V-BTC، Sr-BTC و Cr-BTC با لیگاند بنزن 1،3،5- تری کربوکسیلیک اسید و مطالعه نقش کاتالیستی آن‌ها در فرایند استری شدن اولئیک اسید در تولید بیودیزل [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 61-72]
 • چارچوب فلزی-آلی بررسی ویژگی دارورسانی چارچوب فلزی-آلی UMCM-150 بر پایه آهن و مس: انتقال و رهایش داروی استامینوفن [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 13-25]
 • چارچوب‏ های آلی ـ فلزی بررسی اثر تقویت کننده مولیبدن در نانوبلورهای ZIF-8 به منظور کاربرد در جذب سطحی گازهای CO2 و CH4 [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 121-137]
 • چوب صنوبر بررسی اثر کاتالیست بیوچار در فرایند پیرولیز چوب صنوبر برای تولید سوخت [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 225-237]

ح

 • حجم فزونی اندازه‌گیری و بررسی ترمودینامیکی گرانروی و دانسیته مخلوط سه جزیی دی اتانول آمین (DEA) و 2-آمینو2-متیل1-پروپانول (AMP) و آب [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 311-320]
 • حد اشتعال‌پذیری بالا توسعه مدل‌های رابطه های کمی ساختار-ویژگی برای پیش‌بینی حد اشتعال‌پذیری بالای ترکیب‌های آلی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 139-151]
 • حذف حذف گاز هیدروژن سولفید به وسیله تولید درجای فرآت (VI) در محلول قلیایی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 357-364]
 • حذف بررسی کاربرد طراحی آزمایش در حذف رنگ متیلن بلو از محلول آبی توسط کربن فعال عامل‌دار شده نسترن وحشی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 127-143]
 • حذف زیستی مطالعه آزمایشگاهی حذف زیستی بنزن و تولوئن با استفاده از دو قارچ Aspergillus terreus و Exophiala xenobiotica [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 235-246]
 • حذف کروم ارزیابی عملکرد غشای نانو تصفیه پلی اتر سولفون/ تیتانیوم اکسید اصلاح شده به منظور تصفیه پساب دارای کروم سولفات [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 113-126]
 • حسگرنوری حسگر نوری نانوذره‌های نقره/ نانوالیاف سلولز باکتریایی برای تعیین ۲- مرکاپتوبنزاکسازول [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 259-274]
 • حلال بررسی کیفیت بنزین و نفت گاز بر اثر انحلال هیدروکربن‌های لجن نفتی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 283-291]
 • حلال ترکیبی بررسی عملکرد حلال ترکیبی پتاسیم هیدروکسید – گلیسرول در جذب گاز کربن‌دی‌اکسید [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 139-148]
 • حلقه‌زائی طراحی لیگاندهای گازانبری فولرن از روش واکنش حلقه زائی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 273-281]
 • حمله نوکلئوفیلی؛ وردوهیم -(Ni(II چهارکئوردینه؛ NH2 حمله‌ی نوکلئوفیلی به نیکل (II)– وردوهیم چهارکئوردینه توسط NH2‾ با استفاده از روش B3LYP [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 111-120]

خ

 • خاصیت ضدباکتریایی فیلم های کامپوزیت پلی کاپرولاکتون/ چارچوب فلز ـ آلی روی(II): تهیه، شناسایی و بررسی ویژگی‌های جذب روغن و ضدباکتریایی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 273-281]
 • خاک اره جذب اورانیوم از محلول‌های آبی توسط خاک اره لایه اندود با پلی پیرول [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 207-217]
 • خالص سازی مطالعات آزمایشگاهی و محاسباتی تیول‏دار کردن الیگونوکلئوتید به منظور نشاندن آن روی سطح نانوذره های نقره [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 1-11]
 • خالص‌سازی هیدروژن کاتالیست‌های پوشش دهی طلا بر روی مس-سریا برای فرایند اکسایش ترجیحی کربن مونوکسید در جریان غنی از هیدروژن [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 215-224]
 • خشک کن انجمادی بررسی ویژگی های فیزیکی نانوفیتوزم تهیه شده از عصاره غنی از ترکیبات فنلی مرزه خوزستانی به روش خشک کن انجمادی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 13-23]
 • خوراک‌دهی جانبی مدل سازی و بهینه سازی راکتور تری ریفورمینگ متان در شرایط گوناگون خوراک دهی جانبی با هدف بیشینه کردن بهره ی هیدروژن [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 243-262]
 • خوردگی بررسی عصاره ترخون به عنوان بازدارنده مؤثر برای جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محیط اسیدی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 341-348]
 • خوردگی اثر pH و عملیات گرمایی بر مشخصه‌های پوشش کامپوزیتی نانوساختار Ni-P-GO روی آلیاژ AZ31D [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 25-40]

د

 • داربست ارزیابی اثر دو پارامتر ولتاژ و فاصله کاری بر ریخت‌شناسی داربست پلی کاپرولاکتون- KIT-6 ساخته شده به روش الکتروریسی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 299-309]
 • دارورسانی بررسی ویژگی دارورسانی چارچوب فلزی-آلی UMCM-150 بر پایه آهن و مس: انتقال و رهایش داروی استامینوفن [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 13-25]
 • داروی پروپرانولول اندازه‌گیری و مطالعه پروپرانولول بر سطح الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانوذرات مغناطیسی کیتوسان پیوند زده شده با گلوتار آلدهید [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 157-171]
 • داکینگ مولکولی یک کمپلکس Zn(II) با لیگاند باز شیف درشت حلقه تتراآزا. تهیه، شناسایی و مطالعه تجربی و نظری برهمکنش آن با CT-DNA و BSA [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 101-115]
 • دانسیته اندازه‌گیری و بررسی ترمودینامیکی گرانروی و دانسیته مخلوط سه جزیی دی اتانول آمین (DEA) و 2-آمینو2-متیل1-پروپانول (AMP) و آب [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 311-320]
 • درجا حذف گاز هیدروژن سولفید به وسیله تولید درجای فرآت (VI) در محلول قلیایی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 357-364]
 • دی آلکیل هالید سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیستی نانو چند سازه های اصلاح پذیر نقره [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 13-24]
 • دی‌اکسیدکربن جذب دی‌اکسیدکربن با استفاده از محلول آبی مایع یونی پروتیک [MEA][Gly]: مطالعه آزمایشگاهی و برازش مدل [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 165-178]
 • دی اکسیدکربن مدل‌سازی و تحلیل ترمودینامیکی تعادل آب- نمک و دی اکسید کربن به کمک معادله حالت ePC-SAFT [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 225-235]
 • دیکلوفناک‌سدیم بررسی اثر افزودن نانوذره های کیتوسان و داروی سدیم دیکلوفناک در پوشش تسکین درد ژلاتین/ پلی‌وینیل‌الکل [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 313-322]

ر

 • راکتور بررسی واکنش کاتالیستی اکسایش متان در حضور کاتالیست NiO و CuO در راکتور پلاسمای DBD: فراورده‌ها و مصرف انرژی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 85-99]
 • راکتور بستر متحرک شبیه‌سازی و بهینه‌سازی تولید هیدروژن به کمک فرایند گازسازی زغال‌سنگ [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 367-381]
 • ردلیش-کیستر اندازه‌گیری و بررسی ترمودینامیکی گرانروی و دانسیته مخلوط سه جزیی دی اتانول آمین (DEA) و 2-آمینو2-متیل1-پروپانول (AMP) و آب [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 311-320]
 • رسانش گرمایی بررسی ویژگی های مکانیکی و گرمایی آئروژل های هیبریدی گرافن اکسید / اکتا(آمینوفنیل) پلی هدرال الیگومریک سیلسس کویی اکسان [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 25-42]
 • رسوب تأثیر پارامترهای عملیاتی بر تشکیل رسوب تبلوری کلسیم سولفات بر روی سطوح انتقال گرما [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 327-339]
 • رهایش تاثیر تغییرهای ترشوندگی یک سطح جامد بر روی جریان سیال داخل قطره چسبان حامل میکروذره‌های آبگریز [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 269-285]
 • رهایش دارو بررسی ویژگی های فیزیکی نانوفیتوزم تهیه شده از عصاره غنی از ترکیبات فنلی مرزه خوزستانی به روش خشک کن انجمادی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 13-23]
 • رهایش دارو بررسی اثر افزودن نانوذره های کیتوسان و داروی سدیم دیکلوفناک در پوشش تسکین درد ژلاتین/ پلی‌وینیل‌الکل [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 313-322]
 • روابط کمی ساختار-ویژگی توسعه مدل‌های رابطه های کمی ساختار-ویژگی برای پیش‌بینی حد اشتعال‌پذیری بالای ترکیب‌های آلی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 139-151]
 • رودامین B بررسی کارایی نانوکامپوزیت Sr-Ce-ZnO/Hap در تخریب کاتالیستی نوری آلاینده رودامین B در حضور نور مرئی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 85-96]
 • رودامین ب افزایش تخریب آلاینده‌ رنگی رودامین ب در آب با فوتوکاتالیست-جاذب تیتانیا-سیلیکای فلوئوردار شده تحت تابش نور فرابنفش [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 197-204]
 • روش تخلیه بررسی آزمایشگاهی تأثیر روش تخلیه و فشار زیست گاز تولیدی بر فرایند هضم بی‌هوازی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 345-355]
 • روش خط مدل‌سازی فرایند جداسازی قطره‌های نفت خام امولسیونی از پساب واحد نمک‌زدایی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 361-375]
 • روش سطح پاسخ بهینه‌سازی جذب‌زیستی تلوریم توسط باکتری سودوموناس پوتیدا به روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 247-258]
 • روش سنتز مکانیکی- شیمیایی بهبود پارامترهای سنتز نانو ذره دو بعدی مکسین Ti3C2TX با استفاده از تلفیق آسیاب مکانیکی و شیمیایی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 263-271]
 • روش شان و چن بررسی دقت و پایداری یک مدل بهبودیافته اعمال نیروی بین مولکولی در روش شان و چن برای شبیه‌سازی حباب ساکن واقع در یک میدان دوفازی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 365-384]
 • روش محور ثابت مدل‌سازی فرایند جداسازی قطره‌های نفت خام امولسیونی از پساب واحد نمک‌زدایی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 361-375]
 • روش‌های ادغام نیرویی بررسی دقت و پایداری یک مدل بهبودیافته اعمال نیروی بین مولکولی در روش شان و چن برای شبیه‌سازی حباب ساکن واقع در یک میدان دوفازی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 365-384]
 • روش های مکانیک کوانتومی نیمه تجربی کاربرد روش های مکانیک کوانتومی نیمه تجربی در تخمین برهمکنش های مولکول های زیستی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 323-344]
 • روغن زیتون تأثیر شرایط تولید بر ویژگی‌های الیاف آلجینات خالص و دارای دارو به روش ترریسی اتوماتیک [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 303-312]
 • روغن سبز بررسی آزمایشگاهی تشکیل کک در ساختار کاتالیست صنعتی Pd-Ag/α-Al2O3 [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 239-246]
 • روی اکسید بررسی کارایی نانوکامپوزیت Sr-Ce-ZnO/Hap در تخریب کاتالیستی نوری آلاینده رودامین B در حضور نور مرئی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 85-96]
 • ریخت‌شناسی تاثیر تغییرهای ترشوندگی یک سطح جامد بر روی جریان سیال داخل قطره چسبان حامل میکروذره‌های آبگریز [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 269-285]
 • ریزاستخراج الکتروغشایی اندازه گیری میزان متیلن بلو به عنوان آلاینده سمی در محیط های آبی با استفاده از روش ریزاستخراج الکتروغشایی: بهینه سازی با طراحی آزمایش [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 145-156]
 • ریزجلبک اسپیرولینا مطالعه مقایسه حذف فلز روی با استفاده از ریزجلبک اسپیرولینا خام و اصلاح شده با نانو جاذب مغناطیسی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 57-70]
 • ریزجلبک مغناطیسی مطالعه مقایسه حذف فلز روی با استفاده از ریزجلبک اسپیرولینا خام و اصلاح شده با نانو جاذب مغناطیسی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 57-70]
 • ریز قطره تاثیر تغییرهای ترشوندگی یک سطح جامد بر روی جریان سیال داخل قطره چسبان حامل میکروذره‌های آبگریز [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 269-285]
 • ریفورمینگ ارزیابی ترمودینامیکی تولید هیدروژن با واکنش ریفورمینگ متانول با بخار آب به کمک روش کمینه‌سازی انرژی آزاد گیبس [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 221-229]

ز

 • زئولیت اثر زئولیت‌ها بر عملکرد کاتالیستی کامپوزیت‌های میکرو/مزوپور Pt/(13X, HY & HZSM-5)-HMS در فرایند ایزومریزاسیون گزینشی نرمال‌هپتان [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 49-60]
 • زئولیت بررسی فرایند پیرولیز کاتالیستی پلی اتیلن ترفتالات در حضور کاتالیست زئولیتی برای تبدیل آن به سوخت مایع [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 231-241]
 • زئولیت بررسی تاثیرهای گازهای حامل گوناگون در پیرولیز پلی اتیلن ترفتالات در حضورکاتالیست زئولیت A4 [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 99-110]
 • زئولیت بررسی فرایند پیرولیز مخلوط پلی اتیلن ترفتالات و چوب صنوبر در حضور کاتالیست زئولیت برای تبدیل آن به سوخت مایع [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 81-97]
 • زئولیت NaY بررسی آزمایشگاهی جذب سطحی ترکیب‌های گوگردی از نمونه سوخت بنزینی ساختگی توسط جاذب زئولیتی NaY اصلاح شده [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 131-154]
 • زئولیت/سولفوریک اسید نانو زئولیت-Y عامل دار شده با سولفونیک اسید و یون کلسیم: ساخت و بررسی عملکرد کاتالیستی آن در سنتز چهارجزئی بنزایمیدازولو پیریمیدو پیریمیدین‌ها [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 1-12]
 • زاویه تماس مطالعه تأثیر محلول های مغناطیسی پلیمری بر روی پارامترهای مؤثر در ازدیاد برداشت نفت [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 353-360]
 • زاویه تماس بررسی آزمایشگاهی تزریق نانوسیال گرافن اکساید- هگزا متیل دی سیلازان به مغزه در راستای بهبود بازیافت نفت [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 301-311]
 • زاویه تماس بررسی تزریق آب هوشمند به مخازن آب دوست کربناته [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 287-299]
 • زمان آسایش بررسی دقت و پایداری یک مدل بهبودیافته اعمال نیروی بین مولکولی در روش شان و چن برای شبیه‌سازی حباب ساکن واقع در یک میدان دوفازی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 365-384]
 • زیست گاز بررسی آزمایشگاهی تأثیر روش تخلیه و فشار زیست گاز تولیدی بر فرایند هضم بی‌هوازی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 345-355]

ژ

 • ژلاتین بررسی اثر افزودن نانوذره های کیتوسان و داروی سدیم دیکلوفناک در پوشش تسکین درد ژلاتین/ پلی‌وینیل‌الکل [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 313-322]

س

 • ساختار نانوخوشه فلزی بررسی انرژی سطحی، پایداری و ویژگی‌های ساختاری نانوخوشه‌های Au-Ag تشکیل شده در فرایند تراکم بخار با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]
 • سازوکار «جهش» سازوکار انتقال یون های توریم (IV) از طریق غشای درون گیره در پلیمر دارای دی- (2- اتیل‌هگزیل) فسفریک اسید به‌عنوان حامل [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 183-196]
 • سامانه انتشار گازی مطالعه فاکتور جداسازی سامانه انتشار گازی برای جداسازی ایزوتوپی گاز UF6 به روش شبیه‌سازی مستقیم مونت کارلو [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 341-351]
 • سامانه جذب پیوسته بررسی جذب زیستی اورانیوم با استفاده از جلبک قهوه ای پادینا در یک سامانه جذب پیوسته [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 155-164]
 • سبوس گندم بررسی جذب سطحی فسفریک اسید از محیط آبی توسط سبوس گندم و پوست موز [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 175-192]
 • ستون RDC مدل‌سازی بازده استخراج آنتول رازیانه در ستون RSDC با روش‌ RSM و ANN [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 285-293]
 • ستون جذب بستر ثابت بررسی فرایند جداسازی مخلوط پروپان و پروپیلن با استفاده از جاذب آلی – فلزی Cu-MOF-74 [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 155-166]
 • سدیم مونت موریلونیت سنتز مونت موریلونیت اصلاح شده با هگزادسیل تری متیل آمونیوم بروماید (HDTMA-Br) به عنوان یک جاذب کارآمد به منظور حذف آلاینده های آب همراه چاه نفتی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 205-223]
 • سرب حذف آلاینده های سرب و کادمیم توسط جاذب گیاهی Suaeda aegyptiaca از محیط زیست [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 149-154]
 • سرعت فیلم مدل سازی شار انتقال جرم در فرایند جذب واکنش دار گاز کربن ‏دی اکسید توسط محلول‌های آمینی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 325-340]
 • سرمایش جذبی شبیه سازی یک طرح ابتکاری مایع سازی هیدروژن برای استفاده از انرژی اتلافی نیروگاه های گازی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 383-399]
 • سل-ژل سنتز پلیمر قالب مولکولی گزینش‌پذیر و کاربرد آن در استخراج فولیک‌اسید [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 111-119]
 • سنتز چهار-جزئی نانو زئولیت-Y عامل دار شده با سولفونیک اسید و یون کلسیم: ساخت و بررسی عملکرد کاتالیستی آن در سنتز چهارجزئی بنزایمیدازولو پیریمیدو پیریمیدین‌ها [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 1-12]
 • سنتز سبز طراحی و ساخت کمپلکس حلقوی تیوکربوهیدرازید/مس بر پایه نانوذره های مغناطیسی و به کارگیری آن به عنوان یک نانوکاتالیزگر کارآمد و قابل بازیافت نوین برای سنتز چندجزئی 2-آمینو - H۴- کرومن ها در محیط آبی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 57-72]
 • سنگ‌بری بررسی عملکرد هیدروسیکلون در فرایند جداسازی ذره‌های جامد در پساب صنعت سنگ‌بری [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 445-456]
 • سنگ کربناته بررسی آزمایشگاهی تزریق نانوسیال گرافن اکساید- هگزا متیل دی سیلازان به مغزه در راستای بهبود بازیافت نفت [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 301-311]
 • سوخت بازیابی گازهای همراه نفت و فلر به منظور تولید سوخت و انرژی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 293-304]
 • سوخت بررسی فرایند پیرولیز کاتالیستی پلی اتیلن ترفتالات در حضور کاتالیست زئولیتی برای تبدیل آن به سوخت مایع [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 231-241]
 • سوخت زیست سازگار پیش‌بینی دمای تخریب پلی آمید توسط سوخت های زیست سازگار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 313-323]
 • سودوموناس پوتیدا بهینه‌سازی جذب‌زیستی تلوریم توسط باکتری سودوموناس پوتیدا به روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 247-258]
 • سورفکتانت پدیده ترشوندگی و برهم‌کنش‌های سطح سنگ و سیّال تزریقی هنگام سیلاب‌زنی شیمیایی در فرایند ازدیاد برداشت نفت [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 457-481]
 • سولفوریک اسید بررسی عصاره ترخون به عنوان بازدارنده مؤثر برای جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محیط اسیدی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 341-348]
 • سیال عامل آب- اتیلن گلیکول بررسی تجربی اثر نانوذره روی‌اکسید و پارامترهای فرایندی بر عملکرد گرمای کلکتور خورشیدی صفحه تخت [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 85-95]
 • سیلاب زنی بررسی تزریق آب هوشمند به مخازن آب دوست کربناته [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 287-299]
 • سیلاب‌زنیِ شیمیایی پدیده ترشوندگی و برهم‌کنش‌های سطح سنگ و سیّال تزریقی هنگام سیلاب‌زنی شیمیایی در فرایند ازدیاد برداشت نفت [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 457-481]
 • سیلیس زدایی بررسی آزمایشگاهی جذب سطحی ترکیب‌های گوگردی از نمونه سوخت بنزینی ساختگی توسط جاذب زئولیتی NaY اصلاح شده [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 131-154]
 • سینتیک اثر زئولیت‌ها بر عملکرد کاتالیستی کامپوزیت‌های میکرو/مزوپور Pt/(13X, HY & HZSM-5)-HMS در فرایند ایزومریزاسیون گزینشی نرمال‌هپتان [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 49-60]
 • سینتیک مطالعه مقایسه حذف فلز روی با استفاده از ریزجلبک اسپیرولینا خام و اصلاح شده با نانو جاذب مغناطیسی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 57-70]
 • سینتیک سازوکار انتقال یون های توریم (IV) از طریق غشای درون گیره در پلیمر دارای دی- (2- اتیل‌هگزیل) فسفریک اسید به‌عنوان حامل [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 183-196]
 • سینیتیک و ترمودینامیک جذب سطحی مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی جذب یون کروم ) (III از فاز آبی توسط نانولوله های کربنی عامل‌دار شده [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 37-55]

ش

 • شار انتقال جرم مدل سازی شار انتقال جرم در فرایند جذب واکنش دار گاز کربن ‏دی اکسید توسط محلول‌های آمینی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 325-340]
 • شبکه بولتزمن بررسی دقت و پایداری یک مدل بهبودیافته اعمال نیروی بین مولکولی در روش شان و چن برای شبیه‌سازی حباب ساکن واقع در یک میدان دوفازی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 365-384]
 • شبکه عصبی مصنوعی پیش‌بینی دمای تخریب پلی آمید توسط سوخت های زیست سازگار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 313-323]
 • شبکه عصبی مصنوعی مدل‌سازی بازده استخراج آنتول رازیانه در ستون RSDC با روش‌ RSM و ANN [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 285-293]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی تولید هیدروژن به کمک فرایند گازسازی زغال‌سنگ [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 367-381]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی واحد بازیافت گازهای ارسالی به مشعل به کمک کمپرسورهای رینگ مایع و سانتریفیوژ [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 355-366]
 • شبیه‌سازی بهینه‌سازی مکان چاه‌های تولید و تزریق با استفاده از الگوریتم ژنتیک موازی در یک مورد مطالعاتی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 377-387]
 • شبیه‌سازی حباب ساکن بررسی دقت و پایداری یک مدل بهبودیافته اعمال نیروی بین مولکولی در روش شان و چن برای شبیه‌سازی حباب ساکن واقع در یک میدان دوفازی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 365-384]
 • شبیه‌سازی دینامیک مولکولی بررسی انرژی سطحی، پایداری و ویژگی‌های ساختاری نانوخوشه‌های Au-Ag تشکیل شده در فرایند تراکم بخار با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]
 • شبیه سازی فرایند جذب بررسی فرایند جداسازی مخلوط پروپان و پروپیلن با استفاده از جاذب آلی – فلزی Cu-MOF-74 [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 155-166]
 • شبیه‌سازی مولکولی بررسی تجربی و محاسبه‌ای برهمکنش مشتق‌های گوناگونی از سیستم هتروسیکلی ایمیدازوآکریدین با آنزیم اوره آز [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 67-79]
 • شرایط عملیاتی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر تشکیل رسوب تبلوری کلسیم سولفات بر روی سطوح انتقال گرما [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 327-339]
 • شعله‌ آرام مدل‌سازی و شبیه‌سازی احتراق غیرکاتالیستی متان با شعله آرام برای تولید گاز سنتز [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 401-423]
 • شعله پیش‌آمیخته مدل‌سازی و شبیه‌سازی احتراق غیرکاتالیستی متان با شعله آرام برای تولید گاز سنتز [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 401-423]
 • شیرین‌سازی آب مطالعه آزمایشگاهی شیرین‌سازی آب شور به روش تقطیر غشایی با نیرو محرکه ترموالکتریک [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 237-251]
 • شیمی سبز تهیه و شناسایی نانومزوپور دی اکسید منگنز/زئولیت- Y و کاربرد آن به ‌عنوان یک نانو کاتالیزگر مؤثر در سنتز اتیل بنزایمیدازولیل-۲- آمینو تیو استات ها به وسیله یک واکنش سه‌جزئی در شرایط سبز [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 27-37]

ص

 • صنایع بالادستی نفت بررسی روش های بازیابی و مدیریت گازهای دورریز واحدهای صنعتی به منظور بازگشت به چرخه انرژی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 327-354]
 • صنوبر بررسی فرایند پیرولیز مخلوط پلی اتیلن ترفتالات و چوب صنوبر در حضور کاتالیست زئولیت برای تبدیل آن به سوخت مایع [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 81-97]

ض

 • ضریب انتقال جرم بررسی عملکرد حلال ترکیبی پتاسیم هیدروکسید – گلیسرول در جذب گاز کربن‌دی‌اکسید [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 139-148]
 • ضریب خمیدگی بهینه‏ سازی فرایند انعقاد ذره‌های میکرونی کک برای سامانه‏ های تصفیه و جداسازی ثقلی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 425-443]
 • ضریب شکست بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و نوری ایندیم نیترید [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 131-138]
 • ضریب عملکرد به کارگیری و مقایسه عملکرد گرمایی و هیدرودینامیکی نانوسیال‌های گرافن اکسید و آلومینا در مبدل گرمایی صفحه‌ای [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 349-363]
 • ضریب نفوذ مطالعه آزمایشگاهی ضریب نفوذ مولکولی اتیلن در حلال نرمال متیل پیرولیدون [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 181-193]
 • ضریب یکنواختی بهینه‏ سازی فرایند انعقاد ذره‌های میکرونی کک برای سامانه‏ های تصفیه و جداسازی ثقلی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 425-443]

ط

 • طراحی آزمایش اندازه گیری میزان متیلن بلو به عنوان آلاینده سمی در محیط های آبی با استفاده از روش ریزاستخراج الکتروغشایی: بهینه سازی با طراحی آزمایش [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 145-156]
 • طراحی آزمایش بررسی کاربرد طراحی آزمایش در حذف رنگ متیلن بلو از محلول آبی توسط کربن فعال عامل‌دار شده نسترن وحشی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 127-143]
 • طراحی دارو کاربرد روش های مکانیک کوانتومی نیمه تجربی در تخمین برهمکنش های مولکول های زیستی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 323-344]
 • طیف‌سنجی پراکندگی انرژی پرتو ایکس تأثیر شرایط تولید بر ویژگی‌های الیاف آلجینات خالص و دارای دارو به روش ترریسی اتوماتیک [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 303-312]
 • طیف‌سنجی فروسرخ تأثیر شرایط تولید بر ویژگی‌های الیاف آلجینات خالص و دارای دارو به روش ترریسی اتوماتیک [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 303-312]

ع

 • عدد نودسن مطالعه فاکتور جداسازی سامانه انتشار گازی برای جداسازی ایزوتوپی گاز UF6 به روش شبیه‌سازی مستقیم مونت کارلو [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 341-351]
 • عصاره ترخون بررسی عصاره ترخون به عنوان بازدارنده مؤثر برای جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محیط اسیدی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 341-348]
 • عملیات گرمایی اثر pH و عملیات گرمایی بر مشخصه‌های پوشش کامپوزیتی نانوساختار Ni-P-GO روی آلیاژ AZ31D [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 25-40]

غ

 • غشاء متخلخل مطالعه فاکتور جداسازی سامانه انتشار گازی برای جداسازی ایزوتوپی گاز UF6 به روش شبیه‌سازی مستقیم مونت کارلو [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 341-351]
 • غشاهای نانوتصفیه ارزیابی عملکرد غشای نانو تصفیه پلی اتر سولفون/ تیتانیوم اکسید اصلاح شده به منظور تصفیه پساب دارای کروم سولفات [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 113-126]
 • غشای درون‌گیره در پلیمر (PIM) سازوکار انتقال یون های توریم (IV) از طریق غشای درون گیره در پلیمر دارای دی- (2- اتیل‌هگزیل) فسفریک اسید به‌عنوان حامل [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 183-196]
 • غیرفعال شدن کاتالیست بررسی آزمایشگاهی تشکیل کک در ساختار کاتالیست صنعتی Pd-Ag/α-Al2O3 [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 239-246]

ف

 • فاصله کاری ارزیابی اثر دو پارامتر ولتاژ و فاصله کاری بر ریخت‌شناسی داربست پلی کاپرولاکتون- KIT-6 ساخته شده به روش الکتروریسی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 299-309]
 • فاکتور جداسازی مطالعه فاکتور جداسازی سامانه انتشار گازی برای جداسازی ایزوتوپی گاز UF6 به روش شبیه‌سازی مستقیم مونت کارلو [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 341-351]
 • فرایند تراکم بخار بررسی انرژی سطحی، پایداری و ویژگی‌های ساختاری نانوخوشه‌های Au-Ag تشکیل شده در فرایند تراکم بخار با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]
 • فسفریک اسید بررسی جذب سطحی فسفریک اسید از محیط آبی توسط سبوس گندم و پوست موز [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 175-192]
 • فشار بررسی آزمایشگاهی تأثیر روش تخلیه و فشار زیست گاز تولیدی بر فرایند هضم بی‌هوازی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 345-355]
 • فشار تزریقی بررسی تأثیر تغییر فشار در تکمیل ترزیقی سدیم هیپوکلریت بر ویژگی‌های مکانیکی و تراوایی غشای الیاف توخالی پلی سولفون [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 173-182]
 • فعالیت ضدباکتریایی ارزیابی ویژگی ضدمیکروبی نانوکامپوزیت نقره/ آهن اکسید تولید شده با نشاسته [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]
 • فلوئوریناسیون افزایش تخریب آلاینده‌ رنگی رودامین ب در آب با فوتوکاتالیست-جاذب تیتانیا-سیلیکای فلوئوردار شده تحت تابش نور فرابنفش [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 197-204]
 • فناوری HSBM روش سبز اصلاح شده برای تهیه نانوپودرهای MgO به عنوان یک کاتالیست کارآمد برای سنتز مشتق‌های پیرانو[3،4d-]تیازولو[2،3a-]پیریمیدین [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 27-36]
 • فنیل هیدرازین واکنش پلی (متیل متاکریلات/مالئیک انیدرید) با فنیل هیدازین و 4-آمینو بنزوئیک اسید و استفاده از آن‌ها به‌عنوان بازدارنده خوردگی فولاد کم کربنه(ST-37) [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 97-110]
 • فوران کاربردMCM-41 اصلاح شده با گروه فورانی در حذف یون مس (II) از آب، بررسی تجربی و شبیه سازی مونت کارلو [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 193-206]
 • فولاد کربنی بررسی عصاره ترخون به عنوان بازدارنده مؤثر برای جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محیط اسیدی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 341-348]
 • فولاد کم کربنه واکنش پلی (متیل متاکریلات/مالئیک انیدرید) با فنیل هیدازین و 4-آمینو بنزوئیک اسید و استفاده از آن‌ها به‌عنوان بازدارنده خوردگی فولاد کم کربنه(ST-37) [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 97-110]
 • فولرن طراحی لیگاندهای گازانبری فولرن از روش واکنش حلقه زائی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 273-281]
 • فولیک‌اسید سنتز پلیمر قالب مولکولی گزینش‌پذیر و کاربرد آن در استخراج فولیک‌اسید [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 111-119]
 • فیتوزم بررسی ویژگی های فیزیکی نانوفیتوزم تهیه شده از عصاره غنی از ترکیبات فنلی مرزه خوزستانی به روش خشک کن انجمادی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 13-23]

ق

 • قانون دوم فیک مطالعه آزمایشگاهی ضریب نفوذ مولکولی اتیلن در حلال نرمال متیل پیرولیدون [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 181-193]

ک

 • کاتالیست بررسی اثر کاتالیست بیوچار در فرایند پیرولیز تایر فرسوده برای تولید سوخت [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 117-130]
 • کاتالیست بررسی اثر کاتالیست بیوچار در فرایند پیرولیز چوب صنوبر برای تولید سوخت [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 225-237]
 • کاتالیست بررسی فرایند پیرولیز کاتالیستی پلی اتیلن ترفتالات در حضور کاتالیست زئولیتی برای تبدیل آن به سوخت مایع [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 231-241]
 • کاتالیست مس-سریا کاتالیست‌های پوشش دهی طلا بر روی مس-سریا برای فرایند اکسایش ترجیحی کربن مونوکسید در جریان غنی از هیدروژن [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 215-224]
 • کاتالیست‌ نوری بررسی کارایی نانوکامپوزیت Sr-Ce-ZnO/Hap در تخریب کاتالیستی نوری آلاینده رودامین B در حضور نور مرئی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 85-96]
 • کاتالیست نوری تأثیر نسبت Cu/Zn بر روی ریخت شناسی و فعالیت کاتالیستی نوری نانوکامپوزیت Cu2O/ZnO [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 15-25]
 • کاتالیست های طلا کاتالیست‌های پوشش دهی طلا بر روی مس-سریا برای فرایند اکسایش ترجیحی کربن مونوکسید در جریان غنی از هیدروژن [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 215-224]
 • کاتالیستی نوری افزایش تخریب آلاینده‌ رنگی رودامین ب در آب با فوتوکاتالیست-جاذب تیتانیا-سیلیکای فلوئوردار شده تحت تابش نور فرابنفش [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 197-204]
 • کادمیم حذف آلاینده های سرب و کادمیم توسط جاذب گیاهی Suaeda aegyptiaca از محیط زیست [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 149-154]
 • کامپوزیت فیلم های کامپوزیت پلی کاپرولاکتون/ چارچوب فلز ـ آلی روی(II): تهیه، شناسایی و بررسی ویژگی‌های جذب روغن و ضدباکتریایی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 273-281]
 • کامسول ارزیابی آیتم‌های گوناگون فرایند اسمز معکوس به‌وسیله غشای پلی دی اگزانون و با استفاده از نرم‌افزار کامسول [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 253-267]
 • کاهش نیتروفنل سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیستی نانو چند سازه های اصلاح پذیر نقره [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 13-24]
 • کتون‌های آلفا و بتای سیر نشده تهیه تک ظرف 2-پیرازول‌های گوناگون با استفاده از نانوذره‌های مغناطیسی آهن اکسید عامل‌دار شده با تریس(هیدروکسی متیل)آمینو متان سولفونه شده/ مس(II) نیترات به روش اکسایش درجا [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 53-65]
 • کدورت سنتز مونت موریلونیت اصلاح شده با هگزادسیل تری متیل آمونیوم بروماید (HDTMA-Br) به عنوان یک جاذب کارآمد به منظور حذف آلاینده های آب همراه چاه نفتی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 205-223]
 • کربناته دولومیتی بررسی تزریق آب هوشمند به مخازن آب دوست کربناته [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 287-299]
 • کربن‌دی‌اکسید بررسی عملکرد حلال ترکیبی پتاسیم هیدروکسید – گلیسرول در جذب گاز کربن‌دی‌اکسید [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 139-148]
 • کربن دی اکسید بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوسیال دارای نانوذره‌های کربن فعال در جذب کربن دی‌اکسید [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 153-163]
 • کربن دی اکسید بهبود ضریب انتقال جرم کربن دی اکسید در آب توسط به کارگیری موج فراصوت [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 165-173]
 • کربن فعال بررسی کاربرد طراحی آزمایش در حذف رنگ متیلن بلو از محلول آبی توسط کربن فعال عامل‌دار شده نسترن وحشی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 127-143]
 • کرومن طراحی و ساخت کمپلکس حلقوی تیوکربوهیدرازید/مس بر پایه نانوذره های مغناطیسی و به کارگیری آن به عنوان یک نانوکاتالیزگر کارآمد و قابل بازیافت نوین برای سنتز چندجزئی 2-آمینو - H۴- کرومن ها در محیط آبی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 57-72]
 • کشش بین سطحی پدیده ترشوندگی و برهم‌کنش‌های سطح سنگ و سیّال تزریقی هنگام سیلاب‌زنی شیمیایی در فرایند ازدیاد برداشت نفت [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 457-481]
 • کشش بین سطحی بررسی آزمایشگاهی تزریق نانوسیال گرافن اکساید- هگزا متیل دی سیلازان به مغزه در راستای بهبود بازیافت نفت [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 301-311]
 • کشش بین سطحی بررسی تزریق آب هوشمند به مخازن آب دوست کربناته [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 287-299]
 • کشش سطحی مطالعه تأثیر محلول های مغناطیسی پلیمری بر روی پارامترهای مؤثر در ازدیاد برداشت نفت [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 353-360]
 • کک بررسی آزمایشگاهی تشکیل کک در ساختار کاتالیست صنعتی Pd-Ag/α-Al2O3 [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 239-246]
 • کک پیرولیتیکی بهینه‏ سازی فرایند انعقاد ذره‌های میکرونی کک برای سامانه‏ های تصفیه و جداسازی ثقلی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 425-443]
 • کلسیم سولفات تأثیر پارامترهای عملیاتی بر تشکیل رسوب تبلوری کلسیم سولفات بر روی سطوح انتقال گرما [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 327-339]
 • کلکتور خورشیدی صفحه تخت بررسی تجربی اثر نانوذره روی‌اکسید و پارامترهای فرایندی بر عملکرد گرمای کلکتور خورشیدی صفحه تخت [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 85-95]
 • کمپرسور رینگ مایع شبیه‌سازی واحد بازیافت گازهای ارسالی به مشعل به کمک کمپرسورهای رینگ مایع و سانتریفیوژ [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 355-366]
 • کمپرسور سانتریفیوژ شبیه‌سازی واحد بازیافت گازهای ارسالی به مشعل به کمک کمپرسورهای رینگ مایع و سانتریفیوژ [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 355-366]
 • کمپلکس Zn(II) یک کمپلکس Zn(II) با لیگاند باز شیف درشت حلقه تتراآزا. تهیه، شناسایی و مطالعه تجربی و نظری برهمکنش آن با CT-DNA و BSA [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 101-115]
 • کواترنیزه کردن سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیستی نانو چند سازه های اصلاح پذیر نقره [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 13-24]
 • کوانتوم‌اسپرسو بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و فشارگذار ترکیب GaP در فازهای گوناگون و تحت فشار [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 41-51]
 • کوپلیمر سه دسته‌ای سنتز، بهینه‌سازی و بررسی ویژگی‌های کوپلیمر سه دسته‌ای پلی‌پروپیلن گلیکول- پلی‌گلیسیدیل آزید - پلی‌پروپیلن گلیکول [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 73-84]
 • کیتوسان پیوند زده شده با گلوتارآلدهید اندازه‌گیری و مطالعه پروپرانولول بر سطح الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانوذرات مغناطیسی کیتوسان پیوند زده شده با گلوتار آلدهید [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 157-171]
 • کیفیت فراورده های نفتی بررسی کیفیت بنزین و نفت گاز بر اثر انحلال هیدروکربن‌های لجن نفتی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 283-291]

گ

 • گاز حامل بررسی تاثیرهای گازهای حامل گوناگون در پیرولیز پلی اتیلن ترفتالات در حضورکاتالیست زئولیت A4 [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 99-110]
 • گازسازی زغال‌سنگ شبیه‌سازی و بهینه‌سازی تولید هیدروژن به کمک فرایند گازسازی زغال‌سنگ [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 367-381]
 • گاز سنتز مدل سازی و بهینه سازی راکتور تری ریفورمینگ متان در شرایط گوناگون خوراک دهی جانبی با هدف بیشینه کردن بهره ی هیدروژن [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 243-262]
 • گاز سنتز مدل‌سازی و شبیه‌سازی احتراق غیرکاتالیستی متان با شعله آرام برای تولید گاز سنتز [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 401-423]
 • گاز مشعل بازیابی گازهای همراه نفت و فلر به منظور تولید سوخت و انرژی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 293-304]
 • گازهای گلخانه ای بررسی روش های بازیابی و مدیریت گازهای دورریز واحدهای صنعتی به منظور بازگشت به چرخه انرژی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 327-354]
 • گاز همراه بازیابی گازهای همراه نفت و فلر به منظور تولید سوخت و انرژی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 293-304]
 • گاف نواری بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و نوری ایندیم نیترید [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 131-138]
 • گالیم بررسی سازوکاری واکنش هیدروژن‌دار کردن آلکن‌ها به وسیله کاتالیست گالیم؛ یک مطالعه DFT [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 39-47]
 • گالیم فسفید بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و فشارگذار ترکیب GaP در فازهای گوناگون و تحت فشار [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 41-51]
 • گرافن نانوهیبرید گرافن-مس/پالادیوم به‌عنوان یک الکتروکاتالیست مؤثر برای اکسایش هیدرازین [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 97-112]
 • گرافن اکسید به کارگیری و مقایسه عملکرد گرمایی و هیدرودینامیکی نانوسیال‌های گرافن اکسید و آلومینا در مبدل گرمایی صفحه‌ای [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 349-363]
 • گرانروی گرانرو‌ی تحت فشار استر‌های اسید چرب و بیو‌دیزل‌ها با استفاده از یک مدل ترمودینامیکی نوین [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 205-220]
 • گرانروی اندازه‌گیری و بررسی ترمودینامیکی گرانروی و دانسیته مخلوط سه جزیی دی اتانول آمین (DEA) و 2-آمینو2-متیل1-پروپانول (AMP) و آب [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 311-320]
 • گرماسنجی تفاضلی و مخلوط دو جزئی بررسی نمودار فاز و تابع‌های اضافی در مخلوط دوجزئی بلورهای مایع نماتیک [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 321-325]
 • گلیسرول بررسی عملکرد حلال ترکیبی پتاسیم هیدروکسید – گلیسرول در جذب گاز کربن‌دی‌اکسید [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 139-148]
 • گوگردزدایی جذبی بررسی آزمایشگاهی جذب سطحی ترکیب‌های گوگردی از نمونه سوخت بنزینی ساختگی توسط جاذب زئولیتی NaY اصلاح شده [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 131-154]
 • گیاه سیاه شور حذف آلاینده های سرب و کادمیم توسط جاذب گیاهی Suaeda aegyptiaca از محیط زیست [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 149-154]

ل

 • لانتانیدها سنتز کاتالیست CeLa/HAPSO-34 و بررسی عملکرد آن در فرایند تبدیل متانول به پروپیلن [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 197-205]
 • لجن بررسی کیفیت بنزین و نفت گاز بر اثر انحلال هیدروکربن‌های لجن نفتی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 283-291]
 • لیچ لیکور آنومالی 2 ساغند بررسی استخراج و جداسازی توریم با استفاده از روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 275-283]
 • لیگاند آلی بررسی ویژگی دارورسانی چارچوب فلزی-آلی UMCM-150 بر پایه آهن و مس: انتقال و رهایش داروی استامینوفن [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 13-25]
 • لیگاند باز شیف یک کمپلکس Zn(II) با لیگاند باز شیف درشت حلقه تتراآزا. تهیه، شناسایی و مطالعه تجربی و نظری برهمکنش آن با CT-DNA و BSA [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 101-115]
 • لیگاند گازانبری طراحی لیگاندهای گازانبری فولرن از روش واکنش حلقه زائی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 273-281]

م

 • مالئیک انیدرید واکنش پلی (متیل متاکریلات/مالئیک انیدرید) با فنیل هیدازین و 4-آمینو بنزوئیک اسید و استفاده از آن‌ها به‌عنوان بازدارنده خوردگی فولاد کم کربنه(ST-37) [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 97-110]
 • ماهی پرورشی اندازه گیری میزان متیلن بلو به عنوان آلاینده سمی در محیط های آبی با استفاده از روش ریزاستخراج الکتروغشایی: بهینه سازی با طراحی آزمایش [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 145-156]
 • مایع سازی شبیه سازی یک طرح ابتکاری مایع سازی هیدروژن برای استفاده از انرژی اتلافی نیروگاه های گازی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 383-399]
 • مایع یونی مطالعه نظری ماهیت و قدرت برهمکنش نوکلئوبازهای متیله شده DNA با مایع‌های یونی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 247-271]
 • مایع یونی جذب دی‌اکسیدکربن با استفاده از محلول آبی مایع یونی پروتیک [MEA][Gly]: مطالعه آزمایشگاهی و برازش مدل [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 165-178]
 • مبدل گرمایی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر تشکیل رسوب تبلوری کلسیم سولفات بر روی سطوح انتقال گرما [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 327-339]
 • مبدل گرمایی صفحه‌ای به کارگیری و مقایسه عملکرد گرمایی و هیدرودینامیکی نانوسیال‌های گرافن اکسید و آلومینا در مبدل گرمایی صفحه‌ای [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 349-363]
 • مبرد چند جزیی شبیه سازی یک طرح ابتکاری مایع سازی هیدروژن برای استفاده از انرژی اتلافی نیروگاه های گازی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 383-399]
 • متان بررسی آزمایشگاهی تأثیر روش تخلیه و فشار زیست گاز تولیدی بر فرایند هضم بی‌هوازی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 345-355]
 • متانول ارزیابی ترمودینامیکی تولید هیدروژن با واکنش ریفورمینگ متانول با بخار آب به کمک روش کمینه‌سازی انرژی آزاد گیبس [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 221-229]
 • متانول سنتز کاتالیست CeLa/HAPSO-34 و بررسی عملکرد آن در فرایند تبدیل متانول به پروپیلن [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 197-205]
 • متیلن بلو اندازه گیری میزان متیلن بلو به عنوان آلاینده سمی در محیط های آبی با استفاده از روش ریزاستخراج الکتروغشایی: بهینه سازی با طراحی آزمایش [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 145-156]
 • متیلن بلو بررسی کاربرد طراحی آزمایش در حذف رنگ متیلن بلو از محلول آبی توسط کربن فعال عامل‌دار شده نسترن وحشی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 127-143]
 • محاسبه‌های مکانیک مولکولی کاربردMCM-41 اصلاح شده با گروه فورانی در حذف یون مس (II) از آب، بررسی تجربی و شبیه سازی مونت کارلو [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 193-206]
 • محفظه‌ L- شکل به‌کارگیری نانوسیال مس-آب به منظور بهبود عملکرد سامانه های خنک کننده با مکانیسم انتقال گرما جابه جایی آزاد [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 71-84]
 • محلول آمین مدل سازی شار انتقال جرم در فرایند جذب واکنش دار گاز کربن ‏دی اکسید توسط محلول‌های آمینی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 325-340]
 • محلول های الکترولیت مدل‌سازی و تحلیل ترمودینامیکی تعادل آب- نمک و دی اکسید کربن به کمک معادله حالت ePC-SAFT [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 225-235]
 • مخازن تحت فشار مدل سازی پیامد و ارزیابی ریسک مخازن کروی LPG پالایشگاه نفت اصفهان [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 305-311]
 • مدل توانی اثر زئولیت‌ها بر عملکرد کاتالیستی کامپوزیت‌های میکرو/مزوپور Pt/(13X, HY & HZSM-5)-HMS در فرایند ایزومریزاسیون گزینشی نرمال‌هپتان [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 49-60]
 • مدل‌سازی مدل‌سازی بازده استخراج آنتول رازیانه در ستون RSDC با روش‌ RSM و ANN [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 285-293]
 • مدل‌سازی ارزیابی آیتم‌های گوناگون فرایند اسمز معکوس به‌وسیله غشای پلی دی اگزانون و با استفاده از نرم‌افزار کامسول [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 253-267]
 • مدل‌سازی اشتعال و انفجار مدل سازی پیامد و ارزیابی ریسک مخازن کروی LPG پالایشگاه نفت اصفهان [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 305-311]
 • مدل‌سازی تعادل دوفازی مدل‌سازی و تحلیل ترمودینامیکی تعادل آب- نمک و دی اکسید کربن به کمک معادله حالت ePC-SAFT [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 225-235]
 • مدل‌سازی فیلمی مدل سازی شار انتقال جرم در فرایند جذب واکنش دار گاز کربن ‏دی اکسید توسط محلول‌های آمینی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 325-340]
 • مدل‌سازی و شبیه‌سازی مدل‌سازی و شبیه‌سازی احتراق غیرکاتالیستی متان با شعله آرام برای تولید گاز سنتز [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 401-423]
 • مدل سنتیکی سنتز مونت موریلونیت اصلاح شده با هگزادسیل تری متیل آمونیوم بروماید (HDTMA-Br) به عنوان یک جاذب کارآمد به منظور حذف آلاینده های آب همراه چاه نفتی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 205-223]
 • مدل‌ ضریب فعالیت تعیین پارامترهای برهم‌کنش مدل‌های ضریب‌فعالیت در استخراج مایع ـ مایع با بهینه‌سازی توده ذره ها [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 167-180]
 • مدل لانگمیر-هینشلوود اثر زئولیت‌ها بر عملکرد کاتالیستی کامپوزیت‌های میکرو/مزوپور Pt/(13X, HY & HZSM-5)-HMS در فرایند ایزومریزاسیون گزینشی نرمال‌هپتان [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 49-60]
 • مدل های سینیتیکی و هم دمایی بررسی آزمایشگاهی جذب سطحی ترکیب‌های گوگردی از نمونه سوخت بنزینی ساختگی توسط جاذب زئولیتی NaY اصلاح شده [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 131-154]
 • مدل‌های نیروی بین مولکولی بررسی دقت و پایداری یک مدل بهبودیافته اعمال نیروی بین مولکولی در روش شان و چن برای شبیه‌سازی حباب ساکن واقع در یک میدان دوفازی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 365-384]
 • مدیریت منابع انرژی بررسی روش های بازیابی و مدیریت گازهای دورریز واحدهای صنعتی به منظور بازگشت به چرخه انرژی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 327-354]
 • مرزه خوزستانی بررسی ویژگی های فیزیکی نانوفیتوزم تهیه شده از عصاره غنی از ترکیبات فنلی مرزه خوزستانی به روش خشک کن انجمادی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 13-23]
 • مس(II) نیترات تهیه تک ظرف 2-پیرازول‌های گوناگون با استفاده از نانوذره‌های مغناطیسی آهن اکسید عامل‌دار شده با تریس(هیدروکسی متیل)آمینو متان سولفونه شده/ مس(II) نیترات به روش اکسایش درجا [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 53-65]
 • مشعل‌های گازی شبیه‌سازی واحد بازیافت گازهای ارسالی به مشعل به کمک کمپرسورهای رینگ مایع و سانتریفیوژ [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 355-366]
 • معادله حالت گرانرو‌ی تحت فشار استر‌های اسید چرب و بیو‌دیزل‌ها با استفاده از یک مدل ترمودینامیکی نوین [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 205-220]
 • معادله حالت غیر ایده‌آل بررسی دقت و پایداری یک مدل بهبودیافته اعمال نیروی بین مولکولی در روش شان و چن برای شبیه‌سازی حباب ساکن واقع در یک میدان دوفازی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 365-384]
 • مکان‌یابی چاه نفت بهینه‌سازی مکان چاه‌های تولید و تزریق با استفاده از الگوریتم ژنتیک موازی در یک مورد مطالعاتی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 377-387]
 • مکانیک کوانتمی مطالعات آزمایشگاهی و محاسباتی تیول‏دار کردن الیگونوکلئوتید به منظور نشاندن آن روی سطح نانوذره های نقره [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 1-11]
 • مکس بهبود پارامترهای سنتز نانو ذره دو بعدی مکسین Ti3C2TX با استفاده از تلفیق آسیاب مکانیکی و شیمیایی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 263-271]
 • مکسین بهبود پارامترهای سنتز نانو ذره دو بعدی مکسین Ti3C2TX با استفاده از تلفیق آسیاب مکانیکی و شیمیایی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 263-271]
 • منگنز اکسید تهیه و شناسایی نانومزوپور دی اکسید منگنز/زئولیت- Y و کاربرد آن به ‌عنوان یک نانو کاتالیزگر مؤثر در سنتز اتیل بنزایمیدازولیل-۲- آمینو تیو استات ها به وسیله یک واکنش سه‌جزئی در شرایط سبز [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 27-37]
 • موج فراصوت فرکانس بالا بهبود ضریب انتقال جرم کربن دی اکسید در آب توسط به کارگیری موج فراصوت [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 165-173]
 • مولکول‌های زیستی کاربرد روش های مکانیک کوانتومی نیمه تجربی در تخمین برهمکنش های مولکول های زیستی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 323-344]
 • مونت کارلو کاربردMCM-41 اصلاح شده با گروه فورانی در حذف یون مس (II) از آب، بررسی تجربی و شبیه سازی مونت کارلو [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 193-206]
 • مونواتانول‌آمین‌گلیسینات جذب دی‌اکسیدکربن با استفاده از محلول آبی مایع یونی پروتیک [MEA][Gly]: مطالعه آزمایشگاهی و برازش مدل [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 165-178]
 • میزان گرمای تخریب پیش‌بینی دمای تخریب پلی آمید توسط سوخت های زیست سازگار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 313-323]
 • میعانات گازی امکان‌سنجی فنی و برنامه‌ریزی بهینه فرایند بازگردانی گاز در یک مخزن گاز میعانی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 313-325]
 • میکرواستخراج مایع-مایع پخشی بررسی استخراج و جداسازی توریم با استفاده از روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 275-283]
 • میکروذره آبگریز تاثیر تغییرهای ترشوندگی یک سطح جامد بر روی جریان سیال داخل قطره چسبان حامل میکروذره‌های آبگریز [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 269-285]

ن

 • نانوالیاف سلولز باکتریایی حسگر نوری نانوذره‌های نقره/ نانوالیاف سلولز باکتریایی برای تعیین ۲- مرکاپتوبنزاکسازول [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 259-274]
 • نانوبلور‏های ZIF-8 بررسی اثر تقویت کننده مولیبدن در نانوبلورهای ZIF-8 به منظور کاربرد در جذب سطحی گازهای CO2 و CH4 [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 121-137]
 • نانوپودر منیزیم اکسید روش سبز اصلاح شده برای تهیه نانوپودرهای MgO به عنوان یک کاتالیست کارآمد برای سنتز مشتق‌های پیرانو[3،4d-]تیازولو[2،3a-]پیریمیدین [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 27-36]
 • نانوجاذب زئولیت کلینوپتیلولیت جذب سطحی یون سیانید با نانوجاذب زئولیت کلینوپتیلولیت [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 121-130]
 • نانوجاذب مزومتخلخل MCM-41 تثبیت نانوذره‌های کاتالیستی نوری TiO2 بر روی جاذب متخلخل مزوروزنه MCM-41 به منظور پالایش آب آلوده به آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 219-233]
 • نانوذره روی اکسید بررسی تجربی اثر نانوذره روی‌اکسید و پارامترهای فرایندی بر عملکرد گرمای کلکتور خورشیدی صفحه تخت [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 85-95]
 • نانوذره‌های TiO2 تثبیت نانوذره‌های کاتالیستی نوری TiO2 بر روی جاذب متخلخل مزوروزنه MCM-41 به منظور پالایش آب آلوده به آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 219-233]
 • نانوذره‌های تیتانیوم اکسید اصلاح شده ارزیابی عملکرد غشای نانو تصفیه پلی اتر سولفون/ تیتانیوم اکسید اصلاح شده به منظور تصفیه پساب دارای کروم سولفات [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 113-126]
 • نانوذره‌های دوفلزی نانوهیبرید گرافن-مس/پالادیوم به‌عنوان یک الکتروکاتالیست مؤثر برای اکسایش هیدرازین [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 97-112]
 • نانوذره‌های کربن فعال بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوسیال دارای نانوذره‌های کربن فعال در جذب کربن دی‌اکسید [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 153-163]
 • نانوذره‌های مغناطیسی تهیه تک ظرف 2-پیرازول‌های گوناگون با استفاده از نانوذره‌های مغناطیسی آهن اکسید عامل‌دار شده با تریس(هیدروکسی متیل)آمینو متان سولفونه شده/ مس(II) نیترات به روش اکسایش درجا [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 53-65]
 • نانوذره های مغناطیسی طراحی و ساخت کمپلکس حلقوی تیوکربوهیدرازید/مس بر پایه نانوذره های مغناطیسی و به کارگیری آن به عنوان یک نانوکاتالیزگر کارآمد و قابل بازیافت نوین برای سنتز چندجزئی 2-آمینو - H۴- کرومن ها در محیط آبی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 57-72]
 • نانوذره‌های نقره حسگر نوری نانوذره‌های نقره/ نانوالیاف سلولز باکتریایی برای تعیین ۲- مرکاپتوبنزاکسازول [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 259-274]
 • نانوذره‌های نقره مطالعات آزمایشگاهی و محاسباتی تیول‏دار کردن الیگونوکلئوتید به منظور نشاندن آن روی سطح نانوذره های نقره [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 1-11]
 • نانو زئولیت Fe-ZSM-5 حذف بنزن، تولوئن و متازایلن از محلول های آبی توسط نانو زئولیت Fe-ZSM-5 سنتز شده از خاکستر زغال‌سنگ [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 179-196]
 • نانو زئولیت-Y تهیه و شناسایی نانومزوپور دی اکسید منگنز/زئولیت- Y و کاربرد آن به ‌عنوان یک نانو کاتالیزگر مؤثر در سنتز اتیل بنزایمیدازولیل-۲- آمینو تیو استات ها به وسیله یک واکنش سه‌جزئی در شرایط سبز [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 27-37]
 • نانوسیال بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوسیال دارای نانوذره‌های کربن فعال در جذب کربن دی‌اکسید [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 153-163]
 • نانوسیال به کارگیری و مقایسه عملکرد گرمایی و هیدرودینامیکی نانوسیال‌های گرافن اکسید و آلومینا در مبدل گرمایی صفحه‌ای [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 349-363]
 • نانوسیال به‌کارگیری نانوسیال مس-آب به منظور بهبود عملکرد سامانه های خنک کننده با مکانیسم انتقال گرما جابه جایی آزاد [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 71-84]
 • نانو سیال گرافن اکساید بررسی آزمایشگاهی تزریق نانوسیال گرافن اکساید- هگزا متیل دی سیلازان به مغزه در راستای بهبود بازیافت نفت [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 301-311]
 • نانوکاتالیزگر طراحی و ساخت کمپلکس حلقوی تیوکربوهیدرازید/مس بر پایه نانوذره های مغناطیسی و به کارگیری آن به عنوان یک نانوکاتالیزگر کارآمد و قابل بازیافت نوین برای سنتز چندجزئی 2-آمینو - H۴- کرومن ها در محیط آبی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 57-72]
 • نانوکاتالیست نانو زئولیت-Y عامل دار شده با سولفونیک اسید و یون کلسیم: ساخت و بررسی عملکرد کاتالیستی آن در سنتز چهارجزئی بنزایمیدازولو پیریمیدو پیریمیدین‌ها [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 1-12]
 • نانوکامپوزیت تأثیر نسبت Cu/Zn بر روی ریخت شناسی و فعالیت کاتالیستی نوری نانوکامپوزیت Cu2O/ZnO [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 15-25]
 • نانوکامپوزیت بررسی کارایی نانوکامپوزیت Sr-Ce-ZnO/Hap در تخریب کاتالیستی نوری آلاینده رودامین B در حضور نور مرئی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 85-96]
 • نانوکامپوزیت ارزیابی ویژگی ضدمیکروبی نانوکامپوزیت نقره/ آهن اکسید تولید شده با نشاسته [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]
 • نانوکامپوزیت سنتز، شناسایی و کاربرد کاتالیزگری نانوکامپوزیت هیدروکسیدهای دوتایی لایه ای شامل یک پلی اکسومتالات ساندویچی در تخریب رنگ های شیمیایی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 73-84]
 • نانوکامپوزیت نقره سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیستی نانو چند سازه های اصلاح پذیر نقره [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 13-24]
 • نانو‌کیتوسان بررسی اثر افزودن نانوذره های کیتوسان و داروی سدیم دیکلوفناک در پوشش تسکین درد ژلاتین/ پلی‌وینیل‌الکل [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 313-322]
 • نانو لوله کربنی چند جداره بررسی ویژگی های عبوردهی غشای نانو کامپوزیتی PEBA/PVA با کاربرد نانو لوله کربنی برای جداسازی CO2 و CH4 [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 195-203]
 • نانولوله‌های کربنی عامل‌دارشده مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی جذب یون کروم ) (III از فاز آبی توسط نانولوله های کربنی عامل‌دار شده [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 37-55]
 • نانو متخلخل سنتز پلیمر قالب مولکولی گزینش‌پذیر و کاربرد آن در استخراج فولیک‌اسید [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 111-119]
 • نانو نقره ارزیابی ویژگی ضدمیکروبی نانوکامپوزیت نقره/ آهن اکسید تولید شده با نشاسته [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]
 • نانوهیبرید نانوهیبرید گرافن-مس/پالادیوم به‌عنوان یک الکتروکاتالیست مؤثر برای اکسایش هیدرازین [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 97-112]
 • نرم افزار Aspen Adsorption بررسی فرایند جداسازی مخلوط پروپان و پروپیلن با استفاده از جاذب آلی – فلزی Cu-MOF-74 [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 155-166]
 • نسترن وحشی بررسی کاربرد طراحی آزمایش در حذف رنگ متیلن بلو از محلول آبی توسط کربن فعال عامل‌دار شده نسترن وحشی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 127-143]
 • نشاسته ارزیابی ویژگی ضدمیکروبی نانوکامپوزیت نقره/ آهن اکسید تولید شده با نشاسته [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]
 • نظریه اتم‌ها در مولکول‌ها ارزیابی اثر استخلاف‌های طبیعی بر قدرت پیوندهای هیدروژنی بین جفت باز آدنین-تیمین [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 283-297]
 • نظریه اصطکاک گرانرو‌ی تحت فشار استر‌های اسید چرب و بیو‌دیزل‌ها با استفاده از یک مدل ترمودینامیکی نوین [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 205-220]
 • نظریه اوربیتال‌های اتمی طبیعی ارزیابی اثر استخلاف‌های طبیعی بر قدرت پیوندهای هیدروژنی بین جفت باز آدنین-تیمین [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 283-297]
 • نظریه تابعی چگالی مطالعه نظری ماهیت و قدرت برهمکنش نوکلئوبازهای متیله شده DNA با مایع‌های یونی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 247-271]
 • نظریۀ تابعی چگالی بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و نوری ایندیم نیترید [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 131-138]
 • نظریۀ تابعی چگالی بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و فشارگذار ترکیب GaP در فازهای گوناگون و تحت فشار [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 41-51]
 • نمک کلرید سدیم مدل‌سازی و تحلیل ترمودینامیکی تعادل آب- نمک و دی اکسید کربن به کمک معادله حالت ePC-SAFT [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 225-235]
 • نوکلئوباز متیله شده مطالعه نظری ماهیت و قدرت برهمکنش نوکلئوبازهای متیله شده DNA با مایع‌های یونی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 247-271]
 • نیروی اصطکاکی تاثیر تغییرهای ترشوندگی یک سطح جامد بر روی جریان سیال داخل قطره چسبان حامل میکروذره‌های آبگریز [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 269-285]
 • نیکل سنتز کاتالیست نیکل/UIO-66 برای به‌کارگیری در فرایند ODH پروپان در دمای پایین [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 43-56]
 • نیکل-فسفر-گرافن اکساید اثر pH و عملیات گرمایی بر مشخصه‌های پوشش کامپوزیتی نانوساختار Ni-P-GO روی آلیاژ AZ31D [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 25-40]

و

 • واحد بازیافت شبیه‌سازی واحد بازیافت گازهای ارسالی به مشعل به کمک کمپرسورهای رینگ مایع و سانتریفیوژ [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 355-366]
 • واحد نمک‌زدایی مدل‌سازی فرایند جداسازی قطره‌های نفت خام امولسیونی از پساب واحد نمک‌زدایی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 361-375]
 • واکنش چند-جزئی تهیه و شناسایی نانومزوپور دی اکسید منگنز/زئولیت- Y و کاربرد آن به ‌عنوان یک نانو کاتالیزگر مؤثر در سنتز اتیل بنزایمیدازولیل-۲- آمینو تیو استات ها به وسیله یک واکنش سه‌جزئی در شرایط سبز [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 27-37]
 • واکنش چندجزیی طراحی و ساخت کمپلکس حلقوی تیوکربوهیدرازید/مس بر پایه نانوذره های مغناطیسی و به کارگیری آن به عنوان یک نانوکاتالیزگر کارآمد و قابل بازیافت نوین برای سنتز چندجزئی 2-آمینو - H۴- کرومن ها در محیط آبی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 57-72]
 • وسایل ذخیره و تبدیل انرژی بررسی ویژگی های مکانیکی و گرمایی آئروژل های هیبریدی گرافن اکسید / اکتا(آمینوفنیل) پلی هدرال الیگومریک سیلسس کویی اکسان [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 25-42]
 • ولتاژ ارزیابی اثر دو پارامتر ولتاژ و فاصله کاری بر ریخت‌شناسی داربست پلی کاپرولاکتون- KIT-6 ساخته شده به روش الکتروریسی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 299-309]
 • ولتامتری چرخه ای اندازه‌گیری و مطالعه پروپرانولول بر سطح الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانوذرات مغناطیسی کیتوسان پیوند زده شده با گلوتار آلدهید [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 157-171]
 • ولتامتری موج مربعی اندازه‌گیری و مطالعه پروپرانولول بر سطح الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانوذرات مغناطیسی کیتوسان پیوند زده شده با گلوتار آلدهید [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 157-171]
 • ویژگی‌های الکترونی بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و فشارگذار ترکیب GaP در فازهای گوناگون و تحت فشار [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 41-51]
 • ویژگی‌های فیزیکی جذب دی‌اکسیدکربن با استفاده از محلول آبی مایع یونی پروتیک [MEA][Gly]: مطالعه آزمایشگاهی و برازش مدل [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 165-178]
 • ویژگی های مکانیکی بررسی ویژگی های مکانیکی و گرمایی آئروژل های هیبریدی گرافن اکسید / اکتا(آمینوفنیل) پلی هدرال الیگومریک سیلسس کویی اکسان [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 25-42]

ه

 • هضم‌ بی‌هوازی بررسی آزمایشگاهی تأثیر روش تخلیه و فشار زیست گاز تولیدی بر فرایند هضم بی‌هوازی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 345-355]
 • هگزادسیل تری متیل آمونیوم بروماید سنتز مونت موریلونیت اصلاح شده با هگزادسیل تری متیل آمونیوم بروماید (HDTMA-Br) به عنوان یک جاذب کارآمد به منظور حذف آلاینده های آب همراه چاه نفتی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 205-223]
 • هم‌دما مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی جذب یون کروم ) (III از فاز آبی توسط نانولوله های کربنی عامل‌دار شده [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 37-55]
 • هم‌دما مطالعه مقایسه حذف فلز روی با استفاده از ریزجلبک اسپیرولینا خام و اصلاح شده با نانو جاذب مغناطیسی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 57-70]
 • هم‌دما جذب سطحی یون سیانید با نانوجاذب زئولیت کلینوپتیلولیت [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 121-130]
 • هم دمای جذب بررسی جذب سطحی فسفریک اسید از محیط آبی توسط سبوس گندم و پوست موز [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 175-192]
 • همزن مغناطیسی بهبود ضریب انتقال جرم کربن دی اکسید در آب توسط به کارگیری موج فراصوت [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 165-173]
 • هیدرازین نانوهیبرید گرافن-مس/پالادیوم به‌عنوان یک الکتروکاتالیست مؤثر برای اکسایش هیدرازین [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 97-112]
 • هیدروترمال سنتز برخی چارچوب‌های فلز-آلی MIL-100(Fe)، V-BTC، Sr-BTC و Cr-BTC با لیگاند بنزن 1،3،5- تری کربوکسیلیک اسید و مطالعه نقش کاتالیستی آن‌ها در فرایند استری شدن اولئیک اسید در تولید بیودیزل [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 61-72]
 • هیدروترمال سنتز کاتالیست CeLa/HAPSO-34 و بررسی عملکرد آن در فرایند تبدیل متانول به پروپیلن [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 197-205]
 • هیدروژن ارزیابی ترمودینامیکی تولید هیدروژن با واکنش ریفورمینگ متانول با بخار آب به کمک روش کمینه‌سازی انرژی آزاد گیبس [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 221-229]
 • هیدروژن شبیه سازی یک طرح ابتکاری مایع سازی هیدروژن برای استفاده از انرژی اتلافی نیروگاه های گازی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 383-399]
 • هیدروژن‌دارکردن آلکن‌ها بررسی سازوکاری واکنش هیدروژن‌دار کردن آلکن‌ها به وسیله کاتالیست گالیم؛ یک مطالعه DFT [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 39-47]
 • هیدروژن زدایی اکسایشی سنتز کاتالیست نیکل/UIO-66 برای به‌کارگیری در فرایند ODH پروپان در دمای پایین [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 43-56]
 • هیدروژن سولفید حذف گاز هیدروژن سولفید به وسیله تولید درجای فرآت (VI) در محلول قلیایی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 357-364]
 • هیدروژنه کردن استیلن به اتیلن بررسی آزمایشگاهی تشکیل کک در ساختار کاتالیست صنعتی Pd-Ag/α-Al2O3 [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 239-246]
 • هیدروسیکلون بررسی عملکرد هیدروسیکلون در فرایند جداسازی ذره‌های جامد در پساب صنعت سنگ‌بری [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 445-456]
 • هیدروکربن بررسی کیفیت بنزین و نفت گاز بر اثر انحلال هیدروکربن‌های لجن نفتی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 283-291]
 • هیدروکسید دوتایی لایه ای سنتز، شناسایی و کاربرد کاتالیزگری نانوکامپوزیت هیدروکسیدهای دوتایی لایه ای شامل یک پلی اکسومتالات ساندویچی در تخریب رنگ های شیمیایی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 73-84]
 • هیدروکلریک اسید بررسی عصاره ترخون به عنوان بازدارنده مؤثر برای جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محیط اسیدی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 341-348]

ی

 • یون روی مطالعه مقایسه حذف فلز روی با استفاده از ریزجلبک اسپیرولینا خام و اصلاح شده با نانو جاذب مغناطیسی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 57-70]
 • یون فرآت حذف گاز هیدروژن سولفید به وسیله تولید درجای فرآت (VI) در محلول قلیایی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 357-364]
 • یون کروم (III) مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی جذب یون کروم ) (III از فاز آبی توسط نانولوله های کربنی عامل‌دار شده [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 37-55]
 • یون کلسیم نانو زئولیت-Y عامل دار شده با سولفونیک اسید و یون کلسیم: ساخت و بررسی عملکرد کاتالیستی آن در سنتز چهارجزئی بنزایمیدازولو پیریمیدو پیریمیدین‌ها [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 1-12]
 • یون مس کاربردMCM-41 اصلاح شده با گروه فورانی در حذف یون مس (II) از آب، بررسی تجربی و شبیه سازی مونت کارلو [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 193-206]