بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره در پلی استایرن‌های انبساطی دیرسوز و استاندارد

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی شیمی

2 دانشجو

3 بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک- هیات علمی

چکیده

در این مقاله خواص ضد باکتریایی نانوکامپوزیت های نقره-پلی استایرن انبساطی دیرسوز و استاندارد بررسی گردید. برای ساخت نانوکامپوزیت های نقره –پلی استایرن از روش حل کردن پلیمر در حلال و اختلاط پلیمر و نانوذرات استفاده شد. در این روش برای هر دو نمونه نانوکامپوزیت پلیمری، محلولهای ژله ای زرد رنگ شامل نانوذرات نقره در پلی استایرن با غلظتهای 5/12، 25 و 5/37 میکروگرم بر سانتی متر مکعب ساخته شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و الگوی پراش اشعه ایکس (XRD ) نشان دادند که اندازه نانوذرلت نقره بکار رفته در حدو nm 20 می باشد. همچنین جهت بررسی نحوه توزیع نانوذرات نقره، مورفولوژی سطح مقطع نمونه های نانوکامپوزیت نقره-پلی استایرن به وسیله تصاویر SEMمورد مطالعه قرار گرفتند. در ادامه خاصیت ضد باکتریایی این ورقه های نانوکامپوزیت پلیمری بر باکتریهای Escherichia coli ATCC 25922 و Staphlycoccus aureus ATCC 6538 به روش انتشار دیسک اصلاح شده بررسی گردید. مقایسه نتایج نشان دادکه نانوکامپوزیت تهیه شده از پلی‌استایرن انبساطی دیرسوز روی هر دو نوع سویه باکتری خاصیت ضد باکتریایی نداشته در حالیکه در نمونه پلی استایرن انبساطی استاندارد فقط در سویه Staphylococcus aureus ATCC 6538 خاصیت ضد باکتریایی وابسته به غلظت نانوذرات نقره مشاهده گردید. نتایج این تحقیق برپایه نقش غلظت نانوذرات نقره، ناخالصی های نمونه های پلی استایرن و ویژگی های ساختاری میکروارگانیسم ها توجیه گردید. این پژوهش می تواند به عنوان پایه ای برا ی تحقیقات آینده پیرامون نانوکامپوزیت های پلی استایرن ضدباکتریایی با کاربردهای وسیع صنعتی و بهداشتی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات