نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران (NSMSI) - درباره نشریه