بر اساس نویسندگان

آ

 • آبادی نیا، فائزه [1] دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران
 • آیتی، بیتا [2] تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
 • آیتی، بیتا [1] تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، گروه مهندسی محیط زیست
 • آیتی، بیتا [1] تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مهندسی عمران و محیط زیست
 • آذری، احمد [1] دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • آذری، احمد [1] گروه مهندسی شیمی، دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • آذین، رضا [1] بوشهر، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
 • آذین، رضا [1] گروه مهندسی نفت، دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • آراسته نوده، علی [1]
 • آرایش، محمدامین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد
 • آریافرد، علیرضا [1] گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • آریان فر، لیلی [1] گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی ـ مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • آزاد، ژیلا [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 • آزادی، رویا [1] گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • آزاد سروستانی، مجتبی [1] زیراب، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ
 • آزاد فلاح، محمد [1] کرج، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، صندوق پستی 4314 ـ 31585
 • آزاد فلاح، محمد [1] کرج، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ
 • آزادمهر، امیر رضا [1] تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
 • آزادنیا، ابراهیم [1] تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، گروه تحقیقات صنایع غذایی، صندوق پستی 4741 ـ 19395
 • آزمون، پریسا [1] گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • آشوبی، فرزاد [1] تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
 • آشوری، سمانه [1] تهران، شرکت ملی نفت ایران، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز
 • آقابزرگ نانوا، پریچهر [1] تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکده شیمی
 • آقازاده، والح [1] تبریز، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی
 • آقامیری، سید فواد [1] گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • آقایی نژاد میبدی، عباس [1] گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • آقائی، حسین [1] تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
 • آقائی، مهران [1] تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده شیمی
 • آل کرم، ایمان [1] اصفهان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده شیمی کاربردی
 • آمرئی، احمد [1] دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آندره، ایو [1] فرانسه، دانشگاه اکول دمین دنانت، گروه محیط زیست
 • آهنی، مینا [1] دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثابت زاده، مریم [1] اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی، گروه مهندسی پلیمر
 • ثابت زاده، مریم [1] اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی، گروه مهندسی پلیمر، کد پستی 83111 ـ 84156
 • ثباتی، محمدامین [2] دانشگاه علم و صنعت ایران
 • ثروتی، زهرا [1] دانشجوی دکترای شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ثمریها، احمد [1] تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

ج

چ

 • چگنی، اسماء [1] تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده علوم و فناوری زیستی، گروه مهندسی شیمی
 • چگینی، پروانه [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بویین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بویین زهرا، ایران
 • چمنی، مریم [1] دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب
 • چمنی گوران، سارا [1] گروه شیمی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • چهکندی، محمد [1] عضو هیئت علمی، دانشکده علوم. بخش شیمی،دانشگاه حکیم سبزواری
 • چوپانی، مرضیه [1] تهران، دانشگاه تهران، پردیس البرز، گروه مهندسی داروسازی

ح

خ

د

ذ

ر

ز

 • زادمرد، رضا [1] دانشیار شیمی آلی/ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران
 • زارع، احد [1] مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
 • زارع، فاطمه [1] دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان
 • زارع، کریم [1] تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
 • زارع، مریم [1] گروه شیمی،دانشکده علوم پایه، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان گلپایگان، گلپایگان
 • زارعی، طالب [1] استاد یار-دانشگاه هرمزگان
 • زارعی، طالب [1] گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • زارعی، علی [1] دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشکده فنی و مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی شیمی زاهدان، کد پستی 98164
 • زارعی، فریبا [1] آزمایشگاه تحقیقاتی تشدید فرایندها، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه یاسوج، یاسوج،
 • زارعی، فریبا [1] آزمایشگاه تحقیقاتی تشدید فرایندها، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • زارع حسن آباد، روح الله [1] گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، اهواز, ایران
 • زارع زاده، علی رضا [1] گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • زارع نژاد اشکذری، حمیدرضا [1] تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده تحصیلات تکمیلی
 • زامیران، فاطمه [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • زاهدی، رویا [2] گروه شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، کدپستی: 4413-15875، تهران، ایران
 • زاهدی، علیرضا [1] دانشگاه علم و صنعت ایران
 • زاهد زاده، محمد [1] تهران، شرکت ملی نفت ایران، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز
 • زاهدی عبقری، سرود [1] پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده توسعه فرآیند و فناوری تجهیزات، گروه پژوهش توسعه و کنترل فرآیندها
 • زاهدی فر، محبوبه [1] جیرفت، هیات علمی دانشگاه جیرفت
 • زیب، محسن [1] گروه شیمی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • زبیدی، رحمان [1] دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
 • زبردستی، عابدین [1] خرم‌آباد، دانشگاه لرستان، دانشکده علوم پایه
 • زیدآبادی، لیلا [1] کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، بخش شیمی
 • زیرک، مریم [1] تهران، دانشگاه پیام نور، گروه شیمی
 • زرگری مرندی، سمیرا [1] دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • زکوی، سعید [1] گروه شیمی (معدنی)، دانشکده شیمی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان
 • زمانی، یحیی [1] گروه تبدیلات گازی، پژوهشکده گاز، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران
 • زمانی، عباسعلی [1] گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • زمانی، مهدی [1] مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز، ایران
 • زمانیان، علی [1] گروه پژوهشی موادزیستی، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران
 • زمان خان، حسام [1] تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
 • زینالی دانالو، میرعلی اصغر [1] کرج، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران
 • زین الدینی، سیروس [1] گروه شیمی کاربردی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • زینالی هریس، سعید [1] مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
 • زنگی، فاطمه [1] گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه اصفهان
 • زیودار، مرتضی [1] زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده فنی و مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی شیمی
 • زورمند، زهرا [1] دانشگاه علم و صنعت ایران-آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی فرآیند به کمک کامپیوتر دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

ژ

 • ژیانی، محمد [1] گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

س

ش

ص

ض

 • ضیایی، عظیم [1] دانشکده شیمی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • ضیاءالدینی، علی [1] پژوهشکده بیوتکنولوژی و محیط زیست، پژوهشگاه صنعت نفت، صندوق پستی 137 ـ 14665، تهران، ایران
 • ضیایی حلیمه جانی، عظیم [1] تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکده شیمی
 • ضامن، محمد [1] دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود ، ایران
 • ضامن، محمد [1] کرج، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران
 • ضرغامی، رضا [1] تهران، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه سیستم‌های چند فازی، صندوق پستی 4563 ـ 11155
 • ضرغامی دهاقانی، زهرا [1] یاسوج، دانشگاه یاسوج، گروه مهندسی شیمی
 • ضمیر، سید مرتضی [2] تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، گروه بیوتکنولوژی، صندوق پستی 143 ـ 14115
 • ضمیر، سید مرتضی [1] گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م