بر اساس نویسندگان

آ

 • آبادی نیا، فائزه [1] دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران
 • آذری، احمد [1] دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • آذری، احمد [1] گروه مهندسی شیمی، دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • آذین، رضا [1] بوشهر، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
 • آذین، رضا [1] گروه مهندسی نفت، دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • آراسته نوده، علی [1]
 • آرایش، محمدامین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد
 • آریافرد، علیرضا [2] گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • آریان فر، لیلی [1] گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی ـ مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • آزاد، ژیلا [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 • آزاد سروستانی، مجتبی [1] زیراب، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ
 • آزاد فلاح، محمد [1] کرج، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، صندوق پستی 4314 ـ 31585
 • آزاد فلاح، محمد [1] کرج، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ
 • آزادمهر، امیر رضا [1] تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
 • آزادنیا، ابراهیم [1] تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، گروه تحقیقات صنایع غذایی، صندوق پستی 4741 ـ 19395
 • آزادی، رویا [1] گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • آزمون، پریسا [1] گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • آشوبی، فرزاد [1] تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
 • آشوری، اکرم [1] sanandaj
 • آشوری، سمانه [1] تهران، شرکت ملی نفت ایران، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز
 • آقائی، حسین [1] تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
 • آقائی، مهران [1] تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده شیمی
 • آقابراری، بهزاد [1] پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران.
 • آقابزرگ نانوا، پریچهر [1] تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکده شیمی
 • آقازاده، والح [1] تبریز، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی
 • آقامیری، سید فواد [1] گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • آقایی نژاد میبدی، عباس [1] گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • آل کثیر، الهام [1] گروه شیمی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • آل کرم، ایمان [1] اصفهان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده شیمی کاربردی
 • آمرئی، احمد [1] دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آندره، ایو [1] فرانسه، دانشگاه اکول دمین دنانت، گروه محیط زیست
 • آهنی، مینا [1] دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • آیتی، بیتا [2] تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
 • آیتی، بیتا [1] تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، گروه مهندسی محیط زیست
 • آیتی، بیتا [1] تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مهندسی عمران و محیط زیست

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثابت زاده، مریم [1] اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی، گروه مهندسی پلیمر
 • ثابت زاده، مریم [1] اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی، گروه مهندسی پلیمر، کد پستی 83111 ـ 84156
 • ثباتی، محمدامین [2] دانشگاه علم و صنعت ایران
 • ثروتی، زهرا [1] دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ثمری، فائضه [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • ثمریها، احمد [1] تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

ج

چ

 • چراغی، الهام [1] دانشکده پتروشیمی و نفت,دانشگاه رازی
 • چگنی، اسماء [1] تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده علوم و فناوری زیستی، گروه مهندسی شیمی
 • چگنی، مهدیه [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران
 • چگینی، پروانه [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بویین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بویین زهرا، ایران
 • چمنی، مریم [1] گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، تهران، ایران
 • چمنی گوران، سارا [1] گروه شیمی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • چهکندی، محمد [1] عضو هیئت علمی، دانشکده علوم. بخش شیمی،دانشگاه حکیم سبزواری
 • چوپانی، مرضیه [1] تهران، دانشگاه تهران، پردیس البرز، گروه مهندسی داروسازی

ح

خ

د

ذ

ر

ز

ژ

 • ژیانی، محمد [1] گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

س

ش

ص

ض

 • ضامن، محمد [1] دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود ، ایران
 • ضامن، محمد [1] کرج، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران
 • ضرغامی، رضا [1] تهران، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه سیستم‌های چند فازی، صندوق پستی 4563 ـ 11155
 • ضرغامی دهاقانی، زهرا [1] یاسوج، دانشگاه یاسوج، گروه مهندسی شیمی
 • ضمیر، سید مرتضی [2] تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، گروه بیوتکنولوژی، صندوق پستی 143 ـ 14115
 • ضمیر، سید مرتضی [1] گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • ضیاءالدینی، علی [1] پژوهشکده بیوتکنولوژی و محیط زیست، پژوهشگاه صنعت نفت، صندوق پستی 137 ـ 14665، تهران، ایران
 • ضیایی، عظیم [1] دانشکده شیمی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • ضیایی حلیمه جانی، عظیم [1] تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکده شیمی

ط

ظ

ع

غ

ف

ق