مدل اصلاح شده حرکت مواد در استوانه های دوار

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی - دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه زنجان

چکیده

در این مقاله با استفاده از داده‌های حاصل از یک پایلوت آزمایشگاهی استوانه دوار شفاف یک مدل اصلاح‌شده، در شرایط پایا، برای بیان تغییرات ارتفاع بستر مواد نسبت به طول استوانه دوار ارائه‌شده است. ساختار مدل اصلاح‌شده بر مبنای مدل حالت پایای موجود در مراجع و شامل 4 پارامتر اضافی نسبت به آن می‌باشد. توسعه مدل شامل دو بخش است. در بخش اول با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی ارتفاع بستر مواد در انتهای تخلیه و با استفاده از روش رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) شرط مرزی مدل اولیه تصحیح‌شده است، سپس با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی مربوط به ارتفاع پایای بستر مواد در طول استوانه و با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA) پارامترهای مدل اصلاح‌شده تعیین‌شده‌اند. برای اندازه‌گیری و تشخیص نحوه تغییرات انباشتگی مواد در نواحی مختلف استوانه از تکنیک پردازش تصویری استفاده ‌شده است. مدل اصلاح‌شده در تمامی محدوده پارامترهای عملیاتی و طراحی به‌خصوص در شیب‌های بالا و سرعت دوران پایین استوانه و همچنین در انتهای تخلیه مواد که مدل اولیه برای آن انحراف زیادی از واقعیت را نشان می‌دهد، تطابق بسیار مناسبی با داده‌های آزمایشگاهی دارد. میانگین مربعات خطای مدل اولیه در مقایسه با مدل اصلاح شده نسبت به داده های جمع آوری شده از سرتاسر طول استوانه از مقدار 0.122 به مقدار 0.014 کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات