پیش‌بینی عدد کئوردیناسیون سطح فلزات مذاب

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ایلام

چکیده

در تحقیق حاضر کشش سطحی و عدد کئوردیناسیون سطح فلزات مذاب با استفاده از معادله استفان محاسبه و گزارش شده‌است. پارامترهایی از قبیل آنتالپی تصعید، چگالی و کشش سطحی از جمله مهمترین پارامترهای مورد نیاز. در پیش‌بینی کشش سطحی فلزات مذاب، فرضیاتی ازقبیل تغییرات بسیار جزئی حجم در لحظه ذوب، شبیه بودن ساختار کریستالی مایع و جامد در نقطه ذوب، در نظرگرفتن آنتروپی فزونی سطح، و صرفنظر از برهمکنش ذره با ذرات در لایه‌های دوم و سوم از سطح درنظر گرفته شده است. نتایج نشان داده است که عدد کئوردیناسیون سطح فلزات مذاب کسری بین 7/0 -3/0از عدد کئوردیناسیون توده میباشد. وابسته بودن عدد کئوردیناسیون سطح به پارامترهای مختلف در معادله استفان، از قبیل دما، حجم و یکسان نبودن شرایط محاسبه از جمله دما امکان مقایسه اعداد کئوردیناسیون سطح فلزات گزارش شده در مراجع و تحقیق حاضر را دشوار ساخته است. در ادامه تحقیق از معادلات مختلفی به منظور همبسته نمودن عدد کئوردیناسیون استفاده، و پارامترهای تنظیم پذذیر محاسبه و معرفی گردیدند

کلیدواژه‌ها

موضوعات