گوگردزدایی اکسیداسیونی بنزین با استفاده از نانوکامپوزیت جدید TBA-FePOM@NiO به‌عنوان یک کاتالیزور موثر و تکرارپذیر

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/دانشگاه زنجان، زنجان

2 استادیار دانشگاه زنجان

3 دانشجوی شیمی دانشگاه زنجان

چکیده

در این تحقیق به منظور تهیه سوخت پاک، نانوکامپوزیت جدید TBA-FePOM@NiO به روش سل-ژل سنتز شده و به عنوان یک کاتالیزور در فرایند گوگردزدایی اکسیداسیونی بنزین مورد استفاده قرار گرفته است. این نانو کامپوزیت با واکنش پلی اکسومتالات استخلاف دار شده [N(CH3)4]4PW11FeO39 (به صورت TBA-FePOM نمایش داده خواهد شد)، با نانوذره NiO بدست می آید. ساختار نانوکامپوزیت بدست آمده با استفاده از روشهای تشخیصیFT-IR ،XRD ، UV-Vis و SEM مورد ارزیابی قرار گرفته و فعالیت کاتالیزوری آن در فرآیند گوگردزدایی اکسیداسیونی بنزین بررسی شد. در این فرایند از CH3COOH/H2O2 به عنوان اکسیدکننده استفاده شده است. نتایج بدست آمده در شرایط کاملا یکسان، با نتایج فرایند اکسیداسیونی مدل سوختی که ترکیبات آروماتیکی مانند بنزوتیوفن و دی بنزوتیوفن می باشند، مقایسه شده است. نتایج آزمایشهای بدست آمده نشان می دهد که کاتالیزور سنتز شده توانایی بسیار موثری در گوگردزدایی از بنزین با بازدهی بالا، دارد. همچنین این نانوکاتالیزور سنتز شده توانایی جداسازی و بازیافت برای 5 مرتبه را دارد. در این پژوهش شرایط فرآیندی مانند دما، زمان، مقدار کاتالیزور نیز بررسی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات