ساخت و ارزیابی عملکرد کاتالیستهای نیکل بر پایه آلومینای ارتقا یافته با اکسید استرنسیم در فرایند ریفرمینگ خشک

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کاشان، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه کاتالیست و مواد پیشرفته

2 Chemical Engineering Department, Faculty of Engineering, University of Kashan, Kashan, Iran

3 گروه شیمی، دانشگاه کاشان، ایران

چکیده

در این پژوهش، تاثیر درصدهای مختلف فلز فعال نیکل (5 ، 10 و 15) درخصوصیات ساختاری و عملکردی کاتالیست Ni/10%Sr-Al2O3 که به روش تلقیح تهیه شدند در طی فرایند ریفرمینگ خشک متان مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور تعیین خصوصیات ساختاری کاتالیست-ها، از آزمون‌های XRD، BET، TPR، TPO و SEM بهره گرفته شد. نتایج بدست آمده از آزمون XRD حاکی از آن است که افزایش درصد فلز فعال نیکل منجر به کاهش پراکندگی NiO روی پایه شده است. نتایج حاصل از BET نشان می‌دهد که مساحت ویژه کاتالیست 5%Ni/10%Sr-Al2O3 نسبت به دو کاتالیست دیگر بیشتر است و کاتالیست‌ها دارای ساختار مزوحفره هستند. همچنین درصد تبدیل متان و دی-اکسید کربن کاتالیست 5%Ni/10%Sr-Al2O3 در همه دماهای عملیاتی بیشتر است. از نتایج آزمون TPO می‌توان دریافت که با اضافه کردن درصد فلز فعال نیکل از 5 به 15، کک تشکیل شده (کربن رشته‌ای) در حین فرایند ریفرمینگ خشک روی سطح کاتالیست افزایش یافته است که منطبق با نتایج SEM می باشد.کاتالیست 5%Ni/10%Sr-Al2O3 تبدیل متان پایداری در حدود 70 درصد طی زمان ساعت13 در دمای 650 را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات