سنتز عامل پیوندی آزیریدینی HX-752 و مشتقات آن

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

هیات علمی

چکیده

چکیده
عامل‌های پیوند‌ی یکی از مهمترین افزودنی‌های مورد نیاز در تولید پیشرانه‌های جامد مرکب می‌باشد. این ترکیبات به‌منظور افزایش چسبندگی میان رزین پلیمری و اکسید‌کننده بکار می‌روند. عامل‌های پیوند‌ی علاوه بر این، باعث بهبود خواص مکانیکی- فیزیکی و افزایش در بارگذاری جامد (فیلرپذیری) پیشرانه‌ها نیز می‌شوند. برخی از عامل‌های پیوندی به‌عنوان عامل پخت نیز در بعضی از پلیمرها نقش ایفا کرده و با ایجاد اتصالات عرضی باعث شبکه‌ای شدن ماتریکس پلیمری نگهدارنده اجزاء (رزین) می‌شوند. در این تحقیق، ابتدا حد واسط 2-متیل آزیریدین از ترکیب 1-آمینو 2-پروپانول با ارائه روشی جدید سنتز شد. حد واسط ایزوفتالوئیل کلراید نیز از کلره کردن ایزوفتالوئیک اسید با تیونیل کلراید (SOCl2) در محیط بازی تهیه شد. سپس از واکنش 2-متیل آزیریدین و ایزوفتالوئیل کلراید در محیط بازی، ترکیب 1،1- ایزوفتالوئیل بیس (2-متیل آزیریدین)، HX-752، با بازده 93% سنتز شد. ۵ ترکیب دیگر از عوامل مشابه HX-752 و MAPO نیز (با استفاده از پای پریدین و دی اتیل آمین به‌جای ترکیب ۲- متیل آزیریدین) با بهره‌های مناسب به‌عنوان عامل پیوندی ایمیدی سنتز شدند. ساختار حد واسط‌ها و محصولات سنتزی با طیف‌بینی 1H-NMR، 13C-NMR و FT-IR و انجام آزمایشات فیزیکی از قبیل تعیین دمای ذوب و ... مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات