بررسی عملکرد قابلیت ضد باکتریایی ترکیبات جدید بنتونیتی اصلاح شده علیه باکتریهای بیماریزای آبزیان: Aeromonas hydrophila و Streptococcus iniae

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده منابع طبیعی- گروه شیلات

2 گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاددانشگاهی خراسان رضوی، مشهد، ایران

3 2گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

بیماری‌های باکتریایی یکی از مهم‌ترین معضلات پیش روی توسعه آبزی‌پروری ایران محسوب می‌شود. باکتری‌های گرم مثبت و منفی گوناگونی از قبیل Aeromonas hydrophila و Streptococcus iniae سبب ایجاد عوارض گسترده ای در ماهیان گشته‌اند. استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها سبب مشکلاتی در مصرف کنندگان می شود. از این رو، استفاده از ترکیبات ضد میکروبی جدید با حداقل عوارض مرسوم گردیده است. در این پژوهش ساختار رس بنتونیت با استفاده از سورفکتانت کاتیونی و روش اسیدی -گرمای اصلاح گردید. مطالعات مشخص نمود که تغییراتی طی اصلاح با دو روش در ساختار بنتونیت حاصل گشته است. در این مطالعه اثر ضد باکتریایی دو نوع بنتونیت اصلاح شده علیه باکتری گرم مثبت Streptococcus iniae و باکتری گرم منفی Aeromonas hydrophila در شرایط آزمایشگاهی با دو روش منطقه مهار رشد باکتری (روش دیسکی) و تست لوله آزمایش( مایکرودایلوشن) مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین قدرت ضدمیکروبی به صورت حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی (MIC و MBC) از روش مایکرودایلوشن و شمارش کلونی در محیط کشت مولر هینتون اگار استفاده گردید. نتایج نشان داد که ترکیب اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی دارای MBCبه میزان 85/42 و 57/28 میلی گرم در لیتر برای باکتری Aeromonas hydrophila در ده و سی دقیقه و 42/71 میلی گرم در لیتر در ده و سی دقیقه برای Streptococcus iniae به ترتیب بودند. برای ماده اصلاح شده با روش اسیدی-گرمایی MBC به میزان 57/28 و 42/71 میلی گرم در لیتر برای باکتری Aeromonas hydrophila در ده و سی دقیقه به ترتیب 57/28 و28/14 میلی گرم در لیتر در ده و سی دقیقه برای Streptococcus iniae بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که ترکیبات اصلاح شده بنتونیتی دارای اثرات ضد میکروبی قوی بوده و قابلیت حذف عوامل بیماریزا را در شرایط آزمایشگاهی داشته و می توانند به عنوان ترکیبات جدید به منظور کنترل عوامل بیماریزا در سیستمهای پرورشی مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات