طراحی، سنتز و ارزیابی بیولوژیکی مهارکننده های جدید اوره ای آنزیم اپوکساید هیدرولاز محلول

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات سلولی ملکولی، مرکز تحقیقات علوم غدد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

آنزیم اپوکساید هیدرولاز محلول (sEH)، اپوکسی ایکوزاترئونیک اسید (EETs) ایجاد شده توسط اپوکسیژناز از آراشیدونیک اسید را تبدیل به فرم دیول می‌کند. اپوکسی ایکوزاترئونیک اسید دارای رنج بالای فعالیت فیزیولوژیکی می باشد که در این میان، اتساع عروق در مجرای عروقی، شریان اورنده کلیوی و عروق کرونر از اهمیت ویژه ای برخور دار است که منجر به تنظیم فشار خون و پرفیوژن میوکارد می شود. به علاوه، اپوکسی ایکوزاترئونیک اسید قادر به تنظیم بیان ملکول‌های چسبندگی، تجمع پلاکت‌ها، مهاجرت سلول های عروقی عضلات صاف و خواص ترومبولیتیک می‌باشد که در گیر در مکانیسم های محافظت عروقی بر علیه آترواسکلروزیس می باشد. بنابراین، مهار آنزیم اپوکساید هیدرولاز محلول منجر به تجمع این سوبسترا در بدن می‌شود که می تواند رویکرد جدیدی در درمان عارضه فشار خون و آترواسکلروزیس باشد. از آن جا که اکثر مهارکننده های گزارش شده تا بحال، خواص فارماکوکنتیکی نامناسبی داشته است و برای کاربرد بالینی مطلوب نمی‌باشد. تلاش برای معرفی مهارکننده ای جدید این آنزیم با قدرت مناسب و خواص فارماکوکینتیک بهبود یافته همچنان ادامه دارد. در این تحقیق، ترکیبات جدید اکسادیازولی دارای گروه اوره ای به منظور مهار آنزیم sEH معرفی شده اند. ترکیبات طراحی شده در مطالعات داکینگ تمایل بالایی به جایگاه فعال آنزیم نشان داده و با بازده خوبی سنتز و توسط IR و Mass و 1HNMR تأیید ساختاری شد. برخی از ترکیبات سنتز شده در ارزیابی بیولوژیکی، فعالیت مهاری قابل قیاسی با12-(3-آدامانتان-1-ایل-یوریدو)-دودکانوئیک اسید (AUDA) ،مهارکننده قوی اوره‌ای اپوکساید هیدرولاز محلول، داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات