سنتز کرون اترهای بر پایه ایندول با استفاده از نانو ذرات اکسید تیتانیم بعنوان یک کاتالیزگر موثر و قابل بازیافت

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

2 گروه شیمی ، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

در این کار تحقیقاتی، با توجه به اهمیت بسیار زیاد کرون اترها در شیمی کمپلکس ها و نیز در زمینه علوم فارماکولوژی، روشی جدید جهت تهیه چندین کرون هتروسیکل بر پایه ایندول با استفاده از کاتالیزگر نانو اکسید تیتانیم ارائه گردید. برای این منظور در ابتدا از واکنش 2- متیل ایندول با تری اتیلن گلیکول توسیله شده، در حلال DMF و شرایط بازی KOH، ترکیب 2-متیل-1-(2-(2-(2-(2-متیل-H1-1-ایندول)اتوکسی)اتوکسی)اتیل)-H1-ایندول با بازده مناسب حاصل شد. پس از تعیین شرایط بهینه جهت تهیه کرون اترها (دمای محیط، حلال دی کلرومتان و نسبت کاتالیزگری % 5 مولی)، مشتقات کرونی مورد نظر از واکنش ترکیب 2-متیل-1-(2-(2-(2-(2-متیل-H1-1-ایندول)اتوکسی)اتوکسی)اتیل)-H1-ایندول با مشتقات متفاوت آلدهیدی تهیه گردیدند. از جمله مزیت های این روش می توان به بازده بالا، غیر سمی بودن کاتالیزگر و استفاده مجدد از آن اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات