واکنش‌های اپوکسایش با استفاده از پلی اکسوفسفومولیبدات جایگزین شده با Mn(II) متصل بر روی مزوپور SBA-15 به عنوان کاتالیزور

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی،دانشکده علوم پایه، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان گلپایگان، گلپایگان

2 گروه شیمی،دانشکده علوم پایه،دانشگاه گیلان، رشت

چکیده

کاتالیزور نانومقیاس SBA-POM از طریق اتصال کووالان پلی اکسومولیبدات جایگزین شده با Mn(II)،[PMnMo11O39]5‒ بر روی SBA-15 عامل‌دار شده با گروه‌های آمینی سنتز شد. نانوماده مزوپور SBA-POM با استفاده از روش‌های طیف سنجی مختلف مانند FT–IR، XRD، SEM، BET و EDX شناسایی شد. نانوکاتالیزور ناهمگن سنتز شده برای واکنش اپوکسایش الفین‌ها به کارگرفته شد که واکنش‌پذیری مناسب با بازده و گزینش‌پذیری بالا را در بیشتر موارد نشان داد. همچنین، نانوکامپوزیت ناهمگن تهیه شده از نظر شیمیایی پایدار بوده و برای بیش از 5 چرخه کاتالیزوری بدون کاهش قابل ملاحظه در فعالیت کاتالیزوری مورد استفاده قرار گرفت. همچنین غیرفعال بودن محلول زیر صافی در واکنش کاتالیزوری و نبود هیچ گونه مولیبدن در محلول واکنش نشان می دهد که فرآیند کاتالیزوری کاملاً به صورت ناهمگن انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات