خالص سازی محلول کربنات آمونیوم با استفاده از غشای سرامیکی در واحد تولید سولفات آمونیوم پتروشیمی ارومیه

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه مهندسی شیمی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، ایران

چکیده

یکی از مهمترین کاربردهای تکنولوژی غشایی، جداسازی ذرات جامد از سوسپانسیون می باشد. غشاهای سرامیکی به دلیل مزایایی چون استحکام مکانیکی بالا، مقاومت حرارتی و شیمیایی بالا و غیره در سالهای اخیر موردبررسی قرار گرفته است. در این تحقیق برای اولین بار از غشای سرامیکی برای جداسازی مواد جامد موجود در محلول کربنات آمونیوم شرکت پتروشیمی ارومیه استفاده شده است. نتایج آزمایشگاهی حاکی از آن بود که با افزایش دما و فشار عملیاتی، ضریب بازیافت کاهش یافت (کمتر از %10). همچنین با افزایش زمان جداسازی، ضریب بازیافت مواد جامد تا ٪۹۷ افزایش ولی دبی عبوری جریان تا cc/min ۵/۰ کاهش یافت که به دلیل تشکیل لایه کیک بر روی سطح غشا می باشد. غشای سرامیکی مورد استفاده در مدت زمانهای طولانی، بعد از ۳۰ دقیقه شستشو با آب به شرایط اولیه خود بازگشت. بنابراین نتایج آزمایشگاهی موید آن است که غشاهای سرامیکی می تواند گزینه مناسبی برای جداسازی مواد جامد معلق در محلول کربنات آمونیوم باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات