مطالعه تأثیر اندازه ذرات بر رفتار ته نشینی زیستی هماتیت توسط باسیلوس لیچنیفورمیس

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی معدن

چکیده

در این پژوهش، بیوفلوکولاسیون هماتیت های ریز دانه در دو اندازه مختلف با استفاده از سلولهای باسیلوس لیچنیفورمیس و محصولات متابولیک آن بررسی شد. طبق نتایج در بهترین حالت، بیش از 99 درصد هماتیت ریزدانه (µm 7/3=50d) و فوق ریزدانه (µm 7/1=50d) به ترتیب در pHهای 5 و 7 با استفاده از سلولهای باکتریایی ته نشین شد. مقایسه نتایج حاصله مشخص کرد که ته نشینی ذرات هماتیت فوق ریزدانه نسبت به آزمایش شاهد % 33 و ذرات هماتیت ریزدانه، % 18 بهبود یافت. همچنین، آزمایشهای جذب بیوفلوکولانتها نشان داد که نتایج ته نشینی از مقادیر جذب پیروی می کنند، بطوریکه در pHهای اسیدی، جذب سلول، پروتئین و پلی ساکاریدهای خارج سلولی بر هماتیت ریزدانه و در pH خنثی و بازی، جذب بر هماتیت فوق ریزدانه، بیشتر است. بنابراین، همین پدیده باعث افزایش ته نشینی هماتیت فوق ریزدانه در حد هماتیت ریزدانه و حتی بالاتر در pHهای خنثی و بازی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات