سنتز تک ظرف مشتقات تتراهیدرو[b]پیران و پیرانوپیرازول ها با استفاده از آمونیوم فلوئورید

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه

چکیده

توجه برای توسعه روشهای جدید برای سنتز کارآمد ترکیبات هتروسیکل یک موضوع با اهمیت در شیمی سنتز ترکیبات آلی است. تتراهیدروبنزو[b]پیران ها و پیرانو پیرازول ها ترکیبات هتروسیکلی هستند که در تعدادی از محصولات طبیعی بیولوژیک مهم وجود دارند. در این تحقیق، آمونیوم فلوئورید بطور موفقیت آمیزی برای انجام واکنش تک ظرفی آلدهیدها، دیمدون یا 3،1-سیکلوهگزادی اون و مالونونیتریل در مخلوط اتانول: آب (1:1) در دمای اتاق برای تهیه یک مجموعه از مشتقات تتراهیدروبنزو[b]پیران با بازده عالی بکار برده شد. علاوه بر این، آمونیوم فلوئورید تراکم چهار جزئی آلدهیدها، مالونونیتریل، هیدرازین هیدرات و اتیل استواستات را برای تولید مشتقات پیرانوپیرازول در مخلوط اتانول: آب (1:1) در دمای 80 درجه سانتیگراد کاتالیز کرد. یک روش تمیز، زمان واکنش کوتاه، بازده بالا و استفاده از یک کاتالیزگر مؤثر ارزان و قابل دسترس و حلال غیرسمی و زیست سازگار از جمله مزایای این تحقیق است. تمام محصولات بدست آمده با استفاده از داده های طیفی و مقایسه خواص فیزیکی با مشتقات مشابه گزارش شده در منابع مورد تایید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات