بررسی ویژگی‌‌های آروماتیسیته نانوبلورهای Si24H12 و Si26H12 در چارچوب نظریه تابعی چگالی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

2 دانشجو

چکیده

نانوبلورهای سیلیکونی Si24H12 و Si26H12 به لحاظ شکل هندسی، پایداری، ساختار الکترونی و طیف جذبی با استفاده از نظریه تابعی چگالی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داده که نانوبلور Si26H12 به میزان eV 14/9 پایدارتر از نانوبلور Si24H12 است که این پایداری مربوط به عدم استقرار الکترون و رفتار آروماتیکی نانوبلور پیشنهادی Si26H12 است. برای بررسی خصلت آروماتیسیته نانوبلور از شاخص هایی چون NICS , PDI و PLR استفاده شد. نتایج بدست آمده از این شاخص ها نشان می دهد که نانوبلور Si26H12 دارای خصلت آروماتیسیته بیشتر از مولکول بنزن است. طیف جذبی این ساختار نیز نتایج جالبی از خواص نوری جدید را نشان داد. این مطالعه جزئیاتی برای امکان سنتز نانو ساختارهای بیش کئوردینه سیلیکون را مطرح می کند..

کلیدواژه‌ها

موضوعات