چالش اندازه گیری و محاسبه نشست ریزگرد بر روی سطوح مختلف

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز، دانشگاه شیراز، ایران

3 گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی نقت و گاز، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

امروزه پدیده ریزگردها یکی از مشکلات عمده و بسیار جدی در حوزه محیط زیست می باشد که بسیاری از کشورها از جمله ایران با آن مواجه هستند. مشکلات تنفسی و بروز برخی سرطان ها، آلودگی هوا و منابع آبی از جمله عواقب این پدیده به شمار می روند. از این رو مقابله با این پدیده، ضرورتی بسیار جدی می باشد. فعالیت های انسانی که بر شدت وقوع ریزگردها افزوده است، باعث شده تا راهکارهای کنونی برای مقابله با چنین پدیده ای کارآمدی لازم را نداشته باشد. برای رسیدن به راه حل های عملیاتی و مؤثرتر جهت مواجه شدن با این پدیده، ابتدا باید مکانیسم های انتقال ریزگردها و نیز چسبندگی آن ها به سطح به طور کامل و جامع بررسی شود و سپس براساس این مطالعات، رسیدن به راهکار مقابله با پدیده ریزگرد ها امکان سنجی شود. در این مطالعه، مکانیسم های انتقال و چسبیدن ریزگرد ها به سطح بررسی شده و چالش های موجود بر اساس مطالعات پیشین شناسایی گردیده است. سپس براساس تئوری DLVO، به محاسبه نیروی بین مولکولی متفاوت بین ذرات ریزگرد و سطوح نشست در چندین حالت پرداخته شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که محاسبات مربوط به چسبندگی ریزگرد به سطح با چالش های فراوانی مواجه است و به همین دلیل ارائه راهکارهای مقابله با ریزگردها پیچیدگی هایی دارد. در این میان، انرژی سطح و رطوبت، مهمترین عوامل پیچیدگی در نشست ریزگرد هستند.

کلیدواژه‌ها