پیش بینی استاتیکی تشکیل رسوب معدنی Anhydrite در محلولهای الکترولیتی سیستم نفتی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز

2 پژوهشگاه صنعت نفت ایران

3 پژوهشگاه صنعت نفت تهران

4 شرکت نفت و گاز گچساران

چکیده

در پژوهش حاضر، پیش بینی تشکیل رسوب معدنی کلسیم سولفات بدون آب در سیستم نفتی و در حضور محلول آبی الکترولیتی مورد توجه بوده است. در این مطالعه به منظور پیش بینی مقدار رسوبات دو معادله ضریب فعالیت و ثابت تعادل ترمودینامیکی مطالعه شده است. برای بررسی و تعیین شاخص تشکیل رسوب معدنی کلسیم سولفات از مدل ضریب فعالیتUNIQUAC Extended استفاده شده است. کارائی این مدل در سیستم های الکترولیتی مطلوب بوده و ضرایب آن براساس نتایج تجربی بهینه سازی شده است. نتایج این پژوهش درباره مطالعه پیش بینی تشکیل رسوب معدنی انیدریت با نتایج تجربی، مدل Pitzer، مدل NRTL و نرم افزارOLI3.2 مقایسه شد. براساس نتایج این مطالعه، میزان خطای نسبی کل پیش بینی رسوب انیدریت با مدل Extended UNIQUAC، مدل Pitzer و مدل NRTL و نرم افزار OLI نسبت به نتایج تجربی، به ترتیب 0.41 (41%)، 0.44 (44.72%)، 0.5326 ( 53.26%) و 0.9904 ( 99.04%) است. هم چنین براساس نتایج مدل بهینه شده و نتایج تجربی، حلالیت رسوب کلسیم سولفات در حضور منیزیم کلرید و کلسیم کلرید با افزایش دما کاهش می یابد. با مقایسه نتایج محاسبه شده می‌توان دریافت که مدل پیشنهادی از صحت و دقت خوبی برخوردار است. در این مطالعه محدوده تغییر فشار بین‌ 25 تا 250 بار و دما بین 1 تا 300 درجه سانتی گراد بوده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات