تهیه نانوکامپوزیت نقره/کیتوسان جهت رنگ‌زدایی از آب

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده انرژی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه،کرمانشاه

2 گروه مهندسی شیمی،دانشکده انرژی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه،کرمانشاه

چکیده

نانوذرات نقره به‌ عنوان یکی از مهمترین مواد با خاصیت ضد میکروبی از جمله نانوذراتی است که تهیه و بهره گیری از آن در زمینه های مختلف بسیار مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف سنتز نانو ذرات نقره روکش شده با پلیمر زیستی کیتوسان با خواص جذب سطحی شناخته شده جهت حذف رنگ اسید اورانژ 7 از آب انجام شد. برای کاهش تعداد آزمایشها و یافتن شرایط بهینه از روش طراحی آزمایش استفاده شده است. عملکرد جاذب کامپوزیتی تهیه شده در محدوده دمایی 25 الی 60 درجه سانتی گراد، غلظت اولیه رنگ مابین 8 تا 50 میلی گرم بر لیتر و مدت زمان تماس 5 الی 120 دقیقه مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج، مقدار جذب به غلظت اولیه‌ی رنگ وابسته بوده اما مستقل از دمای فرآیند در محدوده دمایی مورد آزمون است. مطابق پیش بینی اولیه، هر چه زمان بیشتر شود مقدار جذب بیشتر می‌گردد و درواقع میزان جذب تعادلی به زمان وابسته است. حداکثر ظرفیت جذب رنگ مورد نظر توسط جاذب اصلاح شده 5/37 میلی گرم بر گرم می‌باشد . سینتیک واکنش نیز با معادله درجه دوم کاذب توصیف شده و ایزوترم جذب از مدل فروندلیچ که بیانگر جذب شیمیایی است تبعیت نمود. همچنین نانوذرات نقره میزان جذب خیلی کمی( در حدود 15/. میلی گرم بر گرم) نسبت به نانو کامپوزیت نقره /کیتوسان نشان دادند که این نیز بیانگر کارایی روش اصلاح به کار گرفته شده می باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات