تهیه و بررسی خواص فوتوکاتالیزوری نانوذرات سبز سلولزی حاوی کمپلکس پالادیوم

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان ، خرم آباد، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 گروه شیمی - دانشکده علوم- دانشگاه لرستان- خرم آباد -ایران

چکیده

سلولز به عنوان یکی از مهمترین پلی ساکاریدهای طبیعی به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود توجه بسیاری از دانشمندان علوم مختلف را به خود جلب کرده است. امروزه با ظهور فناوری نانو، تهیه نانوذرات برپایه ترکیبات طبیعی اهمیت دوچندانی پیدا نموده است. در این راستا در این کار پژوهشی، نانوذرات سلولزی بعنوان نانوذرات سبز از پنبه و از روش آبکافت اسیدی تهیه گردید و پس از اصلاح شیمیایی با سیتریک اسید از طریق واکنش استری شدن به عنوان بستر پلیمری برای بارگذاری کمپلکس دی کلرو(1و10 فنانترولین-5و6-دی اون) پالادیم(II) به‌عنوان فوتوکاتالیست مورد استفاده قرار گرفت. تهیه پلیمرهای نانو مقیاس حاوی کمپلکس پالادیم با استفاده از پرتوسنجی فروسرخ تبدیل فوریه و رزنانس مغناطیسی هسته بررسی گردید. مطالعات انجام شده با استفاده ازمیکروسکوپ الکترونی روبشی ، آزمون های پراش اشعه ایکس و ICP تشکیل ذراتی میله مانند با عرض حدود 50-70 نانومتر و طول 150-200 نانومتر با میزان بلورینگی 78% و محتوای کاتالیست 9/15 % وزنی را نشان داد. همچنین مشاهدات آزمون گرما وزن سنجی بیانگر آنست که فوتوکاتالیست حاصله دارای پایداری حرارتی بالاتری نسبت به نانو سلولز اصلاح نشده است. نتایج محاسبات گاف انرژی برای کمپلکس پالادیوم نیز حاکی از آنست که گاف انرژی در حدود 95/2 الکترون ولت بوده و لذا کاتالیست در محدوده نور مرئی فعال می باشد. در نهایت، استفاده از ترکیب نانوسلولز اصلاح شده با سیتریک اسید و بارگذاری شده با کمپلکس پالادیوم به عنوان کاتالیزور نوری برای حذف آلاینده 2، 4- دی کلرو فنل مورد بررسی قرار گرفت. آزمون فوتوکاتالیست نشان داد که فوتوکاتالیست تهیه شده پس از تابش دهی به مدت 300 دقیقه در ناحیه مرئی می تواند 2، 4- دی کلرو فنل را به طور موثر حذف نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات