سنتز و بررسی خواص نشری کمپلکس های فلز روی با لیگاندهای شیف باز مشتق از اورتو-وانیلین

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان، کدپستی ۶۶۷۳۱-۴۵۱۳۷، ایران

چکیده

لیگاندهای شیف‌باز در شیمی کئوردیناسیون بستری مناسب برای توسعه سیستم‌های لیگاندی گوناگون جهت کئوردینه شدن به یون‌های فلزی مختلف را فراهم می‌کنند. در این تحقیق، سنتز، شناسایی و خاصیت نشر نور سه کمپلکس روی که با شیف‌بازهای مشتق شده از اورتو وانیلین تهیه شده‌اند مورد بررسی قرار گرفت. به طور خلاصه، 6-متوکسی-2-[(E)-آریل ایمینو متیل]-فنول(آریل=فنیل؛2،6-دی‌متیل؛ 2،6-دی ایزوپروپیل فنیل) تحت عنوان لیگاند‌هایL1-3 و کمپلکس‌های فلز روی آنها [Zn(Ln)2 ,n=1-3] سنتز شدند. این کمپلکسها با استفاده از روشهای مرسوم اسپکتروسکوپی از قبیل طیف سنجی مادون قرمز، ماوراء بنفش و رزونانس مغناطیس هسته شناسایی شدند. کمپلکس های گزارش شده در این مقاله دارای خواص جذبی و نشری جالبی می باشند. در طیف جذبی این ترکیبات پیک های مشاهده شده با شدت بالا به انتقالات درون لیگاند 1ππ* که بر روی اورتو-وانیلین و حلقه های استخلافی قرار دارند نسبت داده شدند. هر سه کمپلکس گزارش شده در حالت محلول در دی کلرو متان دارای نشر بوده و در حالت جامد فقط کمپلکس های 1 و 2 نشر دارند. محل طیف نشری در این کمپلکس ها به طول موج طیف تهییجی بستگی نداشته و فقط شدت آن تغییر می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات