مدل‌سازی و شبیه‌سازی ستون بسترثابت جذب واکنش‌دار کربن‌دی‌اکسید توسط پلی‌اسپارتامید

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی شیمی

چکیده

در این تحقیق جذب شیمیایی کربن‌دی‌اکسید در ستون بسترثابت مدل‌سازی و شبیه‌سازی شده است. در بسترثابت از جاذب های گرانول پلی‌اسپارتامید استفاده شده است. در مدل‌سازی جاذب، گرانول‌ها به صورت کروی فرض شده و با نوشتن موازنه‌ی جرم حول یک المان شعاعی، معادله‌ی دیفرانسیل جزئی حاکم به دست آمده که تغییرات شدت جذب را در راستای شعاع و بر حسب زمان نشان می‌دهد. هم‌زمان در طول ارتفاع بسترثابت موازنه جرم بر روی المان‌های فاز گاز نوشته شده است. معادلات دیفرانسیل پاره‌ای جاذب و فاز گاز به طور هم‌زمان با استفاده از ترکیب روش خطوط و تفاضل مرکزی به طور هم‌زمان حل شده اند. به منظور رزیابی نتایج مدل‌سازی، با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی و مدل‌سازی عددی کلوین اوداف یورو مدل ارائه شده صحت‌سنجی شده است. با توجه به مقدار کم درصد خطای R2 و RMSE در منحنی شکست کربن‌دی‌اکسید روی پلی‌اسپارتامید و در شدت جذب تعادلی تجربی و مدل‌سازی شده کربن‌دی‌اکسید روی پلی‌اسپارتامید بر حسب زمان، صحت‌سنجی به خوبی صورت گرفته و در نهایت مطالعات پارامتری در جذب شیمیایی کربن‌دی‌اکسید در ستون بسترثابت انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات