مایع سازی ضایعات لیگنوسلولزی با استفاده از حلال اتیلن کربنات: اثر متغیرهای فرآیندی بر ویژگی‌ها

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس دانشکده منابع طبیعی. گروه صنایع چوب و کاغذ

2 دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تربیت مدرس

3 مازندران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی ، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده پلیمر و رنگ

چکیده

اتیلن کربنات به عنوان یک حلال مایع سازی جدید به منظور ایجاد یک فرآیند مایع سازی سریع جهت تبدیل ضایعات لیگنوسلولزی به موادشیمیایی مفید انتخاب شد. خاک اره چوب راش با استفاده از اتیلن کربنات به عنوان حلال و اسید سولفوریک به عنوان کاتالیزور در دمای زیاد ( °C160-110 ) در سه زمان (20، 40 و 60 دقیقه) برای تهیه پلی‌ال مناسب مایع سازی شد. بعد از فرآیند مایع سازی در دماها و زمان‌های مختلف و بررسی ویژگی‌های مقدار عدد هیدروکسیل، عدد اسیدی و بازده پلی‌ال مشاهده شد که، دمای °C130 به عنوان دمای مناسب برای تولید پلی‌ال بود. سپس به منظور تعیین زمان مناسب برای تولید پلی‌ال در این دما فرآیند مایع سازی در زمان‌های مختلف (40، 60، 90، 120 و180 دقیقه) ادامه یافت که در نتیجه، زمان 120دقیقه به عنوان زمان مناسب برای تولید پلی‌ال انتخاب گردید. هم‌چنین، نتایج نشان داد که با افزایش دما و زمان مایع سازی مقدار عدد اسیدی، بازده وگرانروی پلی‌ال افزایش، اما مقدارعدد هیدروکسیل کاهش یافت. آنالیز طیف سنجی FTIR ، حضور گروه‌های هیدروکسیل (OH) را در خاک اره راش مایع شده (پلی‌ال) نشان داد و تایید کرد که خاک اره چوب به عنوان منبع پلی‌ال زیستی می‌باشد. هم‌چنین می‌توان نتیجه گرفت که، پلی‌ال زیستی برای تهیه محصولات پلیمری از جمله چسب پلی‌یورتان مناسب می‌باشد. آنالیز آماری نشان داد که تغییرات عدد هیدروکسیل، عدد اسیدی، بازده وگرانروی با افزایش دما و زمان تفاوت معنا‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات