میکرواستخراج مایع مایع پخشی جهت پیش تغلیظ داروی فنتانیل از ماتریکس آبی واندازه گیری آن با استفاده از اسپکتروسکوپی مرئی –فرابنفش

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده شیمی

2 دانشگاه امام حسین (ع)

3 گروه شیمی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

چکیده: در این پژوهش از روش میکرو استخراج مایع- مایع پخشی (DLLME) و به دنبال آن اسپکتروفتومتری (UV-Vis) جهت پیش تغلیظ و اندازه‌گیری داروی فنتانیل در نمونه‌های آب، پلاسما و ادرار استفاده شد. mL 10 از محلول نمونه آبی شامل داروی فنتانیل که به‌وسیله بافر فسفات در10pH= تنظیم‌شده در یک لوله شیشه‌ای 15 میلی‌لیتری ته مخروطی شکل قرار داده شد. سپس با استفاده از میکرو سرنگ، محلول کلروفرم حاوی آلیکوات s336 به‌سرعت به محلول تزریق شد. محلولی ابری تشکیل شده و استخراج محصول حاصل به درون قطرات ریز کلروفرم صورت گرفت. سپس این مخلوط به مدت‌زمان مشخص سانتریفیوژ گردید و فاز آلی در لوله ته‌نشین شد. پس از حذف فاز آبی فوقانی، فاز آلی باقی‌مانده با یک میکرو سرنگ برداشته شد و جذب آن نسبت به محلول شاهد و در طول‌موج‌ (nm265) قرائت گردید. در این روش از حلال‌های پخش ‌کننده مرسوم برای پراکندگی حلال استخراجی استفاده‌نشده، زیرا آلیکوات s336 تزریقی به همراه کلروفرم، علاوه بر ایجاد کاتیون همراه زوج یون، به‌عنوان پخش ‌کننده جهت تشکیل محلول ابری نیز نقش ایفا می‌کند که نه‌تنها نتایج میکرو استخراج مایع مایع پخشی را به دنبال دارد، بلکه یک روش سبز نیز محسوب می‌گردد. حد تشخیص این روش برای اندازه‌گیری فنتانیل برابر mg/L 002/0 و منحنی کالیبراسیون در محدوده غلظت mg/L52-01/0 خطی بود. انحراف استاندارد نسبی (n = 7) برای استخراج فنتانیل 7/2 درصد و فاکتور پیش تغلیظ 5/55 محاسبه شدند. از مزایا این روش می‌توان به‌سادگی، سریع بودن، هزینه کم و فاکتور پیش تغلیظ بالا اشاره کرد. تقریباً در تمامی اندازه‌گیری‌های داروی فنتانیل انجام‌شده از دستگاه‌های پیچیده برای اندازه‌گیری آن‌ها استفاده ‌شده است. برخی ارقام شایستگی این روش قابل‌ مقایسه با روش‌های گزارش ‌شده پیشین هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات