ساخت و ارزیابی خواص الکتروشیمیایی غشاهای تبادل کاتیونی ناهمگن پلی وینیل کلراید/پلی اتیلن گلایکول جهت استفاده در فرآیند الکترودیالیز

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/ دانشگاه اراک

2 دانشگاه اراک

چکیده

در این پژوهش اثر اختلاط پلیمرهای (پلی وینیل کلراید/پلی اتیلن گلایکول) بر خواص شیمی/فیزیکی و جداسازی غشاهای تبادل کاتیونی ناهمگن مورد مطالعه قرار گرفت. غشاهای تبادل کاتیونی ناهمگن با استفاده از روش تغییر فاز و روش قالب گیری محلول پلیمری تهیه گردیدند. نتایج نشان داد که میزان محتوای آب و میزان آبدوستی سطحی غشاها با افزایش نسبت پلی اتیلن گلایکول بکار گرفته شده در پایه غشا، افزایش می یابد. ظرفیت تبادل یونی، دانسیته بار، پتانسیل، عدد انتقال و انتخاب پذیری غشاها در ابتدا با افزایش میزان پلی اتیلن گلایکول تا 4 درصد وزنی در پایه غشا افزایش یافت و مجددا با افزایش بیشتر میزان آن از 4 تا 16 درصد وزنی روند کاهشی نشان داد. تراوش پذیری و فلاکس یونی غشاها در ابتدا با افزایش میزان پلی اتیلن گلایکول در بدنه غشا تا 2 درصد وزنی، به صورت قابل توجهی افزایش یافته و مجددا با افزایش بیشتر آن از 2 تا 8 درصد وزنی روندی کاهشی نشان داد. در نهایت میزان تراوش پذیری و فلاکس یونی غشاها با افزایش بیشتر میزان پلی اتیلن گلایکول تا 16 درصد وزنی، مجددا روند افزایشی نشان داد. مقاومت الکتریکی سطحی غشاها، در اثر استفاده از پلی اتیلن گلایکول در ساختمان غشا، به صورت قابل ملاحظه ای کاهش یافت. عدد انتقال و انتخاب پذیری غشاها با افزایش میزان غلظت محلول الکترولیت افزایش یافت. غشاهای تهیه شده عدد انتقال و انتخاب پذیری بالاتری در محیط خنثی در مقایسه با سایر محیط ها اسیدی/بازی دارند. نتایج نشان داد که نمونه های اصلاح شده قابل مقایسه با نمونه های تجاری می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات