تهیه، شناسایی و مطالعه ی نظری لیگاند جدید اکسازولیدینی به همراه کمپلکس روی(II) به منظورارزیابی خواص زیستی آن ها

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

در این کار پژوهشی، لیگاند جدید 2-(2-(پیریدین-2-یل)اکسازولیدین-3-یل)اتانول (AEPC) و کمپلکس آن با فلز روی، [Zn(AEPC)Br]، تهیه و با استفاده از روش های طیفی (FT-IR و 1H NMR)، فیزیکی (هدایت سنجی و نقطه ذوب) و تجزیه ی عنصری شناسایی شدند. در ساختار کمپلکس، اتم روی دارای عدد کئوردیناسیون چهار می باشد که محاسبات DFT هندسه ی چهاروجهی را برای آن نشان می دهد. با استفاده از امواج اولتراسونیک و بستر ژلاتین نانو کمپلکس [Zn(AEPC)Br] تهیه شد. به منظور ارزیابی خواص زیستی لیگاند و کمپلکس، داکینیگ مولکولی این ترکیبات با ده پروتئین مهم انسانی با استفاده از نرم افزار Gold انجام شد که این محاسبات نشان داد که بین ترکیبات مورد نظر و درشت مولکول های زیستی برهم کنش بین مولکولی و پیوندهای هیدروژنی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات