سنتز و بررسی پایداری حرارتی نانومواد تغییرفاز دهنده هسته-پوسته دوغابی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

بحران انرژی در قرن حاضر، بشر را به فکر استفاده از منابع جدید انرژی رهنمون ساخته است. یکی از این منابع بسیار کارآمد، مواد تغییرفازدهنده است. این مواد، علاوه بر ذخیره انرژی به عنوان عایق‌های حرارتی نیز به کار می‌روند و استفاده از این مواد نیاز به سیستم-های ایمن‌سازی مصرف انرژی را نیز حذف می‌کند. این مواد با وجود تمامی مزایا، مشکلاتی از جمله نشتی، کم بودن ضریب هدایت حرارتی دارند. لذا استفاده از نانوذرات فلزی، ساختار هسته-پوسته و غیره می‌تواند خواص آنها را بهبود ببخشد. در این پژوهش، اکتادکان نرمال به عنوان هسته و متیل متا اکریلات به عنوان پوسته انتخاب شده‌اند تا نانومواد تغییر فازدهنده با ساختار هسته-پوسته سنتز شود. در این پژوهش از دستگاههایی مانند TEM،DSC ،SEM و سونیکتور استفاده شد. نتایج آزمایشات نشان داد که مواد تغییرفاز دهنده سنتز شده، قطر میانگین nm79 داشته و ساختار هسته-پوسته‌ای دارند. از طرفی، نانومواد تغییرفاز دهنده دوغابی بعد از سیکلهای متعدد خواص حرارتی خود را حفظ کرده و این می‌تواند به عنوان پارامتر مثبت در مدیریت گرمایی سیستمهای مختلف ارزیابی شود. به صورت کلی می‌توان نتیجه گرفت که مواد تغییرفازدهنده و کامپوزیتهای آن مزایای بسیار زیادی دارند. نوع کاربرد و هدف تاثیر زیادی در بهینه‌سازی سیستم مورد استفاده دارد و این مواد می‌توانند در مدیریت گرمایی نقش بسیار ارزنده و حیاتی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات