حسگر امپرومتری بیسفنول A بر پایه نانوورقه های گرافنی واجد نانوذرات دو‌فلزی پلاتین-پالادیوم

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 مازندران- بابلسر- بلوار شهید ذوالفقاری- میدان ابوعلی سینا- بلوار دانشگاه- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی- گروه شیمی کاربردی

چکیده

در این کار تحقیقاتی، ابتدا نانو هیبرید ذرات دو‌فلزی پلاتین-پالادیوم/گرافن (Pt-Pd/ERGO) بر روی الکترود کربن شیشه ای (GCE) تهیه شد و سپس برای اندازه گیری بیس فنول A (BPA) استفاده شد. ریخت شناسی و آنالیز عنصری سطح الکترود اصلاح شده باا میکروسکوپی الکترونی نشر میدانی (FESEM )، میکروسکوپی نیروی اتمی (AFM) و طیف بینی پراکنش انرژی (EDS) مورد مطالعه قرار گرفت. ولتامتری چرخه ای الکترود اصلاح شده در حضور BPA در بافر فسفاتی (8pH=) یک دماغه اکسایشی در V44/0 نشان می دهد که بیان کننده فرآیند اکسایش برگشت ناپذیر این ترکیب می باشد. بعلاوه، نتایج حاصل از طیف بینی امپدانس الکتروشیمیایی نشان داد که Pt-Pd/ERGO، مقاومت انتقال بار کمتری نسبت به GCE و ERGO/GCE دارد. روش آمپرومتری به عنوان یک روش تجزیه ای حساس برای تعیین BPA بکارگرفته شد. یک رابطه خطی بین جریان دماغه اکسایشی و غلظت BPA در گستره Mµ 5/201-5 با حد تشخیصM µ 75/0و حساسیت 1-A µM µ 13/0 بدست آمد. بعلاوه الکترود اصلاح شده، گزینش ‌پذیری خوبی برای اکسایش الکتروشیمیایی BPA نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات