بررسی تئوری شیمی فضایی افزایش هالوژن ها به آلکن ها

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه جیرفت

2 جیرفت، هیات علمی دانشگاه جیرفت

3 گروه شیمی و دانشگاه ازاد واحد کرمان

چکیده

فرایند های صورت بندی به انرژی نسبتا پایینی نیاز دارند.ویژگی های فضا شیمیایی یک مولکول، چه ازنظر پیکربندی وچه از نظر صورت بندی، می توانند بر واکنش پذیری آن تاثیرگذار باشند. دراین تحقیق با استفاده از نرم افزارگوسین با دو روش B3LYP/6-311G وB3LYP/6-311G(d,p) واکنش افزایش هالوژن ها به آلکن با استخلاف های متیل و ترشیو بوتیل در حضور نوکلئوفیل های متفاوت، از جمله.HCN ، HPMe2و HPMePh بررسی شد و بهینه سازی ساختاری و پارامتر های واکنش پذیری ترکیبات فضا گزینی در واکنش های مختلف محاسبه گردید نتایج نشان داد که افزایش برم به سیکلو هگزن با استخلاف متیل در محیط نوکلئوفیل HPMePh از پایداری بیشتری برخوردار می باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات