مدلسازی ترمودینامیکی جذب دی اکسیدکربن در محلول آبی متیل دی اتانول آمین

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار مهندس شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

گاز طبیعی به عنوان اصلی ترین جایگزین منابع نفتی برای تامین انرژی در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که برخی از ترکیبات موجود در گاز طبیعی مشکلات عملیاتی و زیست محیطی به وجود می آورند، به منظور استفاده از آن باید آن را مورد پالایش قرار داد. یکی از این ترکیبات، گاز اسیدی دی اکسید کربن است. از سوی دیگر امروزه، جهان با مسئله به حداقل رساندن انتشار گازهای گلخانه ای روبرو است. در بین این گازها، دی اکسید کربن بیشترین سهم را در ارتباط با مقدارش در اتمسفر دارد. یکی از متداوال‌ترین روش های جداسازی دی اکسید کربن، جذب توسط حلال های شیمیایی آلکانول آمین است. در این تحقیق به‌منظور تعیین حلالیت گاز دی اکسید کربن در محلول آبی متیل دی اتانول آمین از معادله حالت SAFT-HR استفاده شده است و با استفاده از پارامترهای موجود درمقالات و پارامترهای تنظیم شده در این کار، برای محدوده دمایی 298-15/413 کلوین و محدوده فشار 7/5036-11/0 کیلوپاسکال، پیش‌بینی حلالیت تعادلی دی اکسیدکربن انجام پذیرفته است. درصد متوسط قدرمطلق خطای نسبی (AAD%) در دماهای 298، 313، 323، 328، 333، 343، 348، 353، 358، 373، 393، 413 کلوین برابر با 45/47، 9/39، 5/36، 8/8، 6/17، 6/6، 2/29، 5/10، 7/10، 2/27، 4/6، 5/4 درصد است و متوسط درصد قدر مطلق خطای نسبی برای تمام داده ها برابر با 9/27 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات