بررسی عملکرد نانوکاتالیستهای دوفلزی برای بهبود فرایند اکسیداسیون اتیلن گلیکول و گلیسرول در پیل سوختی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری های پیشرفته -کرمان

2 گروه نانوفناوری- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان- ایران

چکیده

در کار حاضر نانوذرات دو فلزی پالادیم- روی با استفاده از روش سونوشیمی در نسبت های مولی مختلف بر روی بستر عامل دار شده کربن ولکان سنتز شدند. ساختارهای سنتزی بوسیله طیف سنجی نشر اتمی- پلاسمای جفت شده القایی، طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس، پراش اشعه ایکس و تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی عبوری مورد بررسی قرار گرفتند. فعالیت الکتروکاتالیستی نانوساختارهای سنتزی در اکسیداسیون سوخت های اتیلن گلیکول و گلیسرول بررسی و با نانوذرات تک فلزی پالادیوم توسط ولتامتری چرخه ای و روبش خطی مقایسه شد. بر پایه نتایج بدست آمده، بیشترین و کمترین فعالیت بر پایه چگالی جریان در فرایند اکسایش به ترتیب مربوط به Pd2Zn/C و Pd/C می باشد. بررسی مکانیسم اکسایش ولتامتری این دو الکل در سطح آند پوشش داده شده با Pd2Zn/C نشان دهنده این است که فرایند تحت کنترل جرم می باشد و گونه برای اکسایش به سمت الکترود نفوذ می‌کند. نتایج نشان می دهد که این نانوکاتالیست دو فلزی یک گزینه خوبی به عنوان کاتالیست آندی برای پیل های سوختی الکلی مستقیم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات