فیلم های بر پایه آمیزه‌های پلی اتیلن کم چگال/ بره موم : ویژگی های مکانیکی و زیست‌تخریب‌پذیری

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/ پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

2 گروه شیمی مواد غذایی، موسسه علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر، ویژگی‌های زیست‌تخریب‌پذیری و مکانیکی فیلم‌های پلی‌اتیلنی کم چگال (LDPE) آمیخته با بره‌موم بررسی گردید. برای این منظور، بره‌موم خام پودر شد و در نسبت‌های متفاوت بره‌موم به LDPE (0، 5، 10، 15، و 20 درصد وزنی) به ماتریس پلیمر اضافه گردید و فیلم‌ها به روش اکستروژن تهیه شدند. خواص فیلم‌های بدست آمده با استفاده از آزمون‌های مکانیکی (کششی)، و زیست‌تخریب‌پذیری در خاک تعیین شدند. مطالعه ساختار میکروسکوپی فیلم‌ها به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی میدان نشری (FESEM) انجام شد. تصاویر FESEM حاکی از آن بود که سطح فیلم‌های حاوی بره‌موم نسبت به شاهد به صورت نواحی جزیره‌ای مانند متورم شده و بره‌موم شیارهایی را در سطح فیلم ایجاد کرده است و این ویژگی، با افزایش مقدار بره‌موم در ماتریس پلیمر گسترش می‌یابد. ویژگی‌های مکانیکی فیلم‌ها نشان داد که افزودن بره‌موم به فیلم LDPE باعث کاهش مقاومت کششی و نیز ازدیاد نسبی طول تا پارگی فیلم ‌ها به ترتیب از 5262/16 و 00/1 درصد برای فیلم شاهد به 7794/9 و 84/0 درصد برای فیلم LDPE حاوی 20 درصد بره‌موم کاهش یافت. همچنین روند زیست‌تخریب‌پذیری در خاک در مدت زمان 150 روز با افزایش غلظت بره‌موم در آمیزه پلیمری با سرعت بیشتری نسبت به فیلم شاهد همراه بود و بیشینه زیست‌تخریب‌پذیری درخاک به مقدار 2/5 درصد برای فیلم حاوی 20 درصد بره‌موم رسید. ویژگی‌های مکانیکی فیلم‌ها بعد از طی 150 روز قرار‌گیری در خاک، برای هر یک از فیلم‌های حاوی بره‌موم نسبت به قبل از قرارگیری آنها در خاک کاهش یافته بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات