مطالعه تجربی اثر دوران بدنه سیکلون بر روی ‌بازده سیکلون‌ها

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علم و صنعت ایران

2 هیات علمی - دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی شیمی

چکیده

در این مطالعه جداسازی ذرات سیلیس، با استفاده از یک جداساز سیکلونی دارای دو ورودی خوراک و با بدنه در حال دوران به‌طور تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای مورد مطالعه شامل اندازه ذرات، دبی و سرعت دوران بدنه سیکلون می‌باشد. در این پژوهش نتایج نشان داد که بزرگ‌تر شدن ذرات حدود 1 الی 2، افزایش دبی حدود 3-5 درصد و افزایش سرعت بدنه حدود 10 الی 13 درصد منجر به بهبود راندمان می‌گردد. همچنین نشان داده شد دوران بدنه در جهت عکس جریان ورودی حدود 48 درصد از راندمان می‌کاهد. سپس افت فشار سیکلون در حال دوران نشان داد این عدد در حالت دوار بیشتر از حالت ثابت بدنه می‌باشد اما توزیع یکنواخت فشار باعث می‌شود تا اثر افت فشار روی راندمان محسوس نباشد. نتایج آزمایشگاهی همچنین نشان می‌دهد افزایش دبی و سرعت دوران بدنه سیکلون منجر به افزایش سرعت مماسی و درنتیجه افزایش نیروی گریز مرکز شده که نتیجه آن افزایش راندمان سیکلون است. آزمایش‌ها با دبی‌های مختلف و اندازه ذرات متفاوت نیز مورد بررسی قرار گرفت که به مانند مطالعات گذشته و همان‌طور که انتظار می‌رفت افزایش دبی و اندازه ذرات بر راندمان می‌افزاید. برای بررسی اثر سرعت چرخش، افزایش سرعت بدنه نشان داد که سرعت چرخش به‌شدت منجر به افزایش راندمان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات