گازی‌سازی نانوکاتالیستی زیست‌توده باگاس به گاز غنی از هیدروژن با ریفرمینگ با بخار آب

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول پروژه - پژوهشگاه صنعت نفت

2 عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه تهران، ، تهران

3 دکترای شیمی کابردی، دانشکده شیمى دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تولید هیدروژن از زیست‌توده باگاس با فرآیند گازی‌سازی در حضور بخار آب یک روش مناسب برای مقابله با چالش‌های انرژی است. در این تحقیق، فرآیند گازی‌سازی باگاس در حضور بخار آب در یک راکتور بستر ثابت در دمای oC850 و فشار یک اتمسفر در دو مرحله بدون کاتالیزگر و با کاتالیزگر انجام شد. برای بررسی تاثیر اندازه ذره کاتالیست بر راندمان گازی‌سازی، کاتالیست‌های دوفلزی 12%Ni6%Fe/γ-Al2O3با دو روش تلقیح و میکروامولسیون ساخته و خواص شیمی-‌فیزیکی آنها با روش‏های TPR، XRD، TEM وBET بررسی شدند. فن میکروامولسیون در تهیه کاتالیزگر، به‌خصوص در نسبـت‌های آب/سورفکتانت کم، باعث سنتز ذرات فاز فعال با اندازه کم‏تر و پخش یکنواخت تر در پایه می‌شود. کاتالیسـت Ni-Fe/γ-Al2O3 ساخته‏شده به‏روش میکـروامولسیون با کم‏ترین نسبت آب/سـورفکتـانـت بازده تولیـد هـیدروژن را 8/2 برابر حالـت بدون کاتـالیسـتی کرد. هم‌چـنین در کاتالیـسـت Ni-Fe/γ-Al2O3 ارتقاداده‏شده با 1 درصد روتنیوم، افزایش تولید هیدروژن 8/3 برابر حالت بدون کاتالیستی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات