گوگردزدایی اکسایشی سوخت‌ مایع مدل توسط کاتالیست‌های تنگستن و تنگستن-سریم بر پایه آلومینا

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران-ایران

2 آزمایشگاه کاتالیست و نانومواد-دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز-دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

مطابق استانداردهای بین‌المللی، گوگرد موجود در سوخت‌های مورد استفاده در صنعت حمل و نقل به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع آلایندگی، باید به حدود ppmw 10 تا سال 2010 کاهش می‌یافت. علت اصلی نیاز به تولید سوخت با مقادیر گوگرد بسیار کم در پالایشگاه‌های نفت، مشکلات زیست محیطی نظیر آلودگی هوا و بارش باران‌های اسیدی و مضرات حاصل از آلایندگی‌های این سوخت‌ها برای سلامت انسان است. روش گوگردزدایی اکسایشی به عنوان مکملی برای روش گوگردزدایی هیدروژنی مطرح می‌گردد، که در این روش ترکیباتی که به سختی گوگردزدایی می‌شوند را می‌توان تحت شرایط عملیاتی ساده‌تری (دما و فشار پایین) گوگردزدایی کرد در این تحقیق‌ عملکرد کاتالیست‌های تنگستن و تنگستن-سریم بر پایه‌ی آلومینا با درصدهای وزنی مختلف تنگستن و سریم که به روش تلقیح خشک سنتز گردید، در فرآیند گوگردزدایی اکسایشی مورد بررسی قرار گرفت. حضور ترکیبات رقابت‌کننده آروماتیکی نیز در حضور کاتالیست بهینه تنگستن بر پایه آلومینا بررسی شد. در میان کاتالیست‌های سنتز شده، کاتالیست 20 درصد وزنی تنگستن بیشترین میزان تبدیل دی‌بنزوتیوفن را از خود نشان داد و توانست در دمای Cͦ 80، نسبت جرمی سوخت مدل به کاتالیست 100 و نسبت مولی O/S برابر 5، در مدت زمان 60 دقیقه به میزان تبدیل 100 درصد دست یابد. از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ (FTIR) و ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮونی روﺑﺸﯽ (FESEM) ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ و ﺟﺴﺘﺠﻮی راﺑﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر-ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

کلیدواژه‌ها

موضوعات